Дружества със специална инвестиционна цел


Категория на документа: Други


Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Стопански факултет

КУРСОВА РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА
ИНВЕСТИЦИИ

Тема: Дружества със специална инвестиционна цел
/ДСИЦ/

Изготвил:.................... Възложил:....................

Велико Търново
2013

Съдържание:

Същност на дружествата със специална инвестиционна цел

Съгласно чл. 3 на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), дружество със специална инвестиционна цел е акционерно дружество (АДСИЦ), което инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания. По този начин се обособяват два вида акционерни дружества със специална ивестиционна цел - за секюритизация на вземания и за секюритизация1 на недвижими имоти. АДСИЦ е длъжно да разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата си. Като дружество от затворен тип, то не се счита за колективна инвестиционна схема.

Принципът на дейност на този род дружества е еднакъв за всички - дружествата акумулират средства посредством продажбата на ценни книжа, които впоследствие инвестират в закупуването на различни типове недвижими имоти. С цел избягването на двойното данъчно облагане, упражняваната дейност е освободена от корпоративен данък.

Съгласно чл. 5 от ЗДСИЦ, ДСИЦ се учредява само по реда на чл. 163 от Търговския закон. Учредители могат да бъдат не повече от 50 лица. За учредяване на дружеството е необходимо не по-малко от 30% от капитала да бъде записан от институционални инвеститори. Капиталът не може да бъде по-малък от 500 000 лв. ДСИЦ уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) за вписването си в търговския регистър в 7-дневен срок от вписването.

АДСИЦ не може да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя предмета си на дейност. Преобразуването чрез сливане или вливане се извършва с разрешение на КФН само между дружества със специална инвестиционна цел, които секюритизират активи от един и същи вид. Преобразуването чрез разделяне или отделяне се извършва с разрешение на КФН, като новосъздаденото или новосъздадените дружества също трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел.

Финансиране

В тази част от работата са обсъдени възможностите за набиране на средства от ДСИЦ, като е обосновано, че под финансиране следва да се разбира именно способите по които дружеството набира средства за да осъществява инвестиционна си дейността. Разгледани са всички способи за набиране на средства в това число емитирането на акции и облигации, както и възможностите за използване на банкови кредити.

Поради спецификите на българския закон съществено внимание е отделено на възможността за заемно финансиране от ДСИЦ. Тази възможност в най-голяма степен поставя под въпрос статута на ДСИЦ като инвестиционни фондове и ги доближава до оперативните дружества, защото те не разчитат само на средства, привлечени от капиталовия пазар (респективно не са практически задължени да имат пазарно поведение - от гледна точка спазване на принципи на корпоративно управление и икономически показатели), а могат да инвестират на практика с чужди средства (кредити, привлечени от банките) с печалбите, от които да плащат на своите акционери. Това е типичен пример за "ливъридж" инвестиране, т.е. инвестиране със заемни средства, което може да увеличи съществено приходите на ДСИЦ при растящ пазар, но което ще доведе и до значителни загуби при спад на цените, защото използването на финансов ливъридж, увеличава както печалбите, така и загубите.

Обсъдени са и видовете кредити, които ДСИЦ могат да използват, като е коментирано, че в практиката се наблюдава използване на кредити и при други различни от предвидените от закона случаи, когато кредитът е необходим за изпълнение на друго вменено от закона задължение, например за изплащане на дивидент.

Характеристика на ДСИЦ

Инвестиционната политика на по-голямата част от АДСИЦ предвижда набраните средства да бъдат инвестирани в следните видове недвижими имоти:
* имоти с бизнес и търговско предназначение - магазини, складове, бизнес и офис сгради, включително прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа, гаражи и оборудване - в България има редица фактори, както икономически, така и геополити-чески, благоприятстващи повишения интерес към офиси;
* имоти с хотелско предназначение - хотели, пансиони, курортни и вилни селища, включително прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа, гаражи и оборудване - засилен е интересът към построяването на хотелски бази, както по Черноморието, така и в оживените градове (София, Пловдив, Русе);
* имоти с жилищно предназначение - апартаменти, общежития, къщи, вили, включително прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа, гаражи и оборудване - наблюдава се повишено търсене и същевременно нисък темп на нарастване на предлагането на жилищни сгради, което от своя страна въздейства върху цените на жилищата и наемите с тенденция на тяхното нарастване;
* имоти със спортно и развлекателно предназначение - акцентът се поставя върху построяването на увеселителни паркове и курортни планински бази с цел придобиването на европейски профил на страната и привличането на чуждестранни туристи, както през лятото, така и през зимните месеци, като тяхното строителство е насочено, както към Черноморските градове, така и към планинските курорти и големите градове;
* селскостопанска земя - стремеж към развитие на селскостопанските райони и създаване на жизнена провинция, като характерното е, че предлагането е значително по-голямо от търсенето на земеделска земя, което е причина цените на селскостопанска земя да останат относително ниски.

Непрякото инвестиране в недвижими имоти чрез закупуването на акции или облигации от АДСИЦ е свързано с някои предимства пред директната покупка на недвижими имоти, както следва:
* акциите и другите ценни книжа, издавани от АДСИЦ, се търгуват на БФБ-София, като по този начин създават вторична ликвидност за инвеститорите;
* възможност за индивидуално (дори и минимално) участие в специализиран пул (портфейл) от недвижими имоти;
* реализиране на текущ доход (дивидент) от дейността по управление на портфейла от недвижими имоти;
* инвестиция в хибриден инвестиционен продукт - едновременно финансова (акции) и реална (недвижими имоти) инвестиция, която запазва принципа за инвестиране в нискорискови дълготрайни активи, каквито са недвижимите имоти, и които традиционно запазват и повишават своята стойност;
* професионално управление на портфейла от недвижими имоти, което съчетава задълбочено проучване и познаване на тенденциите в сектора с дългогодишен опит в разработването, управлението и продажбата на разнообразни финансови инструменти;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дружества със специална инвестиционна цел 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.