Държавна политика в строителството. Строителен инвестиционен процес.


Категория на документа: Други


Изпитна тема № 1:
Държавна политика в строителството. Строителен инвестиционен процес.
Дейности, свързани с изготвяне, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж.
План-тезис.
• Основни положения на държавната политика в строителството.
• Строителен инвестиционен процес - структурна схема, фази, етапи, основни участници.
• Нормативни документи за строителството.
• Фази на изработване на инвестиционния проект. Виза за проектиране. Съставни части на работния инвестиционен проект.
• Съгласуване и одобряване на инвестиционния проект - участници, условия и необходими документи.
• Издаване на разрешение за строеж - участници, условия и необходими документи.
• Изменение на одобрените инвестиционни проекти по време на строителството.

• Основни положения на държавната политика в строителството.

Институциите и органите по осъществяването на държавната политика по устройство на територията на Република България и строителството са определени със Закона за устройство на територията - ЗУТ.

Министерският съвет определя основните насоки и принципи на политиката по устройство на територията и приема решения за финансиране на държавните дейности по устройство на територията.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/упражнява ръководство и -контрол -по цялостната - дейност във връзка с . устройството на територията на страната.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството ръководи осъществяването на държавната политика по устройство на територията, координира дейността на централните и териториалните органи на изпълнителна власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация. Министърът на регионалното развитие и благоустройството назначава и организира работата на Национален експертен съвет, освен това чрез Дирекцията за национален и строителен контрол, упражнява контрол по спазване на разпоредбите на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в това число влагането на качествени материали й изделия.

Дирекция за национален и строителен контрол /ДИСК/ е специализиран орган за териториално-устройствен и строителен контрол на МРРБ. ДНСК е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, с централно и регионални дирекции. Органите на ДНСК имат право:

да назначават държавна приемателна комисия за строежите;

да издават разрешение за ползване или отказват издаването му;

да изпълняват заповеди за спиране и премахване на незаконни строежи;

да контролират издаването на разрешения за ползване на завършени законно изградени строежи;

да проучват, обследват и регистрират аварии в строителството и решават технически спорове между участниците в строителството

да контролират действията и бездействията на длъжностните лица в общините, на строителния надзор и на участниците в строителството

да контролират и проверяват изпълнението на мероприятията за възстановяването на зони с особени териториално-устройствена защита;

да установяват нарушенията на ЗУТ и на действащите норми за проектиране и

строителство да осъществяват административно-наказателна дейност по ЗУТ

Областен управител - провежда държавна политика за устройство на територията за съответната област

Общински администрации - осъществяват контрол по прилагането на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, определените строителни линии и нива, както и по спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията на общината.

Общинските съвети и кметове на общини осъществяват дейности по устройство на територията на съответната община

Главният архитект на Общината / района/ провежда и контролира действията по устройство на територията.

Общинските технически служби разрешават заемането на строителни площадки, проверяват достигнатите проектни нива и спазването на одобрените проекти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавна политика в строителството. Строителен инвестиционен процес. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.