Директен трансфер


Категория на документа: Други


Банково счетоводство - т., 04.02.2013 год.

Раздел: Безналични разплащания в страната
Тема: Организация на разплащанията чрез директен трансфер и акредитивна форма на плащане.

1. Организация на разплащанията чрез директен трансфер /кредитен превод/.
Това е плащане по инициатива и по нареждане на платеца, въз основа на което банката превежда сумата от неговата РС по сметката на бенефициента /получателя/. Използва се както за заплащане на стоки и услуги, така и за плащания към бюджета, НОИ, НЗОК и др.
Трансферът се извършва с преводно нареждане /ПН/ за кредитен превод, бюджетно ПН, ПН /вносна бележка/ за плащане от/към бюджета, многоредово ПН за плащане от/към бюджета. Реквизитите на всички тези документи са посочени в съответните приложение на Наредба №3 на БНБ.
Предимства:
- плащането става след получаване на стоките/услугите;
- платецът може да провери изпълнението на договора от страна на бенефициента;
- почти са изключени отказите от плащане след депозиране на платежните документи;
- работата на участниците в процеса на разплащане е технически опростена;
Недостатъци: невинаги платецът е добросъвестен и коректен и плащането на бенефициента не е гарантирано.
2. Счетоводно отчитане на разплащанията чрез директен трансфер.
а/ когато платеца и бенефициента са клиенти на една и съща банка
Д- т с-ка 1721 / К-т с-ка 1721
Ан. Платец ан. Получател
б/ когато контрагентите са клиенти на различни банки
- за банката, обслужваща платеца
Д- т с-ка 1721 / К-т с-ка 5031, 4610, 4620
Ан. Платец
- за банката, обслужваща бенефициента
Д-т с-ка 5031, 4610, 4620 / К-т с-ка 1721

Ан Получател
3. Организация на разплащанията при акредитивна форма на плащане.
Тази форма на плащане се заражда в края на ХІХ в. Основни предпоставки за появата и утвърждаването й са: големите разстояния; разликата във времето на получаване и плащане на стоката; по-голяма сигурност на купувача, че ще поручи стоката, за коятое платил; по-голяма сигурност на продавача, че ще получи парите за продадената стока.
В България акредитивната форма на плащане е урдена нормативно в Търговския закон, гл.29 Кредитно писмо, раздел V Акредитиви. Международно законодателство - "Еднообразни правила и обичаи относно документарния акредитив" на Международната търговска камара.
Акредитивът се открива с акредитивно нареждане по инициатива на платеца. Основни участници в процеса са: наредител на акредитива; банка-издател /извършва действията по откриване на акредитива/; бенефициент /получател/; авизираща банка /обикновено банката, която обслужва бенефициента/.
4. Видове акредитиви.
а/ в зависимост от това дали се изискват стоково-разпоредителни документи или не
- документарни
- недокументарни
б/ в зависимост от поетите задължения на банката
- потвърдени
- непотвърдени
в/ в зависимост от това дали сумата по акредитива се изплаща еднократно и в пълен размер или на части
- делим
- неделим
г/ в зависимост от това дали бенефциента може да прехвърля целия или част от акредитива в полза на трети лица
- прехвъляеми
- непрехвърляеми
д/ в зависимост от наличието на предварително блокирана сума в банката на доставчика или последващ превод
- с покритие
- без покритие
5. Счетоводно отчитане на акредитивната форма чрез предварително блокиране на средства.
В банката на платеца
а/ за превеждане на покритието по акредитива в банката на бенефициента
Д- т с-ка 1721 / К-т с-ка 5031, 4610, 4620
Ан. ПлатецСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Директен трансфер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.