Дефиниции на някои понятия


Категория на документа: Други


Цена с целева печалба върху активите
Цената е определена от целева норма на печалба в/у целия капитал на фирмата.

Използване на анализа "Break Even " във фирменото ценообразуване
Дава количествена оценка на зависимостта м/у общите продажби, разходи и печалба. Той е надежден метод за анализиране на ценови решения за намиране на ориентировъчно равнище на фирмената цена. Той има 2 основни предназначения :
1. Да определи количеството продажби което трябва да бъде достигнато,за да може с получените приходи да се покрият направените разходи, т.е да се определи т."Break Even "
2. Да намери при какво количество продажби може да бъде получена желаната целева печалба т.е. точката " break even " при определена рентабилност.

Точката " break even " разполовяващата точка
Тя е точката в която общите приходи от продажбите се изравняват с общите разходи.
Точката е разделът м/у загубите и печалбите ,тя определя критичния обем на продажбите докато той не бъде достигнат фирмата е губеща.а от момента в който го надхвърли започва да бъде рентабилна при условие че пазарът има поглъщателни възможности и фирмената продукция се търси.

BEP при определена норма на рентабилност
BEР анализа се прилага за определяне обема на продажбите необходими за получаване на целева норма на печалба. Той е ориентир при вземането на управленски решения, за определяне на ценова стратегия при намирането на оптимум на р-дите за стимулиране на продажбите при избора на каналите за реализация.

Определяне на ВЕР за пакет стоки
Анализът е приложим при комбинация от стоки, които образуват пакет и формират общите продажби на фирмата. В микса влизат продукти с различна доходност и дял в общите продажби. Обединени в пакет те се разглеждат като едно цяло за което се търси съответното управленско решение.

Условност на ВЕ
Намирането на ВЕР се основава в/у определени предположения за продажната цена обема на продажбите и очакваните приходи тя отразява тази зависимост м/у параметрите но във статика и изхожда от следните условности:
1. Продажните цени са неизменни
2. Цените на факторите на производството са също постоянни величини
3. Количеството на продажбите е единствения фактор който влияе в/у величината на разходите
4. Ефективността и производителността са константи.
ВЕР представлява всъщност една грубо определена величина.

Маржинален анализ във фирменото ценообразуване.
Той има за цел да намери оптималната цена и количество, които осигуряват макс. печалба. Обект на изследване е това с колко се променя величината на общите р-ди, п-ди и печалба при увеличаване на производството с 1. При него се търси точката на макс печалба ,тя има за координати оптималната цена и оптималното количество. Определянето на една единственна точка обаче представлява на практика идеално положение а не толкова реална възможност ето защо по правилно е да се търси зоната на рентабилност около идеалния оптимум от гледна точка на ценообразуването. Величината на пределните р-ди са параметър в МА, от която зависи докога увеличаването на производството е оправдано.
МА като аналитичен инструмент определя най-доходоносното количество и дава отговор на въпроса Как може да се губи по-малко, ако пазарните условия го налагат. Пределните разходи са ориентир при вземането на решение дали да се прекрати или продължи разширяването на определена стопанска дейност.

Оптималната цена се намира там където:
Пределните разходи и приходи се изравняват по величина
Разликата между тях е минимална и пределната печалба е близка до 0
Общите приходи от продажби са сравнително най-високи.

1
2
3
4
5
6
7
8
Количество
Цена
Общи
Пределни
Общи
Пределни
Обща
ПределнаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дефиниции на някои понятия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.