Длъжностни характеристики на готвач, барман, камериерка и пиколо


Категория на документа: ДругиVІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно ( кулинарен техникум) и или висше (кулинарен университет или колеж).

2. Друга възможна квалификация: курс за готвачи.

3. Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - се предлага трудов договор с по-дълъг изпитателен срок.

VІІ. ДОКУМЕНТИ, КОИТО РАБОТНИКЪТ ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА:

> Кодекс на труда;

> Правилник на вътрешния трудов ред;

> Правила за здравословни и безопасни условия на труд;

> Нормативните изисквания към обслужването в заведенията за хранене "Приложение № 3 към НАРЕДБА за категоризиране на туристическите обекти" .

VІІІ. ЕТИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Да зачита личното достойнство и правата на всеки клиент на заведението;

2. Да проявява дискретност при обслужване на клиентите и им създава приятна обстановка;

3. Да не се намесва и не коментира случайно дочути разговори между клиенти;

4. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на заведението;

5. Да зачита личното достойнство и правата на своите колеги и ръководители.

ІХ. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

Повременно заплащане: Основна заплата плюс допълнително възнаграждение за прослужено време по 0,6 % на година трудов стаж.

Х. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

1. Режим на труд и почивка:

работа на двусменен режим по график, утвърден от управителя

8-часов работен ден с 30 минути почивка от 12,00 ч. до 12,30 ч. и 18,00 ч. до 18,30 ч. за втората смяна
2. Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:

задължително използва униформено облекло и отличителен знак, съдържащ името му и името на заведението;
3. Битови придобивки:

периодични медицински прегледи;

транспортно обслужване;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Длъжностни характеристики на готвач, барман, камериерка и пиколо 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.