Диверсификация. Същност и видове.


Категория на документа: Други


Югозападен университет "Неофит Рилски"
гр. Благоевград

Р Е Ф Е Р А Т
по Основи на управлението
На тема:

Диверсификация. Същност и видове.

Изготвил: Цветелина Руменова Людимлова
Фак.номер: 12150321162
Специалност:Икономика
Курс: II
При диверсификацията, фирмата обхваща различни отрасли, малко свързани или несвързани в технологично отношение.

1. Същност - съществуват различни мнения за същността на диверсификацията. Някои я свързват с концепцията за хетерогенност на производството, за нарастване на броя на индивидуалните клонове, в които е активна дадена форма; за степента, в която тя оперира едновременно в различни сфери на бизнеса. Диверсификацията е насочване на дадена фирма или единица в бизнеса към ново направление на дейността или чрез процесите вътре в бизнеса, или чрез дейности, предизвикващи промяна в техните административни структури и други управленчески процеси.
При диверсификацията едновременно се навлиза в нови пазари и в нови продукти. Според последното определение, фирмата, която започва нови производствени операции с използване на вече съществуващ опит и умения, по-скоро увеличава своята специализация по някаква нова ос, отколкото да извършва диверсификация. Ако се избере вариантът на специализация, фирмата трябва предварително да си отговори на въпросите: Как да се специализира? Как да бъде сигурна, че се специализира в област, където ще има търсене на продукта?

2. Видове диверсификация:

а) концентрична - към стоковата листа се добавят продукти, произвеждани от същата технология;

б) вертикална - "завзема" се продуктът на доставчиците;

в) хоризонтална - ориентацията към производство на стоки, несвързани с използваната технология, но купувани от същите потребители;

г) корпоративна - навлизане в "далечни" сфери, в нови пазари, нови продукти, несвързани с текущото производство и технология;

д) несвързана - отразява диверсификацията по подотрасли;

е) глобална, пазарна - отразява как са разпределени деловите дейности на фирмата в глобален мащаб;

ж) глобална свързана - отразява степента на диверсификацията по сектори в съответния подотрасъл на фирмата.
Последните три вида диверсификация, образуват четири комбинации на диверсификационни стратегии:
- глобална свързана, съчетана със силна глобална пазарна диверсификация;
- глобална свързана, съчетана със слаба глобална пазарна диверсификация;
- несвързана, комбинирана със силна глобална пазарна диверсификация;
- несвързана, комбинирана със слаба глобална пазарна диверсификация.
Изследванията сочат, че при третата комбинация се постигат по-големи печалби, отколкото при четвъртата, но при първата и втората, няма значителна разлика в печалбата. По отношение на стабилността на печалбата, първата стратегия е значително по-изгодна, отколкото втората. Няма гаранция, че стратегията на диверсификация в сектори, свързани със собствения подотрасъл, води едновременно до по-високи и по-стабилни печалби.
Фирмата, която има доминиращ дял на пазара, трябва да избягва диверсификацията при положение, че стопанската дейност нараства и са необходими по-големи инвестиции за осигуряване на стратегическото положение. В пазар, който достига своята зрялост, силната конкурентна позиция води до значителни печалби, които от своя страна позволяват преминаването към диверсификация. Обратното - слабата конкурентна позиция най-често се съпровожда с финансови трудности.
3. В зависимост от пазарната и конкурентна позиция на фирмата, тя възприема
различни диверсификационни стратегии:
а) инвестиционна - тя е удачна само за фирми с много добра пазарна позиция. При наличие на финансови излишъци, могат да се направят големи инвестиции, с оглед да се придобият достатъчно ресурси, които намаляват риска.
При ограничени финансови ресурси обикновено инвестициите се насочват към определен сектор, в който фирмата притежава компетентност от първоначалната си дейност. Това поставя силните фирми в по-изгодно положение, тъй като те могат да инвестират в каквато и да е нова дейност, обобщаваща добра печалба.
Изборът на конкретна стратегия се прави от очакваната възвръщаемост, която трябва да бъде по-голяма, отколкото ако бъдат направени инвестиции в традиционната фирмена дейност;
б) разклоняване или създаване на поделения - характерна е за фирми, при които стопанската дейност достига своята зрялост. В този случай, диверсификацията е алтернативна на ръста, тъй като пред традиционната дейност се очертава спад. Изборът на нови дейности при разклоняването се прави обикновено от гледна точка на потенциалния ръст, а не на бързата възвръщаемост . От съществено значение в тези случаи е да се осигури нормална приемственост между новата и традиционната дейност на фирмата;
в) поддържаща - основната й цел е защита и поддържане на съществуващите дейности.
Поддържащата стратегия, обикновено, се избира от фирми със средна конкурентоспособност, които нямат шанс да подобрят позициите си чрез допълнителни инвестиции. Поддържането не изключва разгръщането на нови дейности, чрез които фирмата се опитва да разшири своята конкурентна позиция, вместо да я задълбочи. Такъв вид стратегия е аналог на продуктовата диверсификация и не води задължително до промяна в съществуващия опит и умения.
г) диверсификация за оцеляване - такъв е изборът на фирма с лоша конкурентна позиция, чиято основна цел е да оцелее. Поради лошото финансово състояние на тези фирми, размерът на новите дейности не може да бъде голям, което ги ориентира към търсене на по-голяма и бърза възвръщаемост, а не толкова към голям ръст. Рискът тук е най-голям, тъй като засяга съществуването на фирмата.
При оценка на риска трябва да се вземат под вминание краткосрочните резултати от диверсификацията. При инвестиционната диверсификация и при тази на разклоняване, краткосрочните резултати обикновено крият малък риск, но затова пък много сериозни последствия могат да се появят в по-далечното бъдеще. Неправилният избор е нова дейност, която може да разклати финансовото състояние и на твърде силна фирма.
Обратното, при диверсификацията за оцеляване в по-далечна перспектива, рискът е минимален, тъй като ситуацията на фирмата по начало е безперспективна.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Диверсификация. Същност и видове. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.