Дружества със специална инвестиционна цел


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Дружества със специална инвестиционна цел

Съдържание

V. Източници ...........................................................................................12
VI. Приложения .......................................................................................12

I. Обща характеристика на Дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)

1. Същност

Дружеството със специална инвестиционна цел е акционерно дружество, което при условията и по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания (секюритизация само на недвижими имоти или само на вземания).

Секюритизация", съгласно допълнителните разпоредби на ЗДСИЦ, е "дейност, при която вещни права (право на собственост и на строеж) върху недвижим имот или права върху парични вземания, включително и бъдещи вземания, се материализират в ценни книжа, предлагани публично.

2. Предмет на дейност и условия за извършване на дейността

АДСИЦ може да извършва 2 типа сделки. Първият е по набирането на средства чрез издаване на ценни книжа, а вторият е свързан с покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, както и с строежи и подобрения, чиято цел е предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда, или покупко-продажба на вземания.

Недвижимите имоти, придобивани от дружеството със специална инвестиционна цел, трябва да се намират на територията на Република България и да не са предмет на правен спор.

3. Учредяване и капитал

Дружеството със специална инвестиционна цел се учредява само по реда на чл. 163 от Търговския закон. Учредители могат да бъдат не повече от 50 лица. За учредяване на дружество е необходимо не по-малко от 30 на сто от капитала да бъде записан от институционални инвеститори.

ДСИЦ уведомява Комисията за финансов надзор за вписването си в търговския регистър в 7-дневен срок от вписването.

Капиталът на дружество със специална инвестиционна цел не може да бъде по-малък от 500 000 лв. Капиталът, записан на учредителното събрание, трябва да бъде изцяло внесен към момента на подаване на заявлението за вписване в търговския регистър. Вноските в капитала могат да бъдат само парични. Акциите на дружество със специална инвестиционна цел са безналични, като дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас.

4. Устав и управление

Освен данните, предвидени в Търговския закон, уставът на дружеството със специална инвестиционна цел трябва да съдържа и:
o срока, за който се създава дружеството;
o вида на активите, които дружеството ще секюритизира;
o инвестиционните цели на дружеството;
o ограничения към вида недвижими имоти, в които дружеството може да инвестира, съответно към вида вземания и тяхната обезпеченост,ако такива са предвидени;
o максималния размер на разходите за управление на дружеството като съотношение към стойността на активите по баланса на дружеството;
o правилата за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, както и на възнагражденията на обслужващите дружества;
o правата и задълженията на обслужващите дружества.

Дружеството със специална инвестиционна цел се управлява и представлява от съвет на директорите. Членовете на съвета на директорите трябва да имат висше образование и да не са:
* осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
* обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
* били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
* лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
* съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

5. Разпределение на печалбата
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дружества със специална инвестиционна цел 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.