Държавна политика в строителството. Строителен инвестиционен процес.


Категория на документа: Други



Оценката представлява проверка за съответствие с:
- предвижданията на ПУП;
- правилата и нормите за устройство на територията;
- изискванията за носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции за пожарна безопасност, за опазване здравето и живота на хората, за опазване на околната среда, за икономия на енергия;
- пълнотата на инженерните изчисления;
- взаимната съгласуваност между частите на проекта.

Оценката за съответствие се извършва по следните начини:
- с приемане от Експертен съвет на одобряващата администрация;
- като комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма-консултант, несвързана с проектанта
- за обекти от първа и втора категория задължително, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя; като съгласуване на част "Конструктивна" от лице с пълна проектантска правоспособност, различно от автора на проекта -за обекти от трета до пета категория;
- като служебно съгласуване на проектните части от експертите от общинската администрация -за обекти, които не са внасяни в експертен съвет и не са придружени от посочения комплексен доклад, съставен от консултант.

Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на:
- документ за собственост
- виза за проектиране
- три копия от инвестиционните проекти в обхват и съдържание
- решение по оценка на въздействието на околната среда
- оценка за съответствие.

• Издаване на разрешение за строеж - участници, условия и необходими документи.

Компетентен да издаде разрешение за строеж е главният архитект на общината, респективно района (по решение на общинския съвет при градовете с районно деление), на чиято територия се намира строежът.

Когато строежът представлява обект на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община, разрешението за строеж се издава от областния управител, а когато строежът е с обхват и значение за повече от една област или е с национално значение, разрешението се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Разрешението за строеж се издава по искане на възложителя - собственик на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. Възложителят може да упълномощи друго лице, което да внесе заявлението.
Необходими документи:

За издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен инвестиционен проект възложителят подава писмено заявление до компетентния орган. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. документ за собственост или документ за учредено право на строеж;
2. виза за проучване и проектиране;
3. три копия от идейния инвестиционен проект;
4. решение по оценка на въздействието върху околната среда;
5. оценка за съответствието;
6. съобразно спецификата на строежа - специални разрешителни, изисквани по специални закони.

Според ЗУТ разрешителното трябва да бъде издадено в 7-дневен срок след подаването на молбата. Одобреният дизайн на проекта е неразделна част от разрешителното за строителство.

Разрешителното се счита за изтекло, ако строителна дейност не е започната в срок от 3 години или ако основите не са били завършени в срок от 5 години от датата на издаването на разрешителното, но може да бъде презаверено в срок от една година от изтичането му, срещу 50% от сумата за издаването на ново разрешително.

Издаването или отказът за издаване на разрешително за строеж от главният архитект на общината може да бъде обжалвано от заинтересованите страни пред регионалният клон на ДНСК в двуседмичен срок. Определянето на това кои са заинтересованите страни зависи от мащаба на строителния проект. Такива страни биха могли да бъдат собствениците на земята, където се намира строителният проект или собствениците на съседните площи, например.

Регионалният клон на ДНСК е в правото си да направи служебна инспекция на издаденото разрешително за строителство в срок от 7 дни след издаването му. Разрешителни за строителство, които са влезли в сила, не могат да бъдат отменени.

• Изменение на одобрените инвестиционни проекти по време на строителството.

След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрените инвестиционни проекти се допускат само в обхвата на така наречените съществени отклонения по чл.154, ал.2,т.5,6,7 и 8 от ЗУТ;

Преценката за допустимост на измененията следва да бъде направена от проектанти имащи пълна проектантска правоспособност, както и от лицето , което ще извършва оценка на съответствието на проекта и от главния архитект на съответната община , който ще одобри проекта.



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Държавна политика в строителството. Строителен инвестиционен процес. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.