Доклад - брой на научните публикации в България за период от 20 години


Категория на документа: Други


РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛ:
ИНДИКАТОР 3 - БРОЙ НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

Галина Събева - студент бакалавър, Мирослав Димитров - студент бакалавър

РЕЗЮМЕ:

Показателят "Брой на научните публикации" е част от индексите по втори стълб на икономика на знанието - "Иновации". В доклада ще се разгледа развитието на България в тази насока за период от 20 години.

Читателите ще се запознаят с обобщени данни за нивото на научните публикации в България, както и мястото на държавата спрямо останалите страни.

Ключови думи: научни публикации; публикационна активност; индикатор; статии; иновации; Световна банка; Европейски съюз; България; Америка.

LOCATION OF BULGARIA IN INDEX: INDICATOR 3 - NUMBER OF PUBLICATIONS

Galina Sabeva - bachelor student, Miroslav Dimitrov - bachelor student

ABSTRACT:

The "Number of scientific publications" is part of the indices in the second pillar of the knowledge economy - "Innovation". The report will examine the evolution of Bulgaria in this field for 20 years.

Readers will learn about the summaries of the state of scientific publications in Bulgaria, and the place of the country compared to other countries.

Ключови думи: scientific publications; publication activity; indicator; articles; innovation; World bank; European Union; Bulgaria; USA.

УВОД

Икономика на знанието е понятие, което обхваща напредъка в науката и технологиите и въздействието, което те оказват върху икономическия и социалния живот. Според едно от най-разпространените определения за икономика на знанието, това е всяка икономика, в която създаването, разпространяването и практическото приложение на знанията се е превърнало в основна движеща сила за растежа, създаването на благосъстояние и заетост във всички отрасли. За постигането на европейските иновационни цели, екип на Световната банка разработва инструмент за оценяване, измерване и анализ на икономическото развитие на отделните страни на икономиката на знанието, съдържащ показатели, които покриват 4 основни стълба: Институции и бизнес, иновации, образование, информационна инфраструктура.

Вторият стълб - иновациите - това са ресурсите в икономиката, заети с търсенето и създаването на нови полезни знания. Всеки от стълбовете е съставен от по 3 индикатора. Стълб "Иновации" съдържа следните индикатори: 1) брой на заетите в научно - изследователската и развойна дейност на 1 млн. население; 2) брой на издадените патенти на 1 млн. население и 3) брой на научните публикации на 1 млн. население. [1]

В настоящата разработка ще се обърне внимание конкретно на третия индикатор на стълб "Иновации" - брой на научните публикации.

ИЗЛОЖЕНИЕ

От 1990 до 2011 г. включително общият брой на статиите с участие на български учени е 47 263. Според степента, в която отделните научни области, поддържани в SCOPUS, концентрират усилията на българските учени, могат да се дефинират следните групи: Първа група, с висока публикационна активност, втора група - с умерена публикационна активност и трета група - с ниска публикационна активност. Графично съотношението им може да се изобрази чрез следната диаграма:
Фиг. №1: Брой научни публикации в България за периода 1990-2011г.

Източник: Съставено по данни от отчет на Фондация ПИК, 2012 г.

Първа група, с висока публикационна активност, включва: физика и астрономия (16% от всички публикации с българско участие за периода 1990 - 2011 г.); медицина (11%); химия (10%); науки за материалите (9 %); биохимия, генетика и молекулярна биология (9 %); инженерни науки (8 %).
Фиг. №2: Научни области с висока публикационна активност в България за периода 1990-2011г.

Източник: Съставено по данни от отчет на Фондация ПИК, 2012 г.

Втората група, с умерена публикационна активност, има дял на научните области в интервала 7-3 % от общия брой статии.

Фиг. №3: Научни области с умерена публикационна активност в България за периода 1990-2011г.

Източник: Съставено по данни от отчет на Фондация ПИК, 2012 г.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад - брой на научните публикации в България за период от 20 години 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.