Дружества със специална инвестиционна цел


Категория на документа: Други


* подходящ инвестиционен продукт за широк кръг от инвеститори - банки, застрахователни компании, пенсионно-осигурителни дружества, инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, юридически лица и индивидуални инвеститори;
* реализиране на необлагаем капиталов доход (от разликата между цената на придобиване и продажната цена на акциите);
* постигане на диверсификация, което би било трудно постижимо за индивидуалния инвеститор, ако би желал да инвестира в реални недвижими имоти - това дава възможност да се закупят акции на няколко различни АДСИЦ, инвестиращи в различен тип имоти.
АДСИЦ в България подлежат на някои ограничения в дейността им, а именно:
* не могат да осъществяват самостоятелна стопанска дейност;
* не могат да притежават ценни книжа и дялове в дружества, освен изрично разрешените;
* не могат да обезпечават чужди задължения или да предоставят заеми;
* могат да емитират дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар;
* могат да вземат банкови кредити за придобиване и въвеждане в експлоатация на активите за секюритизация;
* могат да вземат банкови кредити в размер до 20 на сто от балансовата стойност на активите, които се използват за изплащане на лихви, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца;
* могат да инвестират до 10 на сто от капитала си в обслужващо дружество за повишаване на своята ефективност;
* ограничени са да инвестират свободните си средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и в банкови депозити;
* АДСИЦ за секюритизиране на недвижими имоти могат да инвестират до 10 на сто от активите си в ипотечни облигации.

Основни рискове и ограничения в България

Въпреки сравнително безрисковия си характер, инвестицията в АДСИЦ крие в себе си и редица рискове, поради което не съществува гаранция, че инвеститорът ще може да си възстанови изцяло сумата на вложените средства. Основните рискове са свързани с:
* наличие на ликвиден риск, което означава, че няма гаранция, че инвеститорът ще успее да продаде притежаваните от него ценни книжа;
* липса на история на дружеството - АДСИЦ са новосформирани дружества и не може да бъдат оценявани на база на постигнати минали резултати;
* пазарен риск - цената, на която инвеститорът може да продаде книжата си, може да бъде по-ниска от цената на придобиване;
* отраслов риск - в годините на държане на инвестицията, цените на недвижимите имоти може да са отбелязали съществен спад;
* фирмен риск - ДСИЦ може да не е съумяло да осъществи инвестиционната си програма и да постигне доходност за своите акционери.
АДСИЦ в България подлежат на някои ограничения в дейността им, а именно:
* не могат да осъществяват самостоятелна стопанска дейност;
* не могат да притежават ЦК и дялове в дружества, освен изрично разрешените;
* не могат да обезпечават чужди задължения или да предоставят заеми;
* могат да емитират дългови ЦК, регистрирани за търговия на регулиран пазар;
* могат да вземат банкови кредити за придобиване и въвеждане в експлоатация на активите за секюритизация;
* могат да вземат банкови кредити в размер до 20 % от балансовата стойност на акти-вите, които се използват за изплащане на лихви, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца;
* могат да инвестират до 10 на сто от капитала си в обслужващо дружество за повишаване на своята ефективност;
* ограничени са да инвестират свободните си средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и в банкови депозити;
* АДСИЦ за секюритизиране на недвижими имоти могат да инвестират до 10 на сто от активите си в ипотечни облигации.

Анализ на АДСИЦ в България

Класации2 на АДСИЦ по активи:

При дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизация на вземания, водещо по активи за деветмесечието на 2013 г. е Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ, като активите му нарастват с 4.14 млн. лева или със 7.9% спрямо същия период на 2012 г. Освен Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ, с прираст на активите е и Дебитум Инвест АДСИЦ - с 4%. При останалите дружества активите намаляват, като най-голямо е намалението при Трансинвестмънт АДСИЦ - с 56.9%.

Стойността на активите на дружествата, занимаващи се със секюритизация на вземания, към 30 септември 2013 г. е 93.95 млн. лв., като спрямо същия период на 2012 г. се отчита намаление с 4.47 млн. лв. или с 4.5%.

При дружествата, занимаващи се със секюритизация на земеделска земя, с най- голям размер на активите е Адванс терафонд АДСИЦ, като активите му намаляват спрямо деветмесечието на 2012 г. - с 3.88 млн. лв. или с 1.8%. С най-голямо увеличение на активите сред дружествата от групата е Булленд инвестмънтс АДСИЦ - с 20.09 млн. лв. или 2 пъти. Най-голямо намаление в процентно отношение отчита Алтерон АДСИЦ - 21.1%, а в абсолютна стойност - Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - намаление с 5.12 млн. лв. или с 6.2%.

Общата стойност на активите на дружествата от тази група е 480.6 млн. лева. В сравнение с деветмесечието на 2012 г. има увеличение с 21.4 млн. лева или 4.7%.

При АДСИЦ, занимаващи се със секюритизация на недвижими имоти, към края на септември 2013 г. начело на класацията по активи е Хелт енд уелнес АДСИЦ с активи на стойност над 157.3 млн. лв. Спрямо деветмесечието на 2012 г. увеличението на активите на дружеството е в размер на 8.94 млн. лв. или 6%. Сред класиралите се в Топ 10 дружества, най-голямо е нарастването на активите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - с 15.9 % или с 8.68 млн. лв. Най-голямо намаление сред водещите 10 дружества отчита Фонд имоти АДСИЦ - с 12.44 млн. лв. или с 16.1%. Голямо е намалението на активите и при И АР Джи Капитал 3 АДСИЦ - с 6.14 млн. лв. или 11.2%, ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - с 10.5 млн. лв. или 9.9% и при Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - 3.4 млн. лв. или с 5.7%.

Общата стойност на активите на дружествата от тази група е 927.62 млн. лева. В сравнение с деветмесечието на 2012 г. има намаление с 38.07 млн. лева или 3.9%.

Класации на АДСИЦ по печалба:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дружества със специална инвестиционна цел 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.