Дружества със специална инвестиционна цел


Категория на документа: Други


Сред АДСИЦ, занимаващи се със секюритизация на вземания, с най-голяма печалба за третото тримесечие на 2013 г. е Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ, като печалбата му се увеличава с 263 хил. лв в сравнение с третото тримесечие. на 2012 г. (или с 18%). Най-голямо увеличение на печалбата има Дебитум Инвест АДСИЦ - 2 пъти. Всички дружества от групата са на печалба, с изключение на Лев инвест АДСИЦ, което приключва периода със загуба от 55 хил. лв.

При АДСИЦ, занимаващи се със секюритизация на земеделска земя, 4 дружества приключват на печалба третото тримесечие на 2013 г. Най-голяма е печалбата на Адванс Терафонд АДСИЦ, като спрямо същия период на 2012 г. печалбата на дружеството намалява с 13.2 млн. лв. или с 58%. Увеличение на финансовия резултат има само при Агро финанс АДСИЦ с 507 хил. лв. или с 35%.

Агроенерджи АДСИЦ и Зенит Имоти АДСИЦ отчитат загуба за това тримесечие, за разлика от третото тримесечие на 2012 г., когато дружествата са на печалба.

При АДСИЦ, занимаващи се със секюритизация на недвижими имоти, 11 дружества приключват с положителен финансов резултат третото тримесечие на 2013 г., като начело се нарежда И АР Джи Капитал 3 АДСИЦ с печалба от 3.5 млн. лв., за разлика от третото тримесечие на 2012, когато дружеството е на загуба.

Недвижими имоти София АДСИЦ, Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ и Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ също приключват с печалба третото тримесечие за разлика от същия период на 2012 г., когато са на загуба. 5 дружества, които са били на печалба през третото тримесечие на 2012 г., приключват със загуба третото тримесечие на 2013 г. Това са Актив Пропъртис АДСИЦ, Емирейтс пропъртис АДСИЦ, Парк АДСИЦ, Хелт енд уелнес АДСИЦ, ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ.

Най-голяма загуба за третото тримесечие на 2013 г. отчита Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - 1.93 млн. лв., като в сравнение със същия период на 2012 г. загубата на дружеството се увеличава над 2 пъти.

Използвана литература:

Тримесечен информационен бюлетин на Асоциацията на ДСИЦ, бр. 8 от 15.01.2014г.
Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, обн. в ДВ. бр. 46 от 20.05.2003г.
www.bse-sofia.bg
www.fsc.bg
www.sipca.bg

1

 "Секюритизация", съгласно допълнителните разпоредби на ЗДСИЦ, е "дейност, при която вещни права (право на собственост и на строеж) върху недвижим имот или права върху парични вземания, включително и бъдещи вземания, се материализират в ценни книжа, предлагани публично.

2

 Всички класации са направени на база тримесечни финансови отчети (трето тримесечие) за АДСИЦ, представени на БФБ-София или КФН към 15.01.2014 г.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дружества със специална инвестиционна цел 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.