Дистрибуционнна политика на фирма


Категория на документа: ДругиДИСЦИПЛИНА "Управление на дистрибуцията "

ТЕМА " Дистрибуционна политика на " Победа " -АД "

I . Основни характеристики на дистрибуционната политика.

1. Същност, значение и цели на дистрибуционната система.

Дистрибуцията се определя от различните автори на икономическа литература като: система дейности, чрез които се доставят продуктите на потребителите, когато и където те искат да ги купят. По- широко тълкуване на същността на дистрибуцията дава Роналд Балоу, разглеждайки я като обхваща всички дейности от управлението и сферата на физическото придобиване, придвижване, складиране на суровините, на запасите и готовата продукция от мястото на производството до мястото на потреблението.
Дистрибуционната политика се явява като фактор за постигане на фирмените цели и продължение на идеите, заложени в маркетинговата стратегия в сферата на реализацията- възможно най- пълно и качествено задоволяване на потребностите на клиентите на фирмата. За да бъде задоволен потребителят е необходимо да получи продукт и търговска услуга с високо качество.

Дистрибуционната политика се разглежда като съвкупност от икономически, законодателни и административни мероприятия и действия, осъществявани от стопанските организации с цел непрекъснат просперитет, ускоряване на икономическия растеж и преодоляване на диспропорциите и несъответствията между производството и потреблението и задоволяване на търсенето.

Икономическите мероприятия заемат водещо място в дистрибуционната политика. Те са свързани главно с механизма на управление на дистрибуционния процес на стоковите, информационни и парични потоци. Централно място заема организацията на продажбите и обслужването на пазарите. Втората група мероприятия са със законодателен характер. Тези дейности са свързани преди всичко с формирането на т.н.законодателна основа , върху която по- нататък следва да се реализира практически дистрибуционна политика. В тази основа се включват закони, регулиращи покупко- продажбите, представителството, търговията на дребно и на едро, франчайзинга, ценообразуването, вноса и износа. Административните дейности по формирането на дистрибуционната политика включват главно административно- управленски мероприятия- отнасят се до организацията на администрацията, персонала и докоументооборота, както и стопанисване на материално- техническата база. Функционирането на дистрибуционните канали определя наличността на продукта в определеното място, време, количество и цена на даден пазар. Това определя значението на дистрибуционните решения при избора на форма, канали и подбор на членовете на дистрибуционния канал. Дистрибуционната политика изпълнява интегрираща роля в маркетинговата политика на фирмите. Целите, стратегиите и действията на дистрибуцията са насочени за постигане на голяма ефективност от бизнеса, както за производителите, така и за потребителите. Чрез дистрибуционната политика се избират принципите, подходите, разпределят се правата и отговорностите при стокодвижението и строкоразпределението. Тя е под влиянието на конкуренцията и концентрацията на капитала. Разгръщането на пазарната конкуренция в рамките на ЕС стимулира процеса на концентрация на производството и капитала. Главната цел на дистрибуционната политика е осигуряване движението на стоката от сферата на производство до сферата на потребителите, при минимизиране на разходите. Целта е свързана още с приспособяване на продукта към потребностите на пазара и организиране по време и място, задоволяване на потебностите и конкуренцията. Процесът на приспособяване в случая цели да нпарави продукта достъпен за различни пазарни сегменти по начин, който те предпочитат и който е в съответствие с техните критерии и специални изисквания. Главна задача на дистрибуцията е за всеки потребител да се осигури стока, която да отговаря на неговите изисквания- естетически, функционални, технически, дизайнерски, психологически и ценови.
2. Дистрибуционни канали.

Най-общо може да се каже, че дистрибуционният канал е група от физически и юридически лица и организации, които насочват и пълно обслужват поток от продукти от производителя към потребителя.

Основната и главна цел на дистрибуционният канал е да доставят продуктите в точното време, на точното място и в точното клочество. Основното изискване и цел на дистрибуционният канал е да се задоволи потребностите и желанията на потребителите.
Изграждането и функционирането на система от канали за реализация е в трайна зависимост от контролируемите и не контролируемите фактори.
Контролируеми фактори са: ресурсните възможности на фирмата; взаимодействието с останалите елементи на маркетинг микса;
Неконтролируеми фактори са: социално-културна среда; икономически условия; конкурентно обкръжение; политическа среда; правно регулиране на бизнеса; физико-географска среда. Всеки един дистрибуционене канал се характеризира с дължина и ширина.Дължината на канала се определя от броя на дистрибуторите и посредниците, а ширината се определя от броя на участниците на всеки етап от покупко-продажбата и движението на материалния поток.

