Доклад по социолигия


Категория на документа: Други


 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

Доклад
по социология

на тема
"Обект и предмет на социологията.
Равнища на социологически анализ и социологически парадигми"

ИЗГОТВИЛ:
Светлин Драгойчев Йорданов
Фак.№ 135518
I-ви курс, задочно обучение
Специалност "Индустриален мениджмънт"

Съдържание:

Увод

1. Обект и предмет- определение и общо значение

2. Обект и предмет на социологията

3. Социологически парадигми

3.1 Структурно-функционалната парадигма

3.2 Марксистка парадигма.

3.3 Субективно - хуманистична парадигма.

Заключение

Понятието социология е полулатинско и полугръцко. Съставено е от латинската дума "социос", която означава сдружение, съединение, съвместен живот на хора в обществото и гръцката дума "логос", която означава учение, наука. Словосъчетание означава учение (наука) за обществото,за човешките сдружения,за съвместния живот на хората. За първи път понятието социология е употребено от френския философ позитивист Огюст Конт. Той разработва рационален поход за изучаване на обществото, основан на наблюденията и експериментите.
Към родоначалниците на социологията се причисляват и английският учен
Херберт Спенсър, френският социолог Емил Дюркем.

1. Обект и предмет- определение и общо значение.

Определението за Обект дадено във философския речник е: Предмет съставящ част от материалния свят, външният свят, действителността. Съществуващото вън и независимо от познанието; наличното като цел на дадена дейност. Всъщност обект това е, което една наука изучава като цяло, обществени науки имат за обект обществото като цяло, неговото развитие и перспективи.

Предмет - предмет на дадена наука са тези аспекти, свойства и закономерности на някакъв реално съществуващ обект, който се изучава от нея. Няколко науки могат да имат общ обект, но специфичен предмет.

Предмета на дадена наука е част от обекта, през призмата на която науката го изучава. Обществените науки имат за предмет тази част от обществото или определен спектър от обществото като цяло, през призмата на която го изучават.

2. Обект и предмет на социологията.

Огюст Конт поставя началото на позитивна социална теория, която да разполага с общозначими доказателства подобно на естествените науки. Той оприличава социологията с физиката като я нарича "социална физика". Според Конт, социологията, с помощта на научни методи, изучава социалната статика и динамика, за да подпомага процеса на реформите и да усъвършенства социалната структура.
Той разглежда социологията като единствена наука за обществото, отъждествява я с обществознанието като цяло. Или той не прави разлика между предмет и обект. За него обществото едновременно е и обект, и предмет на науката социология.

Пръв,който прокарва разлика между обекта и предмета на социлогията е френският социолог Емил Дюркем. Тои е продължител на позитивната контовска традиция и разработва най-общите условия за превръщането на социологията в самостоятелна наука.Според него предмет на социологията е особена социална реалност, която не е изучавана дотогава нито от една от съществуващите науки. Основата на тази реалност са социалните факти.Те притежават специфични характеристики. Техен главен признак е обективното,независимо от хората съществуване и способността им да влияят върху тяхното поведение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад по социолигия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.