Добри иновационни практики в чуждестранни фирми


Категория на документа: Други


1. Намаляване на шума, вибрациите и твърдостта в източника
2. Поддържане на концепциите, балансирайки без компромис
Според инжинерите обаче постигането на тези цели е невъзможно. Сузуки обаче не се отказва от идеите си и скоро се създава "Флагмански комитет по качеството", съставен от главните ръководители на три отдела в Toyota - изследователска и развойна дейност, технология на производството и завода производител.Сузуки успява да убеди ръководителя на производствената технология Акира Такашири,, да се опита да произведе двигател според изискванията му. Резултатът е впечатляващ. При тест в съществуващ автомобил се оказва, че той има забележително малко вибрация при изключително добър разход на гориво, което води до силно въодушевление на целия екип.

Друго основно технологично постижение е да се намалят шумовете от вятъра. Подходът на Сузуки е същият. Той предизвиква най-талантливите инжинери с целта си и иска да изброват реални неща, вместо само да анализират. Така той отрива изключителен иженер по аеродинамика, който модифицира глинения модел без моделиер като по този начин улеснява разработването на ""Лексус" и получава по-задълбочено разбиране за аеродинамиката. В резултат на похода на Сузуки модела тръгва и и изпулнява поставените цели - елегантен дизайн и много плавен ход.

Създаването на "Лексус" води не само до напълно ново подразделение на Toyota за луксозни автомобили и нарежда имиджа им в елита на луксозния пазар, но и създава нов дух на иновации в проектантската дейност на Toyota. "Лексус" разчупи модела на поведение и инжинерите, които заработиха по смел, нов, предизвикателен проект.
За ръководителите на Toyota бизнес климата в началото на 90-те е опасен за компанията. Toyota е твърде преуспяваща. В такива ситуация е възможна голяма криза защото сътрудниците не усещат опасност и не смятат за неотложна необходимост непрекъснатото усъвършенстване на начина си на работа. Председателят на Toyota Ейджи Тойода предупреждава за кризата. Според него сегашната изследователска и развойна дейност няма да са достатъчни през новия век. В следствие на напъствията на Тойода се поставят основите на "Глобал 21" - колата която стана "Приус". В началото единствената реална насока е да се създаде малогабаритна кола с с ефективен разход на гориво. Новата кола трябва да е малка и ефективна, но да се усеща голяма отвътре. Целите пред проекта ""Г21" са две:
1. Да се разработи нов метод за производство на коли за 21 век.
2. Да се разработи нов метод за проектиране на коли за 21 век.
Друга заложена цел е за икономичен разход на гориво. Целта е да с един галон бензин да се изминават 50% повече мили. Тази цел е подчертано новаторска.
Ръководителите на Toyota нарочно избират главен инженер неспециалист, Такечи Учиямада, с цел да преработят процеса на проектиране в компанията и постигат успех. Създава се важната от гледна точка на организационната структура, система "обея" за разработване на автомобили.Вместо да пътува за да се среща с хората, с които координира програмата, Учиямада събира група експерти в голяма зала за да наблюдават напредъка на програмата и да обсъждат основните решения. Учиямада решава да забави създаването на прототипа за сметка на по-продължително обсъждане на многобройсните алтернативи.Стига се до извода, че колата на 21 век трябва да е свързана с две основни понятия: природни ресурси и околна среда. Идеята е за целта да се използва хибриден двигател. Един електромобил би бил много икономичен по отношение на горивото и ще има почти нулеви емисии. Първият прототип на "Приус" е показан през 1995 и става хит. В серийно производство е пуснат само след две години, през 1997. Невъзможните на пръв поглед срокове и и многобройните технически предизвикателства, пред които се изправят инжинерите от ""Приус" сериозно подобряват вече усъвършенствания процес процес на продуктуво развитие на Toyota .
Toyota става лидер на световния пазар на хибридни автомобили. Чрез "Приус" Toyota разви нови технологични възможности при хибридните двигатели. Освен това тя направи фундаментални иновации в своя процес за продуктово развитие, които се използват за всички автомобили.Toyota Prius , flagship of Toyota's hybrid technology, and the best selling hybrid car in the world