Дистрибуционната каналова мрежа представлява съвкупност от множество дистрибуционни канали.Съвременната фирма се характеризира с изключително разнообразие в своята продукция, което се дължи на бързо развиващата се асортиментна структура , многообразие на взаимозаменяеми продукти, развитието на пазарите и засилващата се конкуренция.Именно заради това фирмата производител избира своите множестжо дистрибуционни канали, които се свързват в дистрибуционна мрежа.

Обща характеристика на " Победа" АД.

1. Същност на "Победа" АД

"Победа" АД е водещ производител на бисквити и мини кексове в България и е един от лидерите на пазара на шоколадови бонбони. Компанията е основана през 1929 г. Опитът и знанията натрупани през десетилетията, съчетани с отдаденост и грижа създават несравнимия, запомнящ се вкус на продуктите, които поколения наред присъстват в почти всеки български дом.
Днес "ПОБЕДА" АД е динамично развиваща се фирма със съвременно оборудване, широк продуктов асортимент и дистрибуторска мрежа на територията на цялата страна. Екипът на фирмата включва над 600 души, като средната възраст е 34 години.

Дружеството разполага с голяма производствена база, широк продуктов асортимент и дистрибуторска мрежа в България. Има богат асортимент от продукти в четири продуктови групи - бисквити, шоколадови бонбони, кроасани, и мини кексове. Повечето марки на компанията имат традиции на българския пазар и са добре познати на потребителите на захарни изделия. Най-известните продукти на "Победа" АД са бисквитите "Закуска", Обикновени бисквити "Изгрев", "Еверест", "Навона", "Анелия" и серията мини кексове "Супер Браво" и класическите бонбони "Черноморец".

Компанията реализира продукцията си предимно на вътрешния пазар, като през последните години силно развива и политиката си по посока на завладяване на нови външни пазари. Има утвърдени позиции на грузинския, полския и румънския пазар. Сред страните, в които изнася своята продукция са и Германия, Гърция, Естония, Италия, Кипър, Ливан, Словакия, Турция, Унгария, Чехия и ЮАР. Предлагат се и Private Label продукти за търговски вериги в България и в чужбина и ХоРеКа продукти, опаковани в единични разфасовки, за нуждите на хотелиерството, кетъринга и туризма в България.
"ПОБЕДА" печели позиции на външните пазари с постоянното високо качество на своята продукция, атрактивен дизайн на опаковките и конкурентни цени. Гъвкавостта на производствения процес прави възможно фирмата бързо да се адаптира към новите предизвикателства на пазара.
2. Визия и цели

"Победа" АД е българска компания с дълга история и традиции, както и един от водещите производители на захарни изделия в страната. Мисията на компанията е да създава качествени продукти, които да задоволяват потребностите на клиентите. Дружеството се стреми да увеличи пазарния си дял, чрез лоялна конкуренция и постоянни иновации.

Организацията удовлетворява променящите се потребности и очаквания на потребителите на захарни изделия на българския пазар чрез изследване на пазара, подобряване на продукти и разработване на нови качествени продукти. Компанията е пазарен лидер в продажбите на бисквити и мини кексове в България и ежедневно полага усилия да задържи тези свои позиции, както и да развива асортимента си и да подобрява пазарите си позиции в следните продуктови групи - шоколадови бонбони, бисквити, мини кексове, кроасани.
"ПОБЕДА" е един от учредителите на "Екопак", с който има подписан договор за рециклиране на отпадъците. Без знака "зелена точка" фирмата няма право да изнася своята продукция на външните пазари.
"ПОБЕДА" постоянно следи съвременните тенденции в своя бранш, изследва потребителските вкусове и предпочитания с оглед на пълното им задоволяване. Някои от рецептите се разработват с помощта на международни титуловани сладкарски специалисти.
Участието в международни специализирани изложения в Европа и САЩ, спомага за популяризиране имиджа на фирмата като един от големите български производители на захарни изделия, както и за постоянното разширяване на контактите с външни контрагенти. С повечето свои външни партньори "ПОБЕДА" има дългогодишни договорни взаимоотношения, които се старае да развива.

Компанията се стреми към постигането на следните цели:
* Високо качество
* Уважение и грижа към клиента
* Разработване на нови продукти, които отговарят на актуалните характеристики и потребности на българския пазар на захарни изделия и неговите потребители.
* Запазване и увеличаване на пазарните дялове на фирмата във всички продуктови категории, към които спадат продуктите й.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дистрибуционнна политика на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.