Доклад по почвознание от практика


Категория на документа: Други


Университет по архитектура строителство и геодезия

Канелените горски почви са най-широко разпространените почви в Южна и Югозападна България. Те заемат твърде голяма площ- около 2,8 млн хектара, което представлява 25,8% от територията на страната.Канелените горски почви са разпространени в ниските, хълмистите и предпланинските райони, както и в подножието на почти всички планини в Средна и Южна България, като достигат 700-800м надморска височина.
* Естесвената растителност, под която в миналото са се образували канелените горски почви, е била представена от сравнително редки и сухи горски масиви, съставени от широколистни дървесни видове (мъхнат дъб, цер, зимен дъб, източен габър и храстовидни формации), редуващи се с безлесни пространства, където е преобладавало трешното съобщество от типа Andropogonetum.
* Почвообразуващите скали, върху които са образувани канелените горски почви, са твърде разнообразни, но могат да се обединят в две групи: изветрели материали от риолити, гранодиорити, гранити, диабази, андезити, габро, варошици и наноси от плиоценска и староквартерна възраст.
* Релефът, върху който са образувани канелените горски почви, е твърде разнообразен: равнинен, вълнообразен, хълмист и полупланински.
* Разнообразните условия на почвообразуването са довели до формирането на три главни вида канелени горски почви: типични, излужени и лесивирани.

Според класификацията наFAO (FAO soil group) типичните и излужените подадат в групата на вертисолите(Vertisol). Лесивираните, които са на по -сериозен наклон, попадат в групата на лувисолите (Luvisol), а лесивираните в най - ниските безотточни части (сезонно повърхностно преовлажняване) - в групата на планосолите (Planosol).

Землище: Ихтиманско поле
Проба № 1, взета от Канелена Горска Почва - лесивирана
Основните процеси, под въздействието на които се е формирал подповърхностният хоризонт са два- insito и lessive. Взимаме проби и от канелени горски почви, лесивирани..Те са обикновено разпространени в съчетание с излужените почви. За разлика от тях обаче те заемат най-вече наклонените терени като се образуват върху по-кисели (богати на кварц) скали и с по-голямо участие на горската растителност. За разлика от хумусно-акумулативния хоризонт при излужените, Аl хоризонтът при лесивираните е по-рохкав, до средно песъчливо-глинест и съдържа доста фракции с големина над 2мм. Мощността на този хумусно-елувиален хоризонт е около 20- 30см. Следващият хоризонт е по-глинест до тежко песъчливо-глинест. В него има изоблие от от бели слюди. Преходът между двата хоризонта хумусно-елувиален и илувиално метаморфен(В(t)l) е ясен.
В рамките на първите тридесет сантиметра има известно натрупване на хумус- 1,5-2%. В рамките на илувиално-метаморфния хоризонт ясно се забелязват преходите между подхоризонтите, както и пясъчника (почвообразуващата скала).
В сравнение с излужените, лесивираните почви са доста по-слабо запасени с N, K и Р. Излужените са от 3та бонитетна категория, лесивираните канелени почви са с много слаба мощност- до 90см. Те имат ниска водозадържаща способност. Текстурната им диференциация е Т=1,6. Структурните агрегати на лесивираните канелени почви имат много по-слаба устойчивост и са уязвими от ерозия. Поради тези причини те попадат най-често в 5та, 6та бонитетна категория.Също не съдържат карбонати, а реакцията им е слабо до средно кисела в А-хоризонта.
Тези почви са бедни на хумис ,на което се дължи и по - светлото /канелено/ оцветяване, също така са по - слабо запасени с органично вещество (до 2%)
По механичен състав те са по-леки имат силнатекстурна диференциация (съществена разлика между А и В хоризонт),част от глината е отнесена в дълбочина, също така в дълбочина все повече се усеща пясъка,наблюдава се процеса инсито,а на терена се забелязва рувинна ерозия.Глината създава условия за задържане на вода (водно огледало) /налично на терена/
! Страдат от сезонно повърхностно преовлажняване. КГП - лесивирани , които заемат най - ниските части на склона - в безотточни части са се превърнали в псевдоподзолисти (канеленовиднипсевдоподзолисти).
Канелените горски лесивирани почви са най-подходящи за отглеждане на лозя за червени вина.
Съдържанието на усвоим азот и фосфор в тези почви е ниско. Имат неблагоприятни физични свойства, при дъжд се приплескват, образуват кора, напукват с, спичат се и при изсъхване оказват голямо съпротивление при обработка. Имат слаба водопропускливост и голяма водоемност.

