Диагностика на фирмената култура


Категория на документа: Други
Стопански факултет
Реферат
По
Делово общуване
на
Тема:
Диагностика на фирмената култура

Изготвил: Проверил:
Анастасия Матеева Матева доц. Д-р Таня Танева
Фак. № 136
Бизнес икономика
1 курс - задочно обучение

Стара Загора 2014

Същност, обхват и елементи на фирмената култура:

Десетилетия наред изследователите и практици търсят отговор на въпросите, свързани с поведението на индивидите в една организация, и най-вече как се отразява на постигнатите резултати. Мотивацията за подобно търсене са наблюдаваните през последните десетилетия значими различия в рентабилността, приходите от продажби, и пазарния дял на фирми, които са твърде подобни на своите формални характеристики. Това търсене премества фокуса от слойните структури, механистичните разбирания за организациите, разработване на сложни системи от правила и механизми, регулиращи фирмените дейности към едни ориентирани в по-голямя степен към човека характеристики.

Еволюцията в разбиранията за мястото и ролята на човека в организациите води и до появата за съществуването на феномен, наречен "организационна" ( или фирмена ) култура.
1. Фирмената култура представлява съвкупност от ценности, правила и модели на поведение, утвърдени във фирмата и предавани на нови членове чрез писани правила и символни образци. В основата и стои ценностна система, която включва изграждането във фирмата, отношение към работата, вазимоотношенията към клиентите и въобще към външния свят. Ценностите, включени в системата се споделят от персонала на фирмата.
2. Обект на фирмената култура са индивидите, т.е. фирмения персонал със своите потребности, интереси, ценности, отношения, норми, титуали и символи. Фирмената култура е могъща сила, която осмисля живота на хората, намалява несигурността и осигурява стабилност. Обектът на фирмената култура зависи от някой ключови категории:
* Единство ( корпоративност ) - Надежността на фирмената култура се проявява в кристични ситуации като рецесия, растящи загуби и т.н. В подобни случаи целият персонал трябва да бъде единен, за да се преодолеят кризисните моменти.
* Съчувствие - Предимно се отнася до ръководството. В случаи, когато да се спаси фирмата се налагат да бъдат съкратени от работа служители, е редно ръководителят да им съчувства и да им даде добри препоръки, за да намерят другаде работа.
* Доверие - Доверието предполага открити и честни взаимоотношения, както между ръководителите на фирмата, така и в самата фирма, между нейните отделни членове.
* Добро име - Доброто име е част от всяка фирма, част от нейния имидж. Поддържането на позитивната репутация е колективно дело на всички поколения, работили и работещи в съответното предприятие.
* Грижа за подчинените - Съществен белег на професионалния имидж е и грижата за подчинените. Тукстава дума за градивна и целенасочена грижа. Усилията, които се полагат за професионалното израстване, квалификация и преквалификация на персонала са от особено значение за всяка фирма. А когато ръководството се грижи за подчинените си персоналът постепенно се отплаща, влагайки в работата си повече усет и старание.
* Облекло - Неизменна част от фирмената култура представлява именно облеклото. То принадлежи към ценностно - символния регистър на фирмата.
3. Обхват: Фирмената култура прониква фактически навсякъде. Обхваща цялостната система от ценности, отличаваща една организация от друга и спомагащи за осъществяването на приемственост, прогрес, комплексен стабилитет и динамичност на бизнес формацията. Тя действа в двете основни форми в деловата система ( вътрешно - и външно - фирмени комуникации ) :
* Вътрешно-фирмени комуникации - Този вид комуникации представлявят контактите в самата фирмена структура. Част от тях са отчетите, заповедите, писмените нареждания, записките, засягащи вътрешноорганизационните проблеми.
* Външно-фирмени ( международни ) комуникации - Фирмената комуникация се проявява посредством участия в различни мероприятия и форми на международно равнище. В този смисъл фирмената култура действа при изяснияване на редица оперативни процеси. При постъпване на работа, попълване на документи и вземане на интервю от кандидатите; при организиране на рекламна кампания; при учстие в различни външни срещи, конференции, изложби, панаири: при изграждане и поддържане на ефикасен PR и т.н.

Във всички тези случаи може да се говори за проявления на фирмената култура.

Като цяло обхвата на фирмената култура не зависи от граници и различия между хората, както вътре, така и извън фирмата. Тя зависи единствено от отрасъла, в който е създадено предприятието, от стила и метода на управление на организаторите в него, както и от единството и нравствената принадлейност на служителите към съответното предприятие.

Фирмената култура обхваща до голяма степен взаимоотношенията във фирмата, било то на ниво персонал, на ниво ръководство или общуване между различните йерархични нива в предприятието.
4. Елементи:
* Ценности - Във всяка фирмена среда, в трудова ситуация, в деловия живот, процесите протичат съобразно доминиращите в общността ценности. Те представляват възгледите, критериите, принципите и качествата, които се обединяват в една система - ценностната.
Фирмените ценности се основават на базови вярвания, както и на ценностите на отделни работници, служители и мениджъри във фирмата. В съвременния конкурентен бизнес от първостепенна значимост са такива ценности като иновация, творчество, лоялност, гъвкавост, грижа за подчинените и т.н
Видове ценности:
- Духовни ( образование, професионална квалификация)
- Морални ( доверие, лоялност, честност, етика, нравственост и др.)
Диференция на фирмените ценности:
В консервативните фирми се ценят високо морала, традиционализма, сигурността. По-често изразители на този тип ценности са представителите на зрелите и възрастни поколения, които не се стремят да открият "смисъла на своята работа" , а се чувстват най-добре, когато получават строги указания за работата и ясни задачи.
- Либерални ценности: Тези ценности изразяват промененето отношение на хората към работата, към професионалната им реализация. Водещи критерии стават възможностите за творчески изяви, пълноценната мотивираност, морална удовлетвореност, възможността да се изразява лично мнение.
* Герои - Героите са личности във фирмата, служещи за пример на другите. Те олицетворяват ценностите и служат като модел за поведение на останалите. Създават се целенасочено от мениджърите или възникват спонтанно в процеса на работа. Те са едновременно обект и субект на фирмената култура, т.е. от една страна създават нормите, правилата и ценностите на културата, а от друга - търпят влиянието на културата, пренасят я и япредават поколение на поколение.
* Символи - Осезаеми носители на вярванията, убеждения и ценностиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Диагностика на фирмената култура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.