Длъжностни характеристики на готвач, барман, камериерка и пиколо


Категория на документа: Други


11. Да не напуска работното си място до пристигане на колегата си от следваща смяна.

12. Своевременно да информира за нередности главният готвач и ако се налага управителя на фирмата.

13. Да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните, санитарно-хигиенните и други изисквания.

> ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Да оказва съдействие на своите колеги в случай на необходимост;

2. Да изпълнява и други конкретно възложени задачи от главният готвач, свързани със заеманата длъжност.

3. Да изпълнява и други възлагани му задължения от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата.

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Отговаря за количеството и качеството на вложените продукти в готварската продукция по изискване на ресторантското меню и в съответствие с установените рецептурници.

2. Носи отговорност за вреди от рекламации от приготвената от него продукция.

3. Отговаря за качеството на извършваната от него работа.

4. Носи материална отговорност във връзка с опазването на поверената му посуда, прибори, машини и съоръжения.

5. Носи отчетническа отговорност във връзка с поверените му материални ценности.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА НА ТРУД

1. Да извършва задължителните профилактични медицински прегледи и изследвания преди постъпване на работа, периодично подновява същите и при липса на актуална към датата на проверката лична здравна книжка бива санкциониран и отстраняван от работа.

2. Да уведомява незабавно главният готвач или управителя на заведението в случай на заболяване, налагащо отсъствие от работа.

3. Да не се явява на работа при заразно заболяване.

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Йерархически: в ежедневната работа е подчинен на прекия си ръководител - главен готвач; управителя на заведението; управителя на дружеството-работодател

2. Функционални: ежедневно контактува с колеги-сервитьори, бармани и другия обслужващ персонал на заведението.

3. Отчетност: отчита работата си пред прекия си ръководител - главен готвач.

V. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Нужно е да знае:

а) Хигиенно-санитарните изисквания за производството на готварска продукция;

б) Нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с Технологията на готварското производство;

в) Нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна безопасност при работа в кухнята.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Длъжностни характеристики на готвач, барман, камериерка и пиколо 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.