Държавен вестник


Категория на документа: ДругиУНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
КАТЕДРА "КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО"
СПЕЦИАЛНОСТ "ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ НА КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО"
УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА - ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ

КУРСОВА ЗАДАЧА

на тема:
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Изготвил: Богдан Димитров Проверил: д-р Събина Ефтимова
I курс, задочно обучение
Ф.№ 243-кз

София
2013

Държавен вестник е официален орган на Република България, който има за цел да информира гражданите й за промени в законодателството на страната, както и за различни постановления, наредби, нормативни актове и международни договори.Той е изключително важен източник на информация. Именно посредством него всеки български гражданин може да поддържа своята информираност за ставащото в официалните структури на държавата. От случващото се в президентството, Министерски съвет, Народно събрание до различни държавни ведомства по места и общини.

"Държавен вестник" (съкратено ДВ) е официално издание на Република България, което се издава от Народното събрание. Основан е с Указ №12 от 19 юли 1879 г. на княз Александър I Батемберг, като официално издание на държавата. За първи път е издаден в София, на 28 юли 1879 г., първоначално веднъж седмично, а от 1891 г. - всеки присъствен ден.

През първите 12 години е държавно - информационно издание, което помества официални съобщения, новини и телеграми от чужбина. По-късно започват да се обнародват влезлите в сила нормативни актове - закони, укази, постановления и др.официални документи - конвенции, договори и др.

Продължава да излиза до 30 ноември 1950 г., когато е заместен от "Известия на Президиума на Народното събрание".

От 1963 г. е отново "Държавен вестник" като официален орган на Народното събрание. Издаването се подготвя и извършва от редакция под контрола на председателя на Народното събрание. Главният редактор се назначава и освобождава от председателя на Народното събрание, а редакцията на "Държавен вестник" е дирекция към Народното събрание. Председателят на Народното събрание също утвърждава: формата, обема, годишния тираж и графичното оформление на "Държавен вестник", както и на притурките към него; екземплярите от всеки пореден брой и на цели годишни течения, които задължително се съхраняват в редакцията на "Държавен вестник"; безплатните екземпляри и реда за тяхното разпределение.

В брой 89 от 6 октомври 1995 г. е обнародван Законът за "Държавен вестник", приет от 37-о Народно събрание на 21 септември 1995 г. и подпечатан с държавния печат. Законът определя на "Държавен вестник" статута на официално издание на Република България. Издава се в редовни броеве всеки вторник и петък от седмицата, когато тези дни са работни. Извънредни броеве могат да се издават и в други дни от седмицата, включително и в неработни дни. Разрешение за издаване на извънреден брой на "Държавен вестник" се дава от председателя на Народното събрание по негова преценка, по искане на президента на републиката, както и на министър-председателя.

Редакцията на "Държавен вестник" е на бюджетна издръжка и се финансира със субсидия от самостоятелния бюджет на Народното събрание, от собствени приходи от абонамент на вестника, такси и от друга съпътстваща издаването на вестника дейност. Цената на отделен брой "Държавен вестник", както и цената на абонамента се определя от председателя на Народното събрание с разпореждане.

Информацията се дели на два раздела - официален и неофициален. В официалния раздел се обнародват най-често: актове приети от Народното събрание, постановления, правилници и наредби на Министерски съвет, укази на президента на Република България, закони, решения на Конституционния съд, кодекси, международни договори на Република България, актовете, приети с национален референдум; конституцията ; кодексите, законите, решенията, декларациите и обръщенията на Великото народно събрание и на Народното събрание, и други. Обнародването на актовете в официалния раздел е безплатно.

В неофициалния раздел се публикуват: административни актове на министри и на други държавни и общински органи, призовки на съдилища, съдебни решения, обявления и съобщения на академии, общини, висши училища и научни институции, обществени поръчки и търгове и други. За обнародване на обявленията, съобщенията, поканите и другите известия в неофициалния раздел се заплаща такса, чийто размер се определя от председателя на Народното събрание с разпореждане.

Към "Държавен вестник" може да се издава притурка с по-ограничен тираж, изрично посочена в съответния брой на вестника, в която се обнародват обемисти международни договори, сборници от международни договори или от други нормативни актове. Обнародването в притурката има същото правно значение, както и обнародването в "Държавен вестник". Разходите по отпечатването на притурката са за сметка на органа, по чието предложение тя се издава.

След като бъде обнародван един закон в Държавен вестник, по правило влиза три дни след обнародването, а по изключение, когато е вписана датата в самия закон.

"Държавен вестник" се разпространява чрез абонамент и ръчна продажба.Също така се поддържа и интернет страница, достъпът до която е свободен и безплатен. Официалният и неофициалният раздел се публикуват и в интернет страницата. При несъответствие между печатното издание и изданието в интернет страницата, правно значение има текстът на печатното издание.

Към март 2006 г.тиражът на "Държавен вестник" е около 21 хиляди броя. Разходите, предвидени за издаването му в бюджета за 2006 са 2,7 млн. лева (8,5% от бюджета на парламента) . От 1 юли 2008 г. броевете на "Държавен вестник" могат да се изтеглят директно от сайта на изданието.

Източници :
1. Държавен вестник брой 1, година І, събота, 28 юли 1879 г.
2. http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces посетен на 23.11.2013 г.
3. Закон за "Държавен вестник"

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавен вестник 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.