Добри иновационни практики в чуждестранни фирми


Категория на документа: Други2.9 Роботика............................................................................................................................16

2.10 Екологичен рекорд
III.Къде сме Ние?................................................................................................................................17

1. Кратка характеристика........................................................................................................................17

1.1 Добри иновативни практики в България.....................................................................17-18

1.2 Бариери пред иновационната дейност в България..............................................19-21

1.3 Препоръки........................................................................................................................................21-22
IV.Изводи.............................................................................................................................................................23

I.Същност,класификация и
източници на иновации

Същност. Понятието иновация е въведено от афро-американски икономист Йозеф Шумпере в началото на 20в. (1911). Издава книгата "Теория на икономическото развитие", определя иновационните процеси като създаване на нови комбинации, изменения в развитието на производствените системи и пазарите:
- използване на нова техника, нови технологични процеси;
- усвояване на продукти с нови свойства;
- използване на нови източници на суровини;
- изменение в организацията на производството и неговото материално-техническо снабдяване.
- появата на нови пазари за реализация на продукцията.
1) иновацията е нещо ново, което се прави за първи път от физическо или юридическо лице. Началото се свързва с нова идея (инвенция);
2) иновации- идея минала през научни изследвания, инженерна разработка, прототип и усвоена в производството.
3) иновация= нововъведение;
4) Иновации- разглежда се като процес, т.е. последователност от взаимосвързани, но обособени по фази дейности= обновяване

Като основни компоненти на иновационния процес за продуктова и технологична иновация следва да се приемат 4 вида дейности в следната последователност:
- изследвания, които се делят на фундаментални и научно-приложни. Водят до развитие на науката и технологиите и резултата от тях може да се определи като научен напредък;
- техническата подготовка, която включва проекто-конструкторска документация и технологична документация. Напредъкът се нарича технологичен, защото се създава технологията по-която ще се произвежда по-нататък;
- реализация на новата разработка в производството и потреблението- прави се "0"серия, изпитва се на надеждност и след това се пуска в потребление. Напредъкът се нарича технически.

Класификация на иновациите - тя може да се извърши по следните критерии:
a. По степен на новост:
* радикални иновации - чрез тях се създават нови производства и множество нововъведения, които ги модифицират;
* усъвършенстващи иновации - чрез тях се модернизират съществуващи производства и технологии.
b. По характер на приложенията:
* на продукт;
* на процес.
c. По източник:
* породени от развитието на науката;
* породени от потербностите на производство;
* породени от потребностите на пазара.
d. По роля на производствения процес:
* потребителски;
* инвестиционен.
e. По област:
* производствени;
* непроизводствени;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Добри иновационни практики в чуждестранни фирми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.