Държавна политика в строителството. Строителен инвестиционен процес.


Категория на документа: ДругиЕксплоатационни дружества, регулиращи и контролиращи органи - в зависимост от вида, спецификата и местоположението на обекта, разрешения и изходни данни за проектирането, становища и съгласувания дават следните експлоатационни дружества: ВиК - за ползване на вода, и за изпускане на отпадъчни води, НЕК - за ползване на електроенергия, ТЕЦ - Топлофикация за топлинна енергия, БТК - за съобщителни връзки, други - за газоснабдяване и др.

Други регулиращи и контролиращи органи - Служба." Противопожарна охрана", РИОКОЗ - към Министерство на здравеопазването, РИОС - районна инспекция по опазване на средата, ДВСК - дирекция по ветеринарно-санитарен контрол КАТ -организация и безопасност на движенията.

• Строителен инвестиционен процес - структурна схема, фази, етапи, основни участници.

Строителният инвестиционен процес представлява динамична система, в която се изпълняват съвкупност от дейности в определена логична последователност с цел изграждането и пускането в експлоатация на един строеж. Инвестиционният процес има стремеж за материализиране на инвестициите в основни материални активи.

В строителството под инвестиции (капитални вложения) се разбират всички разходи, направени за:

- изграждане на нови или обновяване на съществуващи дълготрайни активи;

- рекултивация на терени, защита на морския бряг от абразия и борба със свлачищата;

- поддържане мощностите на рудниците;

- възстановяване на дълготрайни активи, унищожени от природни бедствия.

Инвестиционен процес е съвкупност от всички дейности, свързани с материализиране на капиталните вложения в дълготрайни активи - от замисъла до усвояване на проектната мощност. Обикновено тези дейности за един обект с производствено предназначение са следните: проучване, проектиране, строителство, доставка на машини и съоръжения, въвеждане на обекта в действие и достигане на проектанта мощност .

Инвестиционният процес се характеризира със значителна продължителност (от няколко месеца до 10 и повече години), с голяма капиталопоглъщаемост, с голям брой участници в неговото осъществяване и с определена цикличност, т.е. инвестиционният процес представлява цикъл (инвестиционнен цикъл) от повтарящи се фази. Как ще се реализира зависи главно от две неща: от неговата организация и от участниците в него. Чрез организацията инвестиционният процес се разделя на отделни фази (етапи, стадии и др.), определя се съдържанието на всяка от тях и последователността в тяхното провеждане . Определянето на фазите и рационалното им разграничаване оказва голямо влияние върху общата му продължителност, икономическа ефективност, качество на изпълнението и стойност.

Крайният етап от строителния инвестиционен процес е изграждането и въвеждането в експлоатация на обекта. За да се случи това трябва да има определени участници в строителството. Те са възложител или строителен предприемач, проектант, строител, технически ръководител, доставчик на машини, съоръжения и оборудване, консултант, строителен надзор и др.

Лицата, признати от закона като участници в строителния процес с техните специфични задължения са: инвеститор, проектант, изпълнител, консултант, строителен инженер, технически контрольор и доставчик на машини и съоръжения. Отношенията между участниците в проекта трябва да бъдат уредени с писмени договори

Възложителят е авторът на строителната инициатива, може да бъде собственик на имота или лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот. Възложителят или упълномощено от него лице трябва да осигури всичко необходимо за започване, извършване и приключване на строителство.

Проектантът е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица с необходимата проектантска правоспособност. Той е човекът, който превежда на архитектурен език идеята и намеренията на инвеститора.

Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица с необходимата техническа правоспособност. Строителят носи отговорност за следните неща:

- изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа, договорени с възложителя, както и с правилата за изпълнение на строителните, монтажните и мерките за безопасност на хората на строителната площадка;

изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия и продукти в съответствие с изискванията към строежите;

съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, както и на другата техническа документация по изпълнението на строежа;

съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа.

Строителят носи отговорност за щети и пропуснати ползи от своите действия. Той може да възложи на подизпълнител извършването на отделни видове строителни и монтажни работи или на части от строежа.

Техническият ръководител е строителен инженер или строителен техник, който ръководи строителните работи. Когато строежът се изпълнява от възложителя, той е длъжен да осигури технически ръководител.

Доставчикът е отговорен за качеството и срочното изпълнение на доставката и монтажа, както и за свързаните с това приемни изпитвания.

Въз основа на писмен договор с възложителя консултантът извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор, както и може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.

Лицето, което упражнява строителен надзор, носи отговорност за:
- законосъобразното започване на строежа;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавна политика в строителството. Строителен инвестиционен процес. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.