Достъп на информация


Категория на документа: Други1. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
1.1. СВОБОДА НА ИНФОРМАЦИЯТА
-->"Свободата на информация е основно човешко право
-->"правото да се събират, предават и публикуват новини навсякъде и без ограничения."
-->Правото на мнение и правото на свободно изразяванe
Свободата на информация обхваща в тесния смисъл на думата
• правото да се търси и получава информация от общодостъпни източници като
например книги, вестници и радио или телевизионни предавания
1.2. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
-->Правото на обществен достъп до официални документи- основен елемент на сбободата на изразяване и информация.
-->форми на достъп до официална информация: официален достъп, достъп на страни, личен достъп и обществен достъп.
-->Официален достъп - органите на публичната власт или чиновници притежават правото на достъп поради техния официален статус.
-->Всяко право на индивида на достъп като частно лице до негова лична информация, може да бъде квалифицирано като право на личен достъп.
-->Общественият достъп -всички членове на обществото като цяло имат право да получават официална информация. В това отношение трябва да се направи разграничение между специално право на обществен достъп и общо право на обществен достъп. Първото се основава на специална правна норма и се отнася до определена информация, например избирателен списък, докато второто има по-обща правна основа и се отнася до обща категория информация, например административни документи.
2. ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
2.1. ОСНОВНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
-->Правото на обществен достъп - необходимо условие за свободата на изразяване и информация и по-специално на свободата на печата.
* свободен обмен на мнения и просвещаване на обществеността.
* може да обогати обществените дебати.
* едно от условията за свободно и демократично формиране на мнения.

2.2. ПРИНЦИПИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОСТЪП
ПРИНЦИП ЗА РАВНОПРАВЕН ДОСТЪП
-->Всяко физическо и юридическо лице има равно право на достъп до официални документи без оглед на специфичния интерес.
-->характерна черта, която разграничава правото на обществен достъп от другите права на достъп до официална информация.
-->мотивите за търсене на информация са без значение
ПРИНЦИП НА НЕОБХОДИМИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
-->Правото на обществен достъп до официални документи не е абсолютно-подлежи на ограничения, които са необходими в едно демократично общество за защита на законните обществени и лични интереси на гражданите
ПРИНЦИП ЗА БЪРЗО РЕШЕНИЕ
--> искането за официална информация да бъде решено в разумен период от време и възможно най-бързо
ПРИНЦИП ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП
-->ако достъпът до общодостъпна официална информация е предмет на заплащане, толкова високо, че може да се смята за забранителна, то това ще представлява вмешателство в свободата
-->органите на публичната власт нямат право да продават официални документи и да печелят от това.

3. УНИВЕРСАЛНА И ОБЩЕСТВЕНА УСЛУГА
3.1. КОНЦЕПЦИЯ ЗА УНИВЕРСАЛНА УСЛУГА
• универсалност достъп за всички индивиди при приемлива цена;
• равнтоставеност достъп независимо от географския регион;
• непрекъснатост осигуряване на непрекъснати във времето услуга със стандартно качество.
--> в телекомуникациите - достъп до обществената телефонна мрежа и предоставянето на всички желаещи на телефонна услуга чрез фиксирана връзка при приемлива цена, както и предоставянето на възможност за работа на различни крайни устройства, като например факс и модем; "он-лайн" информационни услуги.
3.2. УНИВЕРСАЛЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
-->динамичното развитие на информационните и комуникационните технологии-универсалната услуга придобива нови измерения- задоволяване на потребностите на обществото.
-->преференциален достъп на училища, библиотеки, болнични заведения до допълнителни телекомуникационни услуги посредством финансиране от фонд за универсална услуга.

3.3. ОБЩЕСТВЕНА УСЛУГА
-->равнопоставен достъп до съвременни, ефективни и качествени комуникационни и информационни услуги на приемливи цени - политиката за обществената услуга
• основни обществени комуникационни връзки (чрез тях се гарантира участие в обществото и обществения живот изобщо);
• обществена информация и комуникация (така се дава възможност на хората да действат като граждани, познаващи закона и способни да участват в демократичното общество);
• здравна комуникация и информация (налага се по жизненоважни причини и включва спешни услуги);
• образователна информация и комуникация с фокус на взаимната връзка между образование, участие и способност за създаване на работа.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Достъп на информация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.