Държавна политика по здраве и безопастност при работа


Категория на документа: Други


РЕФЕРАТ

Държавна политика по здраве и безопастност при работа

"Всеки човек има право на труд при които се опазват неговото здраве,безопастност и достойнство".

Здравето е състояние и процес на пълно физическо,психическо и емоционално,социално благополучие и без липса на болест и дефект.
Минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопастни условия са:Наредба №7 от 1998г.съответста на чл.16 от директива 89391
Приоритети на държавната ни политика по отношение на здравето и безопастността на работещите:
1.националното законодателство и изискванията на ЕС,документите на Международна организация на труда и стратегиите на СЗО.
2.Развитие на междусекторното и социално сътрудничество за преодоляване на проблемите по безопастност и хигиена на труда.
3.Въвеждане на превантивни стратегии в работата,осигуряващи развитие и мотивация на труд.Тук намира място един от основните стълбове на трудовата медицина-нормативната пирамида.
Националното законодателство в областта на безопасността и здравето при работа съответства на правото на Европейската общност. Въведени са изискванията на всички директиви на Европейския съюз, които са в сила за държавите - членки. Към настоящия момент в Република България са в сила над 25 наредби за минималните изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, като са обхванати основните източници на професионални рискове. Целта е да се въведат специфични изисквания за безопасност и здраве при работа, без да се ограничават отговорността и свободата на работодателите да изпълняват общите изисквания за безопасност и здраве при работа по подходящ за специфичните условия начин.

Класификация на факторите и елементите на работната среда:
1.техническо ниво-всички елементи и произхождащите от тях опастности свързани с необезопасеност и неергономичност на :сградите,раб.помещения,раб.мебел,раб.убурудване,раб.място и трудовите процеси.Тук спадат и всички фактори свързани с организацията на труда включително технологичните процеси,суровини и др.
2.Санитарно-хигиенно ниво-всички фактори обославящи параметрите на раб.среда.Те се разделят на:физични фактори(осветеност,микро климат,тем.на въздуха,влажност,движение на въздуха,инфрачервена радиация),шум(вибрации,юнизираща радиация и неюнизираща радиация),химични(хим.в-ва,суровини,междинни и крайни продукти от технологичните процеси),Физико-химичен фактор(прах),биологични агенти(макро и микро организми)
3.Медико-санитарно ниво-извършването,организирането на качествените мед.прегледи.Наредба 3 от 2008г.
4.Физиологично ниво-вида на труда.Наредба 16 от 1999г.
5.Психологично ниво-всички фактори свързани с професионалния стрес и дистрес и психо-соц.х-ки на обществото-транспорт.
6.Социално ниво на факторите на средата базира се на личността на средата като личностова система.Мястото и ролята на работещия в градска среда,смейно битовата,общественобитовата среда.
Интегралност опазване на хората и околната среда,създаване на възможност за устойчиво развитие саморегулация подпомагана и от външни консултанти-работа или дейност на длъжностните лица по охрана и безопастност на труда и екология съчетана с дейноста на служба по трудова медицина.
Здравословни и безопастни условия на труд не водят до проф.болести,трудови злопулуки и др.соц.значими заболявания.Създават предпоставка за пълно физическо и психическо и соц.благопулучие на работната среда.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавна политика по здраве и безопастност при работа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.