Длъжностни характеристики на готвач, барман, камериерка и пиколо


Категория на документа: Други
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

К.К. Албена

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

НА ТЕМА: "Професионална етика"

ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на

Готвач, Барман, Камериерка и Пиколо

Изготвил: Валентина Бакалова F56748
Длъжностни характеристики в ресторанти

1. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГОТВАЧ"

клас по НКПД: персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната
код по НКПД:5120 2001

ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА:
Извършва приемане и подготовка на хранителните продукти, суровини и полуфабрикати. Носи материална отговорност

І. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

> ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Готвачът в кухня се задължава при приемане на хранителните продукти, суровини и полуфабрикати да извършва контрол на качеството им. Да не приема продукти със съмнение или видими отклонения във външния им вид, както и такива с видими признаци на развала или с изтекъл срок на годност.

2. Да следи за правилното съхранение на хранителните суровини, полуфабрикати и готова кулинарна продукция в обозначени по предназначение охлаждаеми и неохлаждаеми складове и камери, разделно и по начин недопускащ замърсяването им.

3. Да извършва първична обработка на суровини и полуфабрикати в определените за тази цел помещения, кътове, инвентар, като спазва строга последователност на процесите в посока суровина - готов продукт.

4. Да спазва санитарно хигиенните изисквания към технологията на приготвяне и предлагане на кулинарната продукция с цел предотвратяване на хранителни заболявания сред консуматорите.

5. Да спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправки по изискване на ресторантското меню.

6. Да поддържа високо ниво на лична хигиена и хигиена в поверените му производствени помещения и хладилни съоръжения.

7. Да поддържа изискваната производствена хигиена на работното място съгласно санитарните изисквания.

8. Да спазва правилата за организация и охрана на труда в кухнята.

9. Да поддържа чисто и в добър вид своето униформено облекло и да носи отличителен знак.

10. Да следи внимателно за изрядността на работата на поверените му машини и съоръжения.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Длъжностни характеристики на готвач, барман, камериерка и пиколо 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.