Мелиорации които се прилагат -
* отдълбочаване на орницата
* умерено варуване
* борба с киселинноста
* минерално фосфорно торене,
* внасяне на оборска тор

КАНЕЛЕНИ ГОРСКИ ПОЧВИ - ИЗЛУЖЕНИ
Формиране
* слабо наклонен до равнинен релеф
* почвообразуващите им скали задължително съдържат карбонати (песъчливи варовици, изветрял
* материал на андезит и риолит)
* оцветяването е по интенцивно - тъмно канелено

Първите проби взимаме от излужените канелени горски почви. Релефът при излужените почви е предимно равнинен и подходящ за обработване. Те са образувани върху плиоценски и староквартерни наноси.Техният почвен профил е с голяма мощност и се наблюдава сериозно излужване по дълбочина на целия почвен профил. В горната част на почвения профил цветът не е типичния червено-кафяв, а по-тъмен поради наличието на повече хумус- между 2 до 3 %.
Механичният състав като цяло е тежко песъчливо-глинест. Хумусно-акумулативния почвен слой има рохкаво сложение и троховидно-зърнеста структура. До 30см цветът му все още не се изменя съществено. Този хоризонт достига дълбочина от 60см и има три подхоризонта. Всеки следващ подхоризонт е по-глинест. В дълбочина от троховидно-зърнеста структурата преминава към дребно зърнеста. Реакцията на почвата е слабо кисела.
Преходът от хумусно-акумулативния към подповърхностния хоризонт е плавен. Последният е фомиран под въздействие на процеса инсито- протекла е метаморфоза на първичните минерали към вторични глинести и това е причината за голямото им наличие. Формирането на този хоризонт дава основание той да бъде наречен илувиално метаморфен. Твърдата му фаза е съставена и от песъчинки, които са химически устойчиви. Откриваме още кварцови песъчинки, желязно-манганови конкреции, от което може да се заключи, че метаморфоза са претърпяли предимно по-малките фракции. Метаморфният хоризонт в сравнение с хумусно-акумулативния има по-ниско съдържание на хумус- около 1.5%. Структурата му е буцесто-призматична. Сложението е плътно.
Химичниелементи:
* Азот - добре запасени
* Фосфор - средно запасени
* Калий - добре запасени
Растителност: зърнени култури, фуражни култури (азотосвързващи батерии, поддържат нивото на азот)
Проба № 2
АЛУВИАЛНО - ЛИВАДНА ПОЧВА
Класификация по FAO: флувисоли(Fluvisol) -Образувани са под действието на повърхностни течащи води
Землище: гр. Стамболийски (Пловдивско), долината на р. Марица, втора надзаливна тераса.Терен на изследването: сравнително отдалечен от реката

Алувиално-ливадните почви са разпространени в речните долини на равнинните и полупланинските райони. Най-значителни площи те заемат в Северна България- в крайдунавските низини (Видинската, Арчар-Орсойската, Козлодуйската, Беленско-Свищовската, Бръшлянската, Айдемирската), както и в долините на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Росица и Камчия. В Южна България се срещат в долините на Марица, Тунджа, Места, Струма и др.
Образуват се по заливната тераса на реките върху алувиални наноси при наличието на високи подпочвени води (свързани с нивото на водата на реката), които създават благоприятни условия за растежа и развитието на ливадната растителност и за протичане на ливаден почвообразувателен процес- един от най-важните фактори за образуването на алувиално-ливадните почви.
Строежът на профила на алувиално-ливадните почви много зависи и от характера на речната лъка. Установено е, че съществува определена закономерност в разпространението на почвите в речната лъка. В зависимост от големината си тя може да се състои от три части: крайкоритна, централна и крайтерасна. Крайтерасни и централни лъки имат големите реки като Дунав, Марица, Искър, Струма и Янтра.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад по почвознание от практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.