Добри практики за ефективно местно самоуправление


Категория на документа: Други
К У Р С О В А Р А Б О Т А

На тема:

"Добри практики за ефективно местно самоуправление"

По дисциплина: Местно самоуправление

Съдържание

1. Увод ...........................................................................................................................................3
1.1. Местно самоуправление ..........................................................................................3
1.2. Добри практики на ефективно местно самоуправление на СЕ .....................3
1.3. От добри практики към ефективни антикорупционни политики ...............4
2. Добри практики за ефективно местно самоуправление - областна администрация Велико Търново и общинските администрации на територията на областта ............................................................................................................................... 5
2.1. Практика 1: Осигуряване на прозрачност на местното самоуправление в Областна администрация - Велико Търново ......................................................5
2.2. Практика 2: Антикорупционни мерки, предприети от Областна администрация - Велико Търново и общинските администрации на територията на областта ............................................................................................8
2.3. Практика 3: Достъпност до областни и общински услуги ............................11
3. Заключение .....................................................................................................................................13
4. Използвана литература ...........................................................................................................15

1. Увод
1.1. Местно самоуправление.
Местното самоуправление е основното ниво на управление във всяка една държава и може да бъде разгледано като ниво на упражняване на обществена власт, чрез която се задоволяват фундаментални нужди на местните общности и се разрешават техните непосредствените проблеми. Също така, то представлява плоскост на демократичността, която осигурява на гражданите ефективна възможност активно и директно да участват в управленските решения засягащи общите местни интереси. Местното самоуправление в резултат на по-малкия размер територия, който засяга за разлика от централното и естествения си фокус върху локални проблеми, предлага гъвкави механизми на обществено управление, където мнението на обикновения гражданин може да бъде взето под внимание. Органите на местна власт и администрация трябва да гарантират не само за качеството на предоставяните услуги и осъществяваното управление, но също така и за задоволяването на разнообразните нужди на различните социални групи част от локалната общност.
Доброто местно самоуправление се характеризира от гледна точка неговата демократичност, в чиято основа стои активното партньорство и комуникационно взаимодействие между избраните представители на местната общност в местния съвет или парламент, местната администрация (общинска, градска) и непосредствената социална колективност включваща гражданите, различни групи представляващи разностранни интереси идващи от бизнеса, неправителствени организации, културни организации, религиозни и различни етнически общности.
Всяка една община се ръководи от органите на местна власт и се подпомага от администрация като оползотворяването на информационните и комуникационни технологии спомагат за изнасяне на специфична информация в Интернет страниците на общините.
1.2. От 2003 г. Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), съвместно със Съвета на Европа (СЕ) работят по програма Добри практики на ефективно местно самоуправление на СЕ.
България е първата европейска държава след Англия, в която се прилага подобна програма. Конкретната идея е всяка община да получи възможност да оцени къде се намира спрямо най-добрите общински практики на базата на предварително формулирани 10 компетенции на дейност на общината. В последствие като се използват резултатите от проверката оценяваната община да разработи собствена програма за подобряване на работата в съответното направление.

Проектът има за цел да развива силните страни, да се бори със слабостите и да ускори доближаването на българските общини към стандартите, определени от най-успешните местни власти в Европа. Резултатите от приключването на програмата са пряко свързани както с работата на местните власти, така и с дейността на Националното сдружение и могат да бъдат обобщени така:
• Повишаване на стандартите, към които се придържа в своята работа една община до нивата на стандартите, които се прилагат от най-добрите.
• Даване възможност на местните власти да поемат отговорност за собственото си развитие.
• Развиване капацитета на НСОРБ да подпомага по-ефективно българските местни власти в стремежа им за подобряване на тяхната дейност.
1.3. От 2008 година с финансовата подкрепа на ОП "Административен капацитет" на ЕС чрез Европейския социален фонд започна реализирането на Проект:

"От добри практики към ефективни антикорупционни политики: партньорството между структурите на гражданското общество и държавната администрация като гарант за повишаване прозрачността и отчетността на администрацията на национално и местно ниво"
Проектът има за цел да повиши капацитета и създаде условия за активното включване на структурите на гражданското общество и администрацията на местно и областно ниво в противодействието на корупцията и в усилията за реформиране на държавните институции в посока към по-голяма ефективност, прозрачност и отчетност.
Основните цели на проекта са:
* Да създаде ресурси за повишаване информираността и практическите умения на структурите на гражданското общество и администрацията на местно и областно ниво по темите, свързани с корупцията и възможностите за превенция и противодействие чрез участието в изработване и приложение на конкретни политики и практики на граждански контрол, мониторинг и повишаване отчетността в работата на администрацията;
* Да създаде капацитет на структурите на гражданското общество и администрацията на местно и областно ниво за разработване на конкретни стратегии и проектни предложения за включване в изпълнението на заложените в Оперативна програма Административен капацитет приоритетна ос І "Добро управление" подприоритети;
* Да повиши уменията за партньорство между структурите на гражданското общество и администрацията в Република България.

2. Добри практики за ефективно местно самоуправление - областна администрация Велико Търново и общинските администрации на територията на областта.

2.1. Практика 1: Осигуряване на прозрачност на местното самоуправление в Областна администрация - Велико Търново.
Областна администрация Велико Търново поддържа постоянен открит диалог с потребителите на административните услуги, с неправителствените организации на гражданите и бизнеса и с гражданското общество, като се отчитат становищата относно нововъведенията и слабостите в организацията на административното обслужване, както и предложенията за подобряването му. Областна администрация - Велико Търново проучва удовлетвореността на гражданите, ползващи административните услуги, чрез попълване на анкетна карта. През 2008 г., съобразно утвърдената от министъра на държавната администрация и административната реформа Методология за проучване удовлетвореността от административното обслужване, Областна администрация - Велико Търново разработва анкета, която изпраща на адресите на потребителите на административни услуги за проучване на удовлетвореността им от работата на администрацията. Анкетите за удовлетвореността от административното обслужване се предават в кутия за "обратна връзка", като разглеждането и анализът на постъпилите анкети се извършва от комисия, определена със заповед на областен управител на област с административен център гр. Велико Търново.
Чрез интернет страницата непрекъснато се информират гражданите, бизнеса и неправителствения сектор за предлаганите административни услуги, като се предоставя актуална информация в реално време. На интернет страницата на областния управител може да се намери информация за всички услуги, необходимите документи, срокове, такси, както и да се получат образци на заявления и други.
За да се повиши прозрачността в работата на администрацията, на интернет страницата на областния управител е обособен раздел "Експертът информира", който съдържа данни за:
* организация на административното обслужване, Харта на клиента, Етичен кодекс на служителите и вътрешни правила за организация на административното обслужване;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Добри практики за ефективно местно самоуправление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.