2.7 ТОYOTA RACING
Toyota has been involved in many global motorsports series.Toyota е участвал в много световни серии моторни спортове. They also represent their Lexus brand in other sports car racing categories. Те също представляват Lexus марка в други спортни автомобили състезателни категории. Toyota also makes engines and other auto parts for other Japanese motorsports including formula Nippon , Super GT , formula 3 and formula Toyota series. Toyota също така двигатели и други авточасти за други японски моторни спортове, включително формула Nippon , Super GT , Формула 3 и формула Toyota серия. Toyota also runs a driver development programme known as TDP ( Toyota Young Drivers Program ) which they made for funding and educating future Japanese motorsports talent. [ 128 ] Toyota Motorsport GmbH , with and headquarters in Cologne , Germany) was previously responsible for Toyota's major motorsports development including Formula One . Toyota Motorsport GmbH also developed cars for World Rally Championship and Le Mans Series . Toyota също работи на програма TDP ( Toyota Young Drivers програма ), които те направиха за финансиране и обучение на бъдещия японски талант в моторните спортове. In 2002 , Toyota entered Formula One as a constructor and engine supplier, however despite having experienced drivers and a larger budget than many other teams, they failed to match their success in other categories, with five second places their best results. През 2002 , Toyota влезе в Formula One като конструктор и доставчик на двигатели. На 4 ноември 2009 г. Toyota обявиха, че се оттеглят от спорта.[ edit ] TRD

Toyota Racing Development was brought about to help develop true high performance racing parts for many Toyota vehicles. Toyota Racing Development е донесъл, за да подпомогне развитието на истински високите части изпълнение състезания за много превозни средства на Toyota. TRD has often had much success with their after market tuning parts, as well as designing technology for vehicles used in all forms of racing. TRD често е имала много успехи със своите след тунинг части на пазара, както и проектиране на технология за превозни средства, които се използват във всички форми на състезания. TRD is also responsible for Toyota's involvement in NASCAR motorsports. [ citation needed ] TRD also made Lexus's performance division "F-Sport". TRD също е отговорен за участието на Тойота в НАСКАР моторните спортове. TRD Lexus работата на отдел "F-Sport".
[ edit ] Non-automotive activitiesThe Toyota Municipal Museum of Art in Aichi, sponsored by the manufacturer2.8 TOYOTA EDICATION[ edit ] Higher educationTTtt

Toyota established the Toyota Technological Institute in 1981, as Sakichi Toyoda had planned to establish a university as soon as he and Toyota became successful. Toyota създаде Toyota технологичен институт през 1981 г., като Sakichi Тойода е планирала да се създаде университет, веднага след като той и Toyota станаха успешни. Toyota Technological Institute founded the Toyota Technological Institute at Chicago in 2003. Toyota Технологичен институт основана Toyota Технологичния институт в Чикаго през 2003 година. Toyota is supporter of the "Toyota Driving Expectations Program," "Toyota Youth for Understanding Summer Exchange Scholarship Program," "Toyota International Teacher Program," "Toyota TAPESTRY," "Toyota Community Scholars" (scholarship for high school students), "United States Hispanic Chamber of Commerce Internship Program," and "Toyota Funded Scholarship." [ 133 ] It has contributed to a number of local education and scholarship programs for the University of Kentucky , Indiana , and others. [ 133 ] Toyota е привърженик на "Очакванията Шофиране програма", "Тойота Младеж за разбирателство Лятна програма за обмен стипендия", "Тойота Учител програма", "Тойота TAPESTRY", "Тойота Общността учени" (стипендия за ученици), "Обединени членки Испанци на Стажантска програма на търговска камара "и" Тойота Финансирано стипендия. " Това е допринесло за броя на местното образование и
програми за стипендии за университета в Кентъки , Индиана , и др.
Main article: Toyota Partner Robot 2.9 Роботика
]Toyota се развива няколко неща, роботи, предназначени за грижи за възрастни хора , производство и забавление. A specific example of Toyota's involvement in robotics for the elderly is the Brain Machine Interface. Конкретен пример за участието на Toyota в роботиката за възрастните хора е Brain Machine Interface. Designed for use with wheelchairs, it "allows a person to control an electric wheelchair accurately, almost in real-time", with his mind. [ 135 ] The thought controls allow the wheelchair to go left, right and forward with a delay between thought and movement of just 125 milliseconds. [ 135 ] Предназначена е за използване с инвалидни колички, "позволява на човек да контролира електрическа инвалидна количка, точно, почти в реално време", с ума си. мисълта контрол позволява на инвалидна количка, за да отиде наляво, надясно и напред със закъснение между мисъл и движението на само 125 милисекунди.

