Длъжностни характеристики на готвач, барман, камериерка и пиколо


Категория на документа: Други


1. Да зачита личното достойнство и правата на всеки клиент на хотела;

2. Да проявява дискретност при обслужване на клиентите и им създава приятна обстановка;

3. Да не се намесва и не коментира случайно дочути разговори между клиенти;

4. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на хотела;

5. Да зачита личното достойнство и правата на своите колеги и ръководители.

VІІІ. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

Повременно заплащане: Основна заплата плюс допълнително възнаграждение за прослужено време по 0,6 % на година трудов стаж.

ІХ. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

1. Специфични условия на труд : няма.

2. Работен график : на смени както следва дневна и нощна.

3. Режим на труд и почивка : работа на двусменен режим, с 30 минути почивка от 12,00 ч. до 12,30 ч.и 18,00 до 18,30 за втората смяна.

4. Работно и униформено облекло, лични предпазни средства: задължително използва униформено облекло и отличителен знак, съдържащ името му и името на хотела.

5. Битови придобивки : транспортно обслужване.
ХІ. ПРАВА:

1. Редовна месечна заплата за положения труд.

2. Работа по график на смени.

3. Социални, здравни и трудови осигуровки.

4. Осигурено работно и униформено облекло според стандартите на хотела.

5. Право на безплатно медицинско обслужване.

6. Право на годишен платен отпуск според КТ.

7. Едно хранене по време на работната смяна, осигурено от работодателя

Забележка: Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Изготвил: ............................. Утвърдил: ......................

(имена и длъжност) (подпис и печат )
Запознат съм и разполагам с екземпляр от длъжностната характеристика:
Дата .......................
Работник:........................................................................................................
(трите имена)
Подпис на работника :...............................Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Длъжностни характеристики на готвач, барман, камериерка и пиколо 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.