Доклад по социология


Категория на документа: Други


И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А
Факултет " Финансово-счетоводен"
Специалност "Счетоводство и контрол"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по социология на тема :

"СОЦИАЛНИТЕ ФАКТИ И ФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ"

Д О К Л А Д
с резултати и изводи
от емпирично социологическо изследване

Варна, март - май 2012 година

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ВЪВЕДЕНИЕ 3 стр.

РАЗДЕЛ І
1.1. "Изследователска ситуация -

отношение на изследваните лица

към социалните факти" 4 стр.

1.1.1. Яница Велчева 4 стр.

1.1.2. Георги Стоянов 5 стр.

1.1.3. Елеонора Георгиева 6 стр.

1.1.4. Стоян Стоянов 7 стр.

1.1.5. Стефка Иванова 8 стр.

1.1.6. Радослав Маринов 9 стр.

1.1.7. Здравка Каменова 10 стр.

1.1.8. Иван Чолашки 11 стр.

1.2. Закономерности при социалните оценки 12 стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15 стр.

ВЪВЕДЕНИЕ:
СЪБИТИЯ И СОЦИАЛНИ ФАКТИ:
Социален факт - постигнатото у човека отражение на реалното съществуващите социални явления. В науката се оперира не с реалното съществуващото явление, а с отразените в нашето съзнание страни, моменти на социални действия на хората. Социалните факти в социологията се явяват изходни степени на познаването на действителността.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад по социология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.