Доклад - брой на научните публикации в България за период от 20 години


Категория на документа: Други


Третата група, с ниска публикационна активност, обхваща всички останали научни области с 2 % и по-нисък дял от всички статии на български автори, реферирани в SCOPUS1. [2, 34].

През последните години се променя класирането на научните области у нас според броя на научните публикации в тях. Така за периода 1999 - 2003 г. класирането на водещите десет научни области у нас според абсолютния брой научни публикации в тях е бил: химия, физика, биология и биохимия, наука за материалите, инженерни науки, клинична медицина, ботаника и зоология, математика, фармакология и токсикология, науки за Космоса. През периода 2004 - 2008 г. сред първите десет влизат науките за Земята на мястото на областта "Фармакология и токсикология".

Публикационната активност на българските учени очертава смесена структура на научните изследвания, която, от една страна, следва структурата на класическите естественонаучни фундаментални дисциплини, а от друга, на редица възникнали на тяхна основа интердисциплинарни области с по-приложен характер, каквито са науките за Земята, за материалите и за Космоса. [4, 31]

През целия наблюдаван период се запазва водещата роля на БАН в публикационната активност. В рамките на сектор "Висше образование" с най-силни позиции за периода 1990-2010 г. са Софийският университет, следван от Медицинския университет. София. Техническия университет. София. Химико технологичния и металургичен университет, Тракийски университет Стара Загора, Пловдивския университет и други, които са показани на Фиг. № 4. [3, 27]

Фиг. №4: Топ 10 на Висшите училища в България с научни публикации в списания, систематизирани от SCOPUS, за периода 1990-2010г., брой

Източник: Отчет на Фондация ПИК, 2011г.

Брой на научните публикации - сравнения с чужди държави

През наблюдавания период България е сред водещите страни по брой научни публикации до 1992 г., след което постепенно започва да изостава от тях. Към 2009 г. най-голям брой научни публикации има Турция (8301 бр.), следвана от Гърция (4881 бр.), Румъния (1367 бр.), Сърбия (1173 бр.), България (735 бр.) и Македония (57 бр.). Данните са показани на фигура 5.

Фиг. №5: Сравнение на научните публикации в България с тези в съседните страни за периода 1981-2009 г., брой

Източник: Съставено по данни от Световна банка [5]

През периода 1981-2009 г. убедителни лидери по брой научни публикации са Америка и Европейския съюз. Водеща до 1994 г. е Америка, а след това - Еропейския съюз. Към 2009 г. водещ е Европейския съюз (245 378 бр.), следван от Америка (208 601 бр.). По-назад от тях са Китай (74 019 бр.), Япония (49 627 бр.), Германия (45 003 бр.) и България (735 бр.) Данните са показани на фигура 6.

Фиг.№6: Сравнение на научните публикации в България с тези във водещите страни и Европейския съюз за периода 1981-2009 г., брой

Източник: Съставено по данни от Световна банка [5]

Представени в класация, водещите страни могат да се видят на Фиг. № 7. България се намира на 50-то място в класацията за 2009 г. от общо 186 изследвани страни. От страните съседки единствено Македония е на по-ниска позиция от България - 97-мо място със само 57 научни публикации.

Фиг.№7: Топ 10 на страните с най-много научни и технически публикации по данни от 2009 г.

Източник: Съставено по данни от Световна банка [6]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важна предпоставка за повишаване иновационната активност на страната е създаденото ново знание от нейните научни организации и учени. Анализът на динамиката и структурата на този процес разкрива потенциала на България да се вписва успешно в световните научни мрежи, сравнителните предимства на страната в различните области на знанието и възможността й успешно да се конкурира на пазара за интелектуални продукти.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гигова, Т., Записки от упражненията по дисциплина "Иновационен мениджмънт", Технически университет - София, филиал Пловдив, 2013г.

2. Галев,Т., Вуцова, А. и др., Иновационни и комуникационни технологии и иновационно търсене. Иновации 2012. Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2012.

3. Галев, Т., Георгиева, Т. и др., Иновационна политика и секторна конкурентоспособност. Иновации 2011. Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2011.

4. Галев, Т., Колева, Ф. и др., Иновационната политика на България - възможности за следващото десетилетие. Иновации 2010. Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2010.

5. http://www.indexmundi.com/facts/indicators/IP.JRN.ARTC.SC/compare?country=bg

6. http://www.factfish.com/statistic/scientific%20and%20technical%20journal%20articles

За контакти:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад - брой на научните публикации в България за период от 20 години 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.