Добри практики за ефективно местно самоуправление


Категория на документа: Други


* върнати и оспорени решения на общинските съвети;
* предоставяне на обезщетения и финансови компенсации;
* управление и разпореждане с имоти - държавна собственост;
* превоз на пътници по автобусни линии, където може да се намери информация за общинската, областната и републиканската транспортни схеми и утвърдените автобусни линии от областната транспортна мрежа;
* информация за реализираните от областния управител обществени поръчки;
* проведени обучения на служители от администрациите в областта по английски език и информационни технологии;
* извършени одити в областната администрация, както и констатациите и предписанията от контролните органи.
Изхождайки от разбирането, че изграждането на модерна административна система е в пряка зависимост от компетентното и ефективно въвеждане и използване на съвременни информационни технологии в работата на администрацията, продължава използването на внедрената система за електронен документооборот "МИКСИ 2000", която е важен елемент за подобряване качеството на предлаганите услуги и е в унисон с европейските добри практики.
За 2010г. в деловодството на Областна администрация Велико Търново има обработени с програмата за документооборот МИКСИ - 4392 входящи документа и изходящи - 2995. В помощ на гражданите, съобразно Инструкция № 1 за Институционална идентичност на администрациите, в деловодството са поставени табла с попълнени примерни образци на заявления. Образците на заявления и информацията за предоставените услуги, поставени на интернет страницата на Областен управител, се преглеждат регулярно и при необходимост - актуализират.
През януари 2007 г. е открит обновеният Център за административно обслужване, изграден по модела на "едно гише", като се дава възможност на гражданите свободно и удобно да ползват услугите на интернет страницата на областния управител на Велико Търново.
Областната администрация насочва усилията си към изграждане на механизъм за диалог с представителите на академичната общност във Велико Търново, както и за осигуряване на връзка между теория, практика и адаптиране на придобитите знания и умения към съвременните стандарти за работа в държавната администрация и европейските изисквания за предоставяне на публични услуги. През 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. администрацията предоставя възможност на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" за провеждане на учебна практика на общо на 120 студенти от специалност "Право" и 80 студенти от специалност "Публична администрация". Съвместната работа допринася за практическа реализация на наученото от страна на студентите.
През 2006 г. и 2008 г. областната администрация се включва в инициативата на фондация "Джуниър ачийвмънт" - "Мениджър за един ден". Ученици от 9 до 11 клас участват активно в един реален работен ден на администрацията. Служители на администрацията споделят своя професионален опит с младежите, дават им възможност да приложат на практика получените в училище знания. Това е шанс за генериране на нови идеи и за позитивна промяна на имиджа на държавната администрация.
На 17.12.2008 г. областната администрация се включва в проект на Министерство на държавната администрация и административната реформа "Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", като организира "Ден на отворени врати в администрацията". По този начин на ученици от СОУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново е дадена възможност да се запознаят със структурата на държавната администрация, с възможностите, които тя предлага на младите хора, както и реално да участват в работата на областната администрация. За активно участие в реализацията на проекта Областна администрация - Велико Търново получава грамота от министъра на държавната администрация и административната реформа.
Следвайки своята политика за създаване на пътища и канали, посредством които да се осъществява връзка между академичната общност, бизнеса и държавната администрация, през 2008 г. Областна администрация - Велико Търново се възползва от възможностите, които предлага инициативата "Българската мечта", като осигурява провеждането на едномесечен летен стаж за един студент от ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", специалност "Право".
През 2010 год. е утвърден Годишен план за задължително и специализирано обучение на служителите от администрацията. В него е предвидено на обучение да преминат 3 служители на задължително обучение и 15 служители на специализирано обучение. Въпреки липсата на финансови средства са проведени 14 обучения, в резултат на което са обучени 12 служители. Служителите участват в семинарии, работни срещи, организирани от Министерски съвет, Министерство на финансите, Съвместен технически секретариат на програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., по линията на проекти по ОПАК и УНИЦЕФ.

2.2. Практика 2: Антикорупционни мерки, предприети от Областна администрация - Велико Търново и общинските администрации на територията на областта.
Административните услуги в Областна администрация - Велико Търново още от 2000 г. се извършват на принципа "едно гише". За гражданите и юридическите лица е създадена възможност да избират както начина на подаване на заявлението, така и начина на получаване на документа (лично, по пощата или по електронен път). През януари 2007 г. е открит обновен Център за административно обслужване, изграден по модела на "едно гише", като за гражданите бе създадена възможност за свободно и удобно ползване на услугите на интернет страницата на областния управител на Велико Търново.
В сградата на Областна администрация - Велико Търново е поставена нарочна кутия за сигнали за корупция. Със заповед на областния управител на Велико Търново е определена комисия, която да отваря и разглежда постъпилите сигнали за корупция. Получените материали се обсъждат от комисията, за което се съставя протокол, като за резултатите от разглеждането на получените сигнали и материали председателят на комисията докладва на областния управител на област с административен център гр. Велико Търново.
В изпълнение на Стратегията за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията още през месец октомври 2004 г. в област Велико Търново е учреден Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията. В неговия състав влизат представители на държавната и местна администрация, неправителствените и браншови организации, средствата за масово осведомяване.
Приети са програми за област Велико Търново за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006, 2007 и 2008 г. В правилата за работа на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново е предвидена възможност Областният съвет да се самосезира и свиква на заседание при наличие на сигнали за корупция в средствата за масово осведомяване и в електронните медии.
През 2007 г. е проведена работна среща с представителите на организациите, институциите, администрациите и органите на местна власт, включени в състава на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за създаване на възможност чрез интернет страниците им гражданите да подават сигнали за корупция.
През 2007 г. е създаден електронен регистър на декларациите за избягване конфликт на интереси и за имотно състояние на служителите от Областна администрация - Велико Търново. Със заповед на областния управител е определено длъжностно лице, отговорно за осъществяване на контрол на декларациите за избягване конфликт на интереси на държавните служители. Във вътрешните правила за организация на административното обслужване е разписан редът за регистриране и разглеждане на постъпили от омбудсмана на Република България предложения, препоръки, сигнали и становища.
За определяне на правилата на поведение на служителите в Областна администрация - Велико Търново и повишаване на общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и за издигне престижа на държавната служба, през декември 2006 г. областният управител утвърждава Етичен кодекс на служителите от Областна администрация - Велико Търново, в който накратко са описани взаимоотношенията с гражданите при извършване на административни услуги, професионалното поведение на служителите от Областна администрация - Велико Търново, взаимоотношения с колегите, лично поведение, избягване конфликт на интереси. С Етичния кодекс гражданите могат да се запознаят в деловодството на администрацията, както и чрез интернет страницата на областния управител. В областната администрация са разработени критерии и процедури за надежден контрол и отчетност на всички нива в администрацията. Ясно са дефинирани целите, приоритетите, начините за тяхното постигане и отговорностите.
Финансовото управление и контрол в администрацията се осъществяват чрез системи за финансово управление и контрол (СФУК), включващи политики и процедури, въведени, за да се осигури разумна увереност, че целите на организацията са постигнати чрез съответствие със законодателството, надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация, икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите и опазване на активите и информацията.
Създадената през 2005 г. възможност за подаване на сигнали за корупция чрез интернет страницата на областния управител - раздел "Антикорупционна кутия" - е усъвършенствана, като през 2008 г. подадените по електронен път сигнали се генерират директно в информационната система на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет. Постъпилите в информационната система сигнали своевременно се разглеждат и/или се изпращат до компетентните органи за извършване на проверка. Предприетите действия и резултатите от проверките се оповестяват в информационната система, както и се докладват на областен експертен съвет за превенция и противодействие на корупцията.
През 2006 г. е създадена възможност чрез интернет страницата на областния управител на Велико Търново гражданите да поставят въпроси, касаещи прозрачното управление, борбата с корупцията и дейността на ангажираните в областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново институции. Обособен е раздел, съдържащ всички взети решения по антикорупционни политики на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново, както и актуална информация за решенията на областните съвети и комисии.
С оглед предприемане на необходимите действия за внедряване на интегрирани административни услуги, извършвани по електронен път от областната администрация във Велико Търново като гаранция за прозрачно управление, специална комисия за административни услуги по интернет, назначена от областния управител на област с административен център Велико Търново изготвя алгоритъм за диалог с клиентите на онлайн услуги според изискванията на Закона за личните данни. Стартира изготвянето на технологични карти на административните услуги, които описват и дейностите във връзка с интегрирано предоставяне на услугите на ниво област.
Приета е "Харта против корупцията", в която представителите на държавната и местна власт, съвместно с представителите на браншови организации и медиите обединяват усилията си да създадат в област Велико Търново среда, нетърпяща корупция и да съдействат за повишаване доверието на обществото в институциите.
Хартата е преподписана от кметовете на общини и председателите на общински съвети на територията на област Велико Търново. Изготвено е предложение до всички общини на територията на област Велико Търново за изграждане на общински съвети за противодействие на корупцията и за въвеждане на институцията "омбудсман". До настоящия момент в три от общините на област Велико Търново (община Елена, община Стражица и община Лясковец) са създадени общински съвети за превенция и противодействие на корупцията. На интернет страницата на областния управител на Велико Търново е обособен специален раздел с всички взети решения от заседания и решения по антикорупционни политики на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново.
Целта, която е поставена, е
* съвместно да се успее да се засили координиращата роля на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията на територията на област Велико Търново при провеждане на политиката за борба с корупцията на територията на област Велико Търново, като се координират предприетите действия за борба с корупцията от органите на държавната и местна власт на територията на областта;
* да се изиска създаването на общински съвети за превенция и противодействие на корупцията във всички общини на територията на област Велико Търново;
* да се изиска и се насърчи прилагането на режима за достъп до обществена информация в общинските администрации и териториалните звена на администрациите на централната изпълнителна власт за постигане на прозрачност и оптимални условия за граждански контрол върху дейността им;
* да се установи стриктен контрол за законосъобразност върху управлението и разпореждането с държавна и общинска собственост на територията на областта.
В началото на 2009 г. е изграден гласов портал на Областна администрация - Велико Търново, на който гражданите и представителите на организации, юридически лица и търговски дружества освен информация за предлаганите административни услуги, срокове и такси, имат възможност да подадат сигнал за корупция.
За да осигури възможност на гражданите и структурите на гражданско общество да упражняват обществен контрол върху дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново, са усъвършенствани механизмите за увеличаване на публичността и прозрачността в неговата работа с продължаване на огласяването на всички взети решения от заседания и решения по антикорупционни политики на Съвета посредством интернет страницата на Областен управител.

2.3. Практика 3: Достъпност до областни и общински услуги.
За да отговори на нуждите и потребностите на хората с увреждания, още през 2004 г. при разработване и внедряване на интернет страницата на областния управител на област Велико Търново (www.vt.government.bg), е поставено изискването сайтът да бъде достъпен за хора с увреждания, в това число и незрящи. Незрящите ползват Интернет с програмите, наречени Screen Readers (скрийн рийдъри) и синтезатори на реч. Когато незрящ човек работи с компютър, той не включва монитора, а слуша през тонколоните или със слушалки. За да се спомогне преодоляването на изолацията на хората с увреждания и те активно да се включат в социалния, икономически и обществен живот чрез осигуряване на трудова заетост, през 2008 г. Областна администрация - Велико Търново разработва проект "Различни възможности - равен шанс", с който кандидатства пред Агенция за хората с увреждания. В рамките на проекта е постигнато:
* популяризиране на политиките на Агенцията за хора с увреждания и Областна администрация - Велико Търново за интегриране на хората с увреждания;
* осигуряване подобрен достъп на хора с увреждания, които работят или ползват услугите, предоставяни както от областната администрация, така и от други институции, помещаващи се в сградата на областната администрация;
* създаване на подходяща работна среда за лица с увреждания в областната администрация и оборудване на три работни места с технически параметри, съобразени с трудовата заетост на целевата група;
* подобряване на работата на екипа на администрацията при осъществяване на дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица, както и при извършването на една много съществена за всички учреждения дейност, каквато е систематизирането и архивирането на документални архиви.
През месец май 2008 г. под патронажа на областния управител в Областна администрация - Велико Търново е проведена международна конференция по въпросите на интеграцията на младите хора с увреждания в обществения живот. В нея участват членовете на Областния обществен съвет, членове на сдружение "Подай ръка" - България, сдружение "Подай ръка" - Гданск, Република Полша, доброволци от Корпуса на мира в България, представители на неправителствени организации, държавни и местни институции, активни представители на гражданското общество.
Областна администрация - Велико Търново продължава да работи за облекчаване на достъпа на хора с увреждания до сградата на администрацията и до предоставяните административни услуги. Предвижда се да бъдат изработени и монтирани релефни табели и табели по брайловата азбука, които да дават информация за работното време на администрацията, за предоставяните административни услуги, за разположението на институциите в сградата, както и поставянето на релефни точки по вътрешните парапети в сградата, които да обозначават етажите.
По проект на Националното сдружение на общините в България е изграден интерактивен обществен терминал - киоск и видеоекран, достъпни в Центъра за услуги и информация на гражданите на Община Велико Търново, който е самостоятелен компютърен терминал за обществени цели и нужди. Той осигурява улеснен достъп до информация и интернет, като цели повишаване на административния капацитет на общините чрез електронизация на дейностите по подготовка и изпълнение на европейски проекти и гарантира прозрачност в работата на общинската администрация.

3. Заключение
Постигнатите резултати, както е видно от изложението, осигуряват максимална прозрачност, достъпност и наличност на общинска и важна за гражданите и бизнеса информация, като същевременно се осигурява лесен и удобен достъп до всички административни структури и административни услуги по пътя на модерно и ефективно управление. Община Велико Търново си е поставила реалистична цел, върху която, съдейки по постигнатите резултати, работи, целеустремено и успешно - да се разработи общоприложима система за предоставяне на комплексни услуги, която ще намали бюрокрацията и ще спести средства и време на гражданите и бизнеса.
"Една от големите цели на Общината е надграждане на платформата на електронния портал на Община Велико Търново чрез осигуряване на автоматизиран достъп до регистри на централната администрация, с цел служебно събиране на данни, реализация на пилотните услуги по електронен път и залагане на голям потенциал за комплексно предоставяне на допълнителни услуги в бъдеще", заключава кметът Даниел Панов.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Добри практики за ефективно местно самоуправление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.