2.10 Екологичен рекорд [ edit ] Environmental record
Toyota has been a leader in environmentally friendly vehicle technologies, most notably the RAV4 EV (produced from 1997 to 2003) and the Toyota Prius (1997 to present). Toyota е лидер в технологии, щадящи околната среда превозни средства, най-вече RAV4 EV (произведен 1997-2003) и Toyota Prius (1997 г. да представи). Toyota is now working on their next generation Prius and second generation RAV4 EV both due out in 2012. Toyota в момента работи върху следващото си поколение Prius и второ поколение RAV4 EV, както излезе през 2012 година.
Toyota implemented its Fourth Environmental Action Plan in 2005. Toyota реализира своя четвърти план за действие в областта на околната среда през 2005 г. The plan contains four major themes involving the environment and the corporation's development, design, production, and sales. Планът съдържа четири основни теми, свързани с околната среда и развитие на корпорацията, проектиране, производство и продажби.
The five-year plan is directed at the, "arrival of a revitalized recycling-based society." [ 136 ] Toyota had previously released its Eco-Vehicle Assessment System (Eco-VAS) which is a systematic life cycle assessment of the effect a vehicle will have on the environment including production, usage, and disposal.Toyota по-рано пусна своя еко-система за оценка на превозно средство (Eco-ВАС), който е системна оценка на ефекта на превозно средство върху околната среда, включително производство, използване и унищожаване. The assessment includes, "... fuel efficiency, emissions and noise during vehicle use, the disposal recovery rate, the reduction of substances of environmental concern, and CO2 emissions throughout the life cycle of the vehicle from production to disposal." [ 137 ] 2008 marks the ninth year for Toyota's Environmental Activities Grant Program which has been implemented every year since 2000. Оценката включва "... горивна ефективност, емисиите и шума по време на използване на превозното средство, процентът за възстановяване на разположение, намаляване на вещества от загриженост за околната среда, и емисии на CO2 през целия жизнен цикъл на превозните средства от производството до погребването.

III. Къде сме Ние?
1.Кратка характеристика
Страната заема 88-мо място между 131 държави в Доклада на Световния икономически форум "Global Competitiveness
Report 2007 - 2008" в раздел "Иновации" с постижения далеч под средните по показателите за бизнес разходи,103-то за изследователска и развойна дейност,
взаимодействие между университети и бизнес (95), придобиване на високотехно-
логични продукти (84), иновационен капацитет (79), качество на научноизследователските институции (74). На Световния икономически
форум в раздел "Иновации " България се нарежда на последно място, включително след настоящите страни кандидатки за членство, с резултат 2,92 при средно равнище за ЕС-25 - 4,24.

Конкурентоспособността на фирмите на международните пазари зависи от способността им да поддържат висока сравнителна иновативност, като използват процеси и предлагат продукти с подобряващо се качество и уникалнихарактеристики. По показателите за иновационна активност и партньорство в областта на иновациите обаче българските производителите значително изостават от средните европейски равнища.

Докато 42 % от фирмите в ЕС-27 успяват да предложат нови технологични решения,в България техният дял не надвишава 16 %, което поставя страната на последно място след Латвия (18 %), Румъния (20 %), Унгария и Малта (21 %) и далеч ад лидерите Германия (65 %), Австрия (53 %), Дания,Люксембург и Ирландия (52 %).

1.1. Добри иновативни практики в България
Дейзи технолоджи ООД за постиженията си в производството на цифрова потребителска електроника - през 2006 г. участват в конкурса с безжичен терминал Daisy Expert, който е новост за

българския пазар, и GPS bluetooth, регистриран под търговската марка GPS - Buddy. Продуктът е новост за световния пазар.
СД ELTA - R се занимава с разработване, производство и инженеринг на широка гама изделия от съобщителната промишленост,в т.ч. автоматични телефонни централи, концентратори, мул-
типлексори, периферни устройства и специализирани телефонни системи. В конкурса участва с комплексно решение за изграждане на цифрова телекомуникационна мрежа в слабо населени райони с апаратура тип ELTA. Някои решения са защитени с патент и търговска марка и са с по-високи технико-икономически параметри от съществуващите на пазара. Иновацията съставя около 60 % от обема на продажбите от фирмата и 100 % от износа u.
Пойнт Ел ООД разработва и произвежда атоматизирани систе-ми за управление на технологични процеси. Печели конкурса с представената автоматизирана система за управление на техно-логични процеси от четвърто поколение с приложен софтуер за проектиране, администриране и наблюдение на мрежата и на управлявания процес.
Мауер Локинг Системс ООД е производител на изделия в сферата на секретните заключващи устройства. Отличена е в конкурса за секретна ключалка (известна на пазара с търговското име "Гард").
САТУРН ИНЖЕНЕРИНГ ООД разработва и произвежда индустриална и потребителска техника, електронни модули, индукционни захранвания и генератори, специализиран софтуер и интернет приложения. В конкурса фирмата е отличена за система за безконтактно индукционно запечатване на алуминиево фолио в капачки и тубички за хранително-вкусовата, химическата и фармацевтичната промишленост.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Добри иновационни практики в чуждестранни фирми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.