Диагностика на НУП


Категория на документа: Други


ПОРТФОЛИО
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА
На Саша Байчева Саздова
Специалност ИТПУНО
№1342081059
1. ЗАДАЧА
Диагностични скали
Скала- Диагностичната скала е начин за отбелязване на обектите, които се изследват, те са конструкция от индикатори за конкретно емпирично проявление на изучаваните признаци и количествени индекси. Скалата е ред показатели, които може да се подредят по такъв начин, че експерименталните случаи да се разположат в ред, съответстващ на степента на изразеност в тях на измерваното понятие.

Елементи- елементите на скалата съдържат три компонента:
-емпирични обекти;
-числа;
-предварително определени правила за отношението на емпиричните обекти и числата.

Скалата е основно средство за сбор и анализ на информация и трябва да приведе разнородните данни към съпоставими показатели. Тя е модел за изучаване на явленията, изразени в количествени оценки.

Градиране на скала- Всяка скала е градирана. Необходимия брой индикатори /дроби, рецептори/ е 7+ 2. Оценяването в България се прави по 5- степенна скала.

При градирането се спазва "златно правило на измерване"-при малък брой деления по скалата разделителната и способност е малка. При много деления се получава по- качествена информация, но се затруднява измерването. Дробността на скалата влияе върху точността на измерването. Прието е точното значение на измереното да се определя като измереното ±1/2 от чувствителността на скалата.

Свойства на скалата - Всяка скала се характеризира с надеждност, валиност, оптимална дробност. Важно нейно качество е и едномерността -
-1-
пропорционалност между алтернативите, равенство на интервалите, симетричност на позициите.

Скалиране- това е операция, чрез която се конструират скали за изследването. То преминава през следните етапи:

- предварителен анализ на явлението;

- набелязване на външните му свойства;

- набелязване на континуума (протяжност с начало и край);

-анализ на това, присъщо ли е свойството на всички обекти на измерване;
- конструиране на самата скала.

Видове скали- В практиката се употребяват различни видове скали. В зависимост от спецификата на скалата, скалирането може да е от три типа, които са всъщност и исторически етапи в развитието на психометрията:
1. Нолмерна скала - определяне на едно единствено или специално
значение на променливата - праг.
2. Едномерна скала - скали за оценка на един признак.

3. Многомерно скалиране (multidimensional scaling) - създаване на съвкупност от свързани скали, чрез които се оценяват сложни обекти; комбинация от едномерни субективни скали.

Най-често използваната класификация на скалите е на американския психолог и психофизик Стенли Смит Стивънс (1945) - номинална (на категориите), ординална (рангова, ренкинг), интервална и универсална. Първите две се наричат слаби (неметрически), тъй като не дават ясно количествено изражение на измерваните величини. Другите две скали са силни (метрически).

Номинална скала - това е скала, в която се допускат само операциите отъждествяване и класифициране, а класовете са означени с понятия (номера). Липсват интервали. Това, че единия номер е по-голям, не говори нищо друго за свойствата на обектите, освен че се различават. Например скалите за пол, раса и т.н. Скалата се нарича още: скала на наименованията, категориална, ординарна

Значенията на скалата се конструират в съответствие с логическите правила за класификацията:
- непротиворечие - обектът може да бъде отнесен само към едно значение на променливата;
- единно основание за класификация;
- пълнота - в изучаваната съвкупност не трябва да има нито един обект,
-2-Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Диагностика на НУП 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.