Длъжностни характеристики на готвач, барман, камериерка и пиколо


Категория на документа: Други6. Приема парични суми, издава касови бележки и при поискване фактури за платени сметки.

7. Отчита оборота след приключване на работа.

8. Следи за наличието на необходимите напитки и други съставки в склада към бара и при изчерпването им съставя заявка за доставка.

9. Информира за нередности салонния управител.

10. Следи за чистотата на барплота, около бара, на чашите и приборите, поддържа високо ниво на лична хигиена и хигиена на работното място при спазване на хигиено-санитарните изисквания.

11. Следи за изрядността на работата на машините и съоръженията, с които работи.

12. Не напуска работното си място до пристигане на колегата си от следващата смяна.

13. Спазва правилата за организация и охрана на труда, правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните, санитарно-хигиенните и други изисквания.

> ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Оказва съдействие на колегите си;

2. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, присъщи за изпълняваните от него задължения.

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Отговорност за опазване имуществото и активите на фирмата:
• отговорност за опазване на повереното му имущество;
• отговорност при лошо обслужване и неправилно оформени сметки
• носенето и опазването на униформеното облекло;

2. По безопасност и охрана на труда:
• служителят е длъжен да спазва утвърдените във фирмата правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност, хигиенно-санитарните изисквания при работа с храни;
3. По опазване здравето и работоспособността на другите:
• следи за стриктното спазване на хигиенните изисквания;
• не се явява на работното си място по време на боледуване;
• познава схемите за евакуация при спешни и аварийни ситуации и оказва необходимото съдействие на клиентите на ресторанта;

4. По опазване на фирмената тайна и поверителната информация
• при изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, служител или клиент на ресторанта;
• служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя;
• длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна;
5. По резултатите от трудовата дейност служителят носи отговорност:
• качество на извършваната работа;
• спазване на трудовата дисциплина;
• за бързина на обслужване ;
• за грамажа на издаваната от бара продукция и за хигиената в бара.
• за констатирани липси на напитки и други стоки, заприходени в бара.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА НА ТРУД

1. Да извършва задължителните профилактични медицински прегледи и изследвания преди постъпване на работа, периодично подновява същите и при липса на актуална към датата на проверката лична здравна книжка бива санкциониран и отстраняван от работа.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Длъжностни характеристики на готвач, барман, камериерка и пиколо 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.