Държавна служба


Категория на документа: Други


- прилагат точно и правилно закона и останалите нормативни актове
- да изпълняват своите функции справедливо и безпристрастно
- да се ръководят от интересите на държавата и от съответните териториални общности
- да изпълняват задълженията си добросъвестно и съобразно общественото благо и интереси
- да спазват и защитават правата, интересите и свободата на гражданите
- да спазват държавната дисциплина
- да декларира имотно състояние, при встъпването си в длъжност и всяка година държавния служител е длъжен да декларира имотното си състояние пред органа по назначаването
- да спазва установеното работното време и да го използва за изпълнение на възложените му задължения
Държавните служители имат и етични задължения, които произтичат от етиката на държавния служител. Някои от етичните задължения са намерили израз в нормативната уредба.
Задължение за опазване на служебна тайна т. е. да не разгласява факти и сведения, свързани със служебните задължения.
Задължения произтичащи от йерархическата подчиненост. Той е длъжен да изпълнява заповедите на по-горе стоящите органи и държавни служители.
Задължения за опазване на престижа на държавната служба, т. е. длъжен е да има поведение да не уронва престижа на държавната служба.
Държавния служител има право:
* на професионална квалификация и преквалификация
* на повишаване в държавната служба при придобиване на определен служебен стаж
* на предсрочно повишаване в ранг
* на социално и здравно осигуряване
* право на обезщетения

Наред с тези права, които произтичат от трудовите функции на държавния служител, той има и някои спечифични права и свободи:
* свобода на мнението-държавния служител има право свободно да изразява мнения относно законосъобразността и целесъобразността на дадените му нареждания и да предлага по-удачни решения
* членство в политическа партия
* право на сдружаване в професионални организации и сдружения с идеална цел и право свободно да образуват синдикални организации
Освен това държавните служители още имат право:
* да получават отличия и награди
* да получават възнаграждение за извършената от тях работа
* осигуряването на държавните служители се урежда със закон
Общия статут на държавните служители се урежда от Закона за държавния служител. Редица специални закони уреждат статута, правата и задълженията на държавните служители в отделните ведомства, напр. Закон за Министерство на вътрешните работи, Закон за Висшето образование, Закон за научните степени и звания и др.

Длъжността в държавната администрация е основна клетка на структурата на държавната служба. Тя е предназначена само за един човек и определя мястