Добри практики за ефективно местно самоуправление


Категория на документа: Други


В една от добрите практики, описани в изложението - акцент е поставен върху осигуряването на обратна връзка с гражданите, което е особено важно и според мен, трябва да се превърне в задължителна част от работата на всяка община. Процесите в администрацията, както и процесите на взимане на решения трябва да бъдат видими за света извън администрацията. Сътрудничеството и взаимодействието между местните власти и гражданския сектор, аналогично, следва бъде прозрачно, както за участниците, които са директно включени, така и за широката публика. Важно е на местно ниво да стане ясно, че местните власти имат нужда от мнението на гражданите и трябва повече да се вслушват в него, тъй като въпреки съществуващите законови възможности, те не включват достатъчно гражданите във взимането на решения. Взаимодействието с гражданите е необходимо, тъй като представителите на местните власти не са специалисти по всички въпроси. Гражданите са тези, които знаят най-добре кои въпроси са актуални, защото те са тези, които пряко са засегнати от тях и ако те не ги посочат на органите на местната власт проблемите биха могли да останат неразрешени. Трябва да се търси откритият диалог на гражданите с администрацията, в който чрез събиране на идеи, дискусии, формулиране на цели и преценка може да се постигне резултат, с който след това планиращите могат да продължат да работят.
В борбата с корупцията местните власти залагат предимно на наложените от законите антикорупционни механизми. В общия случай липсват собствени мерки за справяне с корупцията на местно ниво, затова смятам, че въведената добра антикорупционна практика в община Велико Търново би могла да бъде разпространена и възприета и в останалите общини, като например приемането и разглеждането на сигнали за корупция от гражданите, етичният кодекс, комисията "Антикорупция".
Стремежът за удовлетворяване потребностите на гражданите, тяхното информиране, вземане предвид мнението им и съвместната борба с корупционните практики е ключов момент в съвременното управление, като широкото участие на гражданите е белег за демокрация, възможност за формиране на по-добри политики и общоприети възможности за развитие. Тясното взаимодействие между местната власт, администрацията, гражданите, структурите на гражданското общество и бизнеса е пътят за ефективно, отговорно и демократично местно самоуправление.
Много важен фактор за успешното развитие и дейността на общините е партньорството и комуникацията помежду им. Установената практика на обмен на опит и информация е нужна и е от полза на всяка една от тях. Общинските администрации разполагат със специалисти на различни нива и в различни области. Затова периодичният обмен на идеи и работещи, добри практики допринася за ефективната работа на всички тях. Добрите контакти между специалисти на всички нива са изключително полезни в условията на постоянно променяща се законова рамка. Съвместните инициативи, обменът на положителни практики, консултациите, обсъжданията на предложения за промени в законодателството, помагат на общините винаги да бъдат добре информирани за развитието на местното самоуправление в цялата страна.

Използвана литература

1. А н д р е е в а, Мария - Местно самоуправление, В. Търново, Фабер, 2013г.
2. Наръчник "Добри практики за партньорство между областните и общинските администрации и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрациите", София, 2009г.
3. НСОРБ съвместно със СЕ - Програма: "Добри практики на ефективно местно самоуправление на СЕ"
4. ОП "Административен капацитет" - Проект "От добри практики към ефективни антикорупционни политики: партньорството между структурите на гражданското общество и държавната администрация като гарант за повишаване прозрачността и отчетността на администрацията на национално и местно ниво"
5. Дирекция "Държавна администрация" към МС - "Концепция за подобряване административното обслужване в контекста на принципа "Едно гише". Вече отменена с Решение № 140 от 17 март 2014 г. на Министерския съвет, с което е приета "Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г."
6. МС - Програма "България 2001"- "Стратегия за изграждане на модерна административна система на Република България"
7. Официален сайт на администрацията на Велико Търново и общините в състава на областта: http://www.vt.government.bg/

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Добри практики за ефективно местно самоуправление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.