Държавна политика в строителството. Строителен инвестиционен процес.


Категория на документа: Други


- пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- изпълнението на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти;
- спазването на условията за безопасност на труда;
- недопускането на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;
- годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
- оценката за достъп на строежа от лица с увреждания;
- оценката за енергийна ефективност.

Заповедите и предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа.

• Нормативни документи за строителството.

Основните нормативни актове уреждащи процеса на строителството в България са Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за камарата на строителите, Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Закона за устройството на черноморското крайбрежие, както и различни Наредби, например: Наредба № 1 за категоризацията на строителни проекти; Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на завършени строителни и минималните гаранционни срокове за тях; Наредба № 3 за актовете и протоколите, наложени в хода на строителните работи; Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Наредба № 7 за правилата и нормативите за развитие на отделните видове територии и устройствени зони и т.н.

Разпоредби, свързани с отделни аспекти на процеса на проектирането и строителството се съдържат в редица други актове, които не са пряко свързани със строителството, както и в наредбите издадени от всяка община по отношение на дейностите, извършени на тяхна територия.

• Фази на изработване на инвестиционния проект. Виза за проектиране. Съставни части на работния инвестиционен проект.

Инвестиционният процес в строителството започва с възникване на намерения за строителство -строителна инициатива и завършват с въвеждане в експлоатация на готовия строеж.

Строителната инициатива е породена от собствениците на имоти, от инвеститори без наличие на имот или от обществена необходимост за изграждане на даден строеж. Строителната инициатива е продиктувана от конкретно инвестиционно желание с цел печалба. Целият процес трябва да се осъществи в съответствие с нормите за застрояване и предвижданията на действащия подробен устройствен план за застрояване на съответната територия.

Носители на строителната инициатива са: собственици на имоти (възложители), строителни предприемачи, потребители на готовия строителен продукт (физически или юридически лица), общините или държавата

Инвестиционното проучване включва съставяне на задание и изготвяне на виза за проектиране.

Със Заданието за проектиране се определят:
- изискванията към обекта
- фазите на проектиране
- необходими проектни части :

Визата за проектиране представлява копие / извадка/ от действащият подробен устройствен план /ПУП/ с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и съседните имоти с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и др. изисквания, ако има такива. Визата се издава от Главния архитект на общината.

Инвестиционните проекти могат да се възлагат и изработват в следните фази: идеен, технически и работен проект. Инвеститорът преценя кои фази на проектиране и части на инвестиционни проекти да договори в съответствие с вида и спецификата на обекта за успешно изпълнение на инвестиционното намерение. Също така той трябва да спази изискванията за минимален задължителен обхват на инвестиционните проекти.

Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти са в зависимост от вида, местоположението, предназначението и големината на обекта и изискванията на нормативните документи. Инвестиционните проекти могат да включват следните проектни части: архитектурна; конструктивна; електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации); водоснабдяване и канализация; топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация; геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка); проект за организация и изпълнение на строителството; технологична; организация и безопасност на движение

Идеен проект - той се изработва в съответствие със скица- визата за проектиране и със -заданието за.проектиране. Обхватът и съдържанието, на ИП трябва да бъдат достатъчни за ползването му:
- като основа за изработване на следващата фаза на проектиране
- за избор на архитектурно-пространствено решение
- за нуждите на съгласуването

Техническият проект се изработва въз основа на съгласувания ИП или в съответствие със скицата - виза за проектиране и заданието за проектиране. ТП подлежи на съгласуване и е основа за разработване на работния проект или подлежи на одобряване и е основание за издаване разрешение за строеж, възлагане и изпълнение на строителството. Този проект дава конкретни проектни решения, които се използват като техническа документация за договаряне на строителството и за започване на изпълнението на различните видове строителни и монтажни работи.

В работния проект се определя конкретно изпълнението на строителните и монтажни работи на строежа като цяло и се осигурява възможност за технологичност при изпълнението и подробно отчитане на всички предвидени работи. При наличие на изготвен проект в предходна фаза с него се допълва тази предходна фаза и се изработват необходимите детайли. Когато не се прехожда от технически проект, с работния се изясняват всички конкретни проектни решения и се изработват необходимите детайли и сметна документация

• Съгласуване и одобряване на инвестиционния проект - участници, условия и необходими документи.

Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж. Идейният инвестиционен проект се съгласува от главния архитект на общината, а проектите финансирани от Републиканския бюджет се разглеждат от областен експертен съвет или от националния. Идейни проекти за сгради със социално предназначение се съгласуват с Министъра на отбраната или на вътрешните работи. Съгласуването се извършва до 1месец от постъпването на писменото искане. То е основание за продължаване на проектирането в следващите фази.

Съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти се удостоверява с изписване на име, длъжност, подпис и дата. Всички части, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществуващите изисквания към строежите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавна политика в строителството. Строителен инвестиционен процес. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.