Добри иновационни практики в чуждестранни фирми


Категория на документа: Други


1.3 Препоръки
Както става ясно от оценката на провежданата иновационна политика обаче, съществуващите проблемни зони са резултат не толкова на недостига на критична маса за развитие, колкото на липсата на ефективни механизми за въвеждане на приоритетност, по-добра организация и мотивирано включването на звената на националната иновационна система в процеса на създаване и разпространение на ново знание и технологии. Бъдещото оптимизиране на усилията в областта на иновациите ще зависи от създадените условия за пълноценно използване на потенциала на съществуващите структури, развитие на иновационната инфраструктура и по-видима
подкрепа за МСП, включително и чрез предоставяните от ЕС средства в рамките на Кохезионния и Структурните фондове. Необходимо е конкретните мерки да се насочат към няколко основни зони на въздействие:
Развитие на иновационния потенциал на фирмите чрез разширяване на достъпа до рисков капитал, насърчаване на инвестициите в човешки ресурси и по-агресивното включване в трансфера на знание и технологии - предимственото внимание към бизнеса се налага както в резултат на значителното изоставане по показателите за иновационен вход и иновационен изход, така и поради факта, че именно бизнесът е полето за успешна реализация на ново знание и поради тази причина върху него се концентрират очакванията за по-висока конкурентоспособност в рамките на европейската политика. По-нататъшно структурно изграждане на инова-
ционната система (главно по отношение на трансферните и посредническите звена), включително в регионален и отраслов аспект - очакваният резултат е по-бързо разпространение на знание и значително скъсяване на времето до пазарна реализация
на създадения интелектуален продукт. Това ще мотивира интереса към формите за защита на индустриалната собственост и ще повиши самочувствието на българските фирми като партньори в международния обмен на знание. Дефиниране на по-ясни приоритети по отношение на високотехнологичния сектор, които да намерят подкрепа и чрез факторите за неговото развитие - подготовка на висококвалифициран човешки ресурс в научно-техническите дисциплини, разширяване на научноизследователската база на знаниево интензивните отрасли на икономиката и ориентация към износ на стоки с въплътена.

IV Изводи
На пръв поглед практиките във Върджин груп и Тойота нямат нищо общо с българските условия за бизнес . Това обаче не е точно така. Българските фирми трябва да обърнат сериозно внимание на иновативният дух, които притежават тези две компании и да се опитат да го приложат и тук.

Това което най-много отличава Върджин груп и Тойота от останалите фирми, не са техните технически достижения (въпреки че са впечатляващи), а отношението на персонала им към марката, общите цели и компания като цяло. Ако българските компании успеят за създадат, по примера на Върджин груп и Тойота, такава фирмена култура, в която лоялността към компанията е на първо място, те биха имали успех. Не са необходими много ресурси за да се създадат предпоставки за участието на всеки служител в общия процес , например чрез програми за предложения подобна на тази в Тойота.

Не може просто да се копират чуждите идеи и да се приложат в българските условия. В такъв случай те не биха имали успех. Те трябва да бъдат съобразени с културата и ценностите тук.

Използвана Литература:

> Брансън,Ричард . "Бизнес отвъд ограниченията:Опита на един предприемач", издателство AMG Publishing 2010г.
> Вуцева, А. и колектив "Иновациите. Политики и практика."
> "Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите" 2007г,
> Лайкър, Джефри . "Пътят на Тойота : 14 мениджърски
принципа от най-големи производител в света", издателство "Рой Комюникейшън 2005г;

Лайкър, Джефри и Майер, Дейвид. "По Пътят на Тойота", издателство "Рой Комюникейшън 2008г;
> Лайкър, Джефри и Майер, Дейвид. "Таланта на Тойота" , издателство "Рой Комюникейшън 2010г.
> Петров, Мартин и Славова, Миланка. "Иновации : Как да превърнем идеята в продукт", издателство Princeps 1996г.
> Тодоров, Кирил. "Бизнес предприемачество " част II , издателство БАРМП 2011г.
> www.toyota.com
> www.virgin.com

1

 Брансън, Ричард . "Бизнес отвъд ограниченията:Опита на един предприемач"

2

 Лайкър, Джефри. "Пътят на Тойота : 14 мениджърски принципа от най-големи производител в света"

3

 Лайкър, Джефри и Майер, Дейвид. "По Пътят на Тойота"

4

 Лайкър,Джефри и Майер,Дейвид. "Таланта на Тойота"

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Добри иновационни практики в чуждестранни фирми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.