Доклад за проведена лятна учебна практика


Категория на документа: Други


ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
гр. СТАРА ЗАГОРА

Д О К Л А Д

ЗА ПРОВЕДЕНА
ЛЯТНА УЧЕБНА ПРАКТИКА
ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 година, в периода 07.07 - 25.07.2014 г.

От Маргарита Колева Петкова
Специалност: Екология и опазване на околната среда
КУРС II
ФАК. №597 ГРУПА: II

ПРАКТИКАТА Е ПРОВЕДЕНА В :
Кравеферма № 000143 - гр. Твърдица, зем. производител Костадин Балчев
/наименование на обекта/

СТАРА ЗАГОРА
2014 г.
1. Ситуационен план на фермата.
1.1. Вид и капацитет на фермата.

Кравефермата е с предназначение добив на сурово краве мляко. Кравите във фермата са 70 на брой от породата българско родопско говедо - Джерсе /БГР - Джерсе/. Тази порода е подходяща за отглеждане в планински райони /в какъвто се намира и горепосочената ферма/ и силно пресечени местности, и е типичен представител на дребните породи за мляко. Породата се отличава с висока относителна млечност, висока плодовитост, добра адаптивна възможност и приспособимост към климатичните и теренните условия, като годишният добив на сурово мляко в кравефермата е около 300 000 литра. Отличното оползотворяване на фуражите от животните е предпоставка за високият среден годишен надой на крава, който е 4500 литра, а при някои от кравите достига и до 5200 литра. Маслеността на добитото сурово мляко варира около 5,12 %, а съдържанието на протеин - около 3,71 %.
1.2. Отстояние на фермата от регулационния план на населеното място, от главни пътища и магистрали, от предприятия и заводи отделящи вредни вещества, от други ферми. Разположение на фермата по отношение на преобладаващите ветрове.

Кравефермата се намира на 350 м. от регулационния план на квартал Козарево, гр. Твърдица, в бивш селскостопански двор на ТКЗС. На 300 м. от фермата преминава междуградски път, а на 4 км. - главен път, в близост няма магистрали.

Кравефермата е изградена в съответствие с наредба № 44 от 20 април 2006 г. за общите ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни. В радиус от 3 км. няма предприятия и заводи, отделящи вредни вещества и фермата не попада в зона на замърсяване, а най-близката друга кравеферма е на разстояние 350 м.

Ориентацията на кравефермата осигурява защита на животните от преобладаващите ветрове, които са северни - по дължината си кравефермата е ориентирана в посока изток - запад, като входовете и дворът за разходка на животните са с южно изложение.
1.3. Разположение на административно - битовия, животновъдния и фуражния сектор. Налични сгради и съоръжения с ветеринарно и хигиенно - профилактично предназначение, и тяхното разположение във фермата.

Основната сграда в кравефермата е животновъдната (1) , непосредствено до нея е разположена доилната зала (2) с капацитет 6 животни. Доилната зала е съоръжена с доилна инсталация с общ млекопровод и хладилна вана с обем 2000 литра.

Кравефермата разполага със собствена фуражна кухня (4), двор за разходка на животните (3), сеновал (6), фуражна яма (7), административно-битова сграда (5), която се намира на 40 м. от животновъдната сграда и на 50 м. от сеновала. В основното животновъдно помещение има родилно помещение. Фермата има и пропусквателен пункт (8) с възможност за дезинфекция на животни и хора.
2. Технологии за отглеждане на животните.
2.1. Начин на отглеждане на животните.

Отглежданите животни са от една категория - млекодайни крави. Те се отглеждат в общо помещение, като всяка има собствено обособено място, в което се връзва ръчно. Местата са разположени по дължина от двете страни на обора. Подаването на храната става ръчно, като се превозва с малък трактор. За кравите се грижат 6 работника. Доенето на кравите се извършва два пъти в денонощието. От 05:30 ч. до 07:00 ч. сутрин и от 18:30 ч. до 20:00 ч. вечер. Доилната зала е в съседното помещение. Денем кравите се изкарват на свободна паша, като пасищата се намират на 1 до 3 км. от фермата.
2.2. Капацитет и особености на помещенията за различните видове и категории животни - осигурена площ, обем, достъп до вода и храна, наличие на убежища.

Капацитетът на основното помещение е 75 крави, но се използва за 70. В средата на помещението по дължина е разположена торовата пътека, а почистването й е механизирано. Основното помещение - оборът, е с площ 600 м2. Вътрешната височина на помещението е 4 м. Обособеното родилно отделение е за 4 крави и е с площ 60 м2. Осигурената площ за една млекодайна крава е 8 м2, а осигуреният обем - 32 м3.

Всяка крава има собствена хранилка в обособеното си място. Това дава възможност за организиране на индивидуалните дажби за хранене. Пред основното помещение има заграден двор от 800 м2, където се намират корита за водопой с течаща вода, осигуряващи фронт на водопой от 0,6 м. на крава.

Дворът се използва за разходка на кравите, когато не са на паша. Цялата площ на кравефермата е 5000 м2, като е оградена от всички страни с телена ограда с височина 200 см., която осигурява безопасността на обекта и здравното благополучие на животните, като прави невъзможно излизането на кравите и навлизането на други животни. На едно от пасищата има изграден заслон от леки конструкции с площ 160 м2., който предпазва кравите от бури и силно слънце.
2.3. Наличие на подходяща здравна програма. Защита и хуманно отношение към селскостопанските животни.
В настоящата кравеферма се спазват всички точки от наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, което осигурява на животните необходимото хуманно отношение и комфорт за тяхното нормално развитие. Сградите в кравефермата предлагат подходящи условия за биологичните потребности на животните - имат постоянен достъп до вода и храна в оптимални количества, осигуряващи добро физическо състояние. На кравите е предоставено подходящо обкръжение от себеподобни и достатъчна площ за почивка и подслон. Периодично се извършва ветеринаромедицинска профилактика на животните и лечение на болните.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад за проведена лятна учебна практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.