Диагностика на фирмената култура


Категория на документа: Други


- Облекло: Истинската цел, която се преследва чрез облеклото е доверителността. Външност, която не събужда подозрение, нито със своятя прекалена изтънченост и маниерност, нито пък с отблъскваща неугледаност очебийна нескопосаност, а внушава уважение, готовност за диалог и нагласа за делово общуване. Трябва да се обръща голямо внимание на деловото облекло именно поради факта, че чрез него се прави първото впечетление за компетентността на съответния служител.
- Емблема: Емблемите представлявят мотиви, изполвани за представяне на различни идеи. Стилизират абстрактен обект в графична форма, като по този начин се явяват като презентация на този обект. Емблемата може да бъде рисунка, която представлява в съкратен вид същността на даден предмет, събитие или фирма.
- Плакат: Плакатът представлява напечатана хартия, предназначена за прикрепяне към стена или друга вертикална повърхност. Фирмите използват плакати за различни цели като представяне на информация, реклама и т.н.
- Значки: Обикновено се изработват от благородни метали, като върху тях може да се изобрази логто на фирмата или изображение, според конретния повод на самата фирма. Значките може да послужат като награда за добре свършена работа.
- Грамоти: Грамотата е вид документ, който се дава по различни поводи във фирмата. Може да се използва като символна награда за добре свършена работа или да бъде свързана с участие в дадено мероприятие.
* Ритуали и церемонии - Ритуалите представляват поведенски схеми, символизиращи определени норми на поведение и кореспондиращите с тях ценности. Чрез ритуалите мениджърите целят да афишират и затвърдят определени ценности и норми на фирмата.
Видове ритуали:
- Социални: свързани с определяне на социалните отношения между хората във фирмата
- Работни: свързани с управление на ежедневните действия на работниците във фирмата.
- Управленски: свързани с установяването на различни стандарти (относно взаимоотношенията между хората от различните йерархични нива) .

Церемониите представляват символични действия, организирани от фирмата по повод различни празници, чествания, панаири, изложби, конференции, симпозиуми и т.н.
Видове церемонии:
- Церемонии с цел интегриране: провеждат се под формата на тържества във връзка с отбелязването на различни празници.
- Институализирани: създадени са от мениджърите, затова за официални и задължителни за всички.
* Игри - тиймбилдинг, семинари, срещи:
- Игри - тиймбилдинг се организират с цел изграждане на екип извън реалната среда на местоработата чрез ролеви игри.
Тиймбилдинга е мениджърска техника, която се използва, когато компанията има нужда от подобряване на вътрешни процеси (комуникация, вземане на решения, мотивация) и ефективността на екипната работа и т.н.
- Семинарите представляват курсове за обучение по различни теми, в зависимост от нуждите и целите на фирмата. Обикновено се провеждат извън фирмата, но не е изкючено да се поканят лектори в самата фирма и семинарът да се проведе на място в предприятието.
- Работните срещи се организират от ръководството на фирмата, когато е необходимо. Обикновено причините за тези срещи са необходимост от информиране на колектива относно предстоящи промени; когато трябва да се развият различни алтернативи по повод конкретен проблем; когато е нужно да се вземе управленско решение и т.н. Също така се провеждат работни срещи с клиенти и доставчици.

От прегледа на най-известните и използвани дефиниции за фирмената култура е видно налагащото се мнение, че в основата се намира комплекс от ценности, споделяни от повечето членове на една организация.

Ще завърша с дефиницята за фирмена култура на Едгар Шайн, която намира най-широко приложение в съвременната теория и практика, утвърждавайки, че:

Културата е "... един модел от основни предложения - изобретени, открити или развити от дадена група, както тя се учи да се справя със своите проблеми на външната адаптация и вътрешна интеграция, който е работил достатъчно добре за да се счита за валиден и , оттам да бъде научен от новите членове като верният начин да се възприема, мисли и чувства по тези проблеми."

Макар и звучащо твърде абстрактно, тази дефиниця ни дава отправна точка за обяснение на феномена "Фирмена култура" , а именно, че в своето поведение хората в една организация се ръководят от разсъждения, до които те достигат от опита си, натрупан в процеса на работата си в дадена фирма.

Използвана литература:
Сп. Мениджър
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Диагностика на фирмената култура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.