Доклад от одит на фирма


Категория на документа: Други
ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕН ОДИТ
ОБХВАТ НА ОДИТА:
7.4.Закупуване
7.4.1.Процес на закупуване
7.4.2.Информация за закупуването
7.4.3.Проверка/верификация на закупения продукт

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОДИТА:

( ОДИТОРИ: )

1.Надежда Иванова Дочева

2.Христо Анастасов Василев

ОДИТИРАНО СТРУКТУРНО ЗВЕНО:
РЪКОВОДИТЕЛ НА ОДИТИРАНОТО ЗВЕНО:
Материално снабдяване
Отдел логистика
/Павлин Георгиев/

- Павлин Георгиев
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОДИТА : 11.10. 2013г.

1.Процес на закупуване:

Дружеството е разработило и поддържа документирана процедура ПР 7.4. , която регламентира реда за управление на доставките , с цел осигуряване на продукти основни и спомагателни съответстващи на определени изисквания. Фирмата осигурява закупения продукт да съответства на определените изисквания за закупуване , което е определило в ПР 7.4.
Фирмата има регистър с одобрени доставчици който актуализират веднъж годишно. Доставчиците се оценяват по критерии: качество , срок на доставка и цена. Подбора доставчици се прави от специалист снабдяване. Оценката и подбора на доставчици се правят и за всеки конкретен случай с индивидуална поръчка.

Номенклатурата на доставените материали оказват последващо влияние върху крайният продукт което се записва в софтуерна програма.

* В наръчника по качество на фирма "Феникс"94 не е описано, че фирмата е с договорни отношения със своите доставчици.

2. Информация за закупуването.
Информацията за закупуването е описана в заявка в която са описани точно и пълно техническите характеристики на продукта който трябва да бъде закупен. Заявката за закупуване се подава от технолога на производството , след това се отвърждава от специалист доставки и управител. Преди да бъдат закупени материалите се прилагат оферти и сертификати за качество. Дружеството използва изцяло външни фирми за транспорт на своите продукти.
Закупените продукти биват придружени с фактура ,транспортен лист , приемно-предавателен протокол и сертификат за качество.

* Фирма "Феникс"94 не е описала в наръчника си за качество и в ПР7.4. ,че изискват техните клиенти да имат СУК и квалификация на персонала.

3.Проверка на закупения продукт.
Дружеството е организирало входящ контрол на закупените материали чрез анализ в специализирани лаборатории и визуален контрол. Отговорник за входящия контрол е технологът на фирмата. При несъответствие с изискванията фирмата уведомява по съответните звена производство-> технолог-> организатор производство. Записите на резултатите от проверките и необходимите действия се съхраняват съгласно процедуда ПР4.2.4. Управление на записите и ПР.7.4. Закупуване.

* Дружеството не прави записи при възникнали несъответствия .

Коригиращи и превантивни действия:

ИЗВОДИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ:

От проведения разговор със служителител отговорник за процедура 7.4. Закупуване стана ясно, че познава изискванията регламентирани в стандарта ISO 9001:2008Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад от одит на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.