Дружества със специална инвестиционна цел


Категория на документа: Други


- Инвестиция в складови площи и отдаване под наем;

Инвестицията в АДСИЦ ни носи изгода по два начина. Първият се реализира от промяната в цената на акциите. При увеличението на пазарната цена се реализира печалба. Вторият начин е получаването на дивидент, тъй като дружествата са задължени по закон да раздават като дивидент 90% от печалбата си.

Едно от основните предимства при инвестирането в АДСИЦ е избягването на двойното данъчно облагане - АДСИЦ не плащат данък върху печалбата, а акционерите плащат единствено 5% данък върху получения дивидент. Според закона за дружествата със специална инвестиционна цел, дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, т.е. получаване на ежегоден доход (при наличието на печалба).

Други предимства са професионалното управление - АДСИЦ се управляват от екип от специалисти с опит в управлението на активи, познаващи индустрията и пазара. Това ограничава на риска за инвеститора, тъй като, ако индивидуален инвеститор закупи недвижим имот, той обикновено взема заем от банка, който гарантира с имуществото си. При евентуален неуспех на проекта последствията могат да бъдат сериозни. При поява на нови, доходоносни възможности за инвестиции, едно АДСИЦ може лесно да набере средства чрез публично предлагане, докато индивидуалният инвеститор е ограничен.

На следващо място цената на акциите на АДСИЦ е сравнително стабилна и инвестицията в акции дава възможност за реализирането на необлагаем доход, поради факта, че в България капиталовата печалба не се облага с данъци.

III. Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ/SIPCA)

Създадена е през 2011 година с решение на Софийски градски съд. По своята същност представлява представителна организация на дружествата, получили лиценз по ЗДСИЦ. Ръководството на асоциацията се състои от петчленен управителен съвет, като настоящия председател е д-р Маню Моравенов.

Настоящите членове на АДСИЦ/SIPCA са следните Дружества със специална инвестиционна цел регистрирани на територията на Република България:
- "Агро финанс" АДСИЦ
- "Адванс Терафонд" АДСИЦ
- "Актив пропъртис" АДСИЦ
- "Фонд имоти" АДСИЦ
- "И Ар Джи Капитал - 3" АДСИЦ
- "Интеркапитал Пропърти Дивелъпмънт" АДСИЦ
- "ПАРК" АДСИЦ
- "Софарма Имоти" АДСИЦ
- "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

Основните цели на Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел са:
* да защитава професионалните и икономически интереси на своите членове;
* да повишава познанието и разбирането по всички въпроси, отнасящи се до инвестирането в недвижими имоти и вземания, както в средите на капиталовия пазар, така и сред частните инвеститори, медиите и всички останали фактори, които оказват влияние върху капиталовия и имотния пазар;
* да разяснява и пропагандира основните принципи на инвестиционния процес в България;
* да предлага и защитава пред компетентните държавни органи проекти за промени в нормативната уредба на дружествата със специална инвестиционна цел, на инвестиционния процес и на фондовия пазар, с оглед създаване по съответния законов ред на правила, защитаващи инвеститорите в България и правата на членовете на Асоциацията;
* да съдейства за регулиране на професионалните и колегиални отношения между дружествата със специална инвестиционна цел - членове на Асоциацията, за утвърждаване доброто име на Асоциацията и на нейните членове;
* да съдейства и за повишаване на професионалната квалификация на служителите и сътрудниците на своите членове, както и за създаването на информационна среда по проблемите на дружествата със специална инвестиционна цел, и инвестиционния процес.

IV. Оценка на дейността на Дружествата със специална инвестиционна цел в България

Публичната търговия с АДСИЦ, инвестиращи в недвижими имоти започва през м. януари 2004 г., т.е. около половин година след обнародването на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

При дружествата, занимаващи се със секюритизация на земеделска земя, с най- голям размер на активите е Адванс терафонд АДСИЦ - спрямо първо тримесечие на 2012 г. те отчитат нарастване с 23.6 млн. лв. или с 10.8%. С най-голямо увеличение на активите сред дружествата от групата, е Зенит Имоти АДСИЦ (което не попада сред Топ 5) - с 323 хил. лв. или с 41.5%. Най-голямо намаление отчита Лиам АДСИЦ, което е обявено в ликвидация - 41.6%. Общата стойност на активите на предприятията от тази група е 505 млн. лева. В сравнение с първото тримесечие на 2012 г. това представлява ръст от 23.8 млн. лева или 4.9%.

Топ АДСИЦ - секюритизация на земеделска земя, по активи Q1'(2012-2013)

При АДСИЦ, занимаващи се със секюритизация на недвижими имоти, към края на март 2013 г. начело в класацията по активи е Хелт енд уелнес АДСИЦ с активи на стойност от приблизително 150 млн. лв. Увеличението спрямо първо тримесечие на 2012 г. е в размер на 11.9 млн. лв. или 8.6%. Сред класиралите се в Топ 10 предприятия, най-голямо е нарастването на активите на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ - с 13.6 % или с 3.8 млн. лв. Най-голямо намаление сред водещите 10 дружества, отчита И АР Джи Капитал 3 АДСИЦ - с 9.9%, Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - със 7.5% и ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - с 6.8%.

Топ АДСИЦ - секюритизация на недвижими имоти, по активи Q1'(2012-2013)

На първо място по собствен капитал през първото тримесечие на 2013 г. се нарежда Адванс терафонд АДСИЦ. Спрямо същия период на 2012 г. дружеството отчита увеличение на собствения капитал с 6.6 млн. лв. или с 3.4%. Сред класиралите се в Топ 15 предприятия с най-голямо нарастване на собствения капитал, се Хелт енд уелнес АДСИЦ с 31.8 млн. лева и на Агро финанс АДСИЦ - с 10.7 млн. лева. Най-голямо намаление на собствения капитал на годишна база сред 15-те дружества има Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - с 1.7 млн. лева или със 7.3% , Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - с 1.2 млн. лв. или с 5.3% и ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - с 2.6 млн. лева или с 3.9%. Водещите петнадесет предприятия общо имат собствен капитал в размер на 707.2 млн. лева, което спрямо март 2012 г. е с 51.5 млн. лева или 8% повече.

Топ АДСИЦ по собствен капитал Q1'(2012-2013)

Секюритизация на недвижими имоти - От АДСИЦ, които се занимават със секюритизация на недвижими имоти, само 10 приключват с положителен финансов резултат първото тримесечие на 2013 г. С най-висок коефициент за възвращаемост на собствения капитал през първото тримесечие на 2013 г. е Сердика пропъртис АДСИЦ, а с най- нисък - Парк АДСИЦ. Най-голямо увеличение спрямо първото тримесечие на 2012 г. отчита Сердика пропъртис АДСИЦ - с 0.031. С най-висок коефициент за възвращаемост на активите през първото тримесечие на 2013 г. е Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ, а с най- нисък - Парк АДСИЦ. Най-голямо увеличение спрямо първото тримесечие на 2012 г. отчита Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ - с 0.009.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дружества със специална инвестиционна цел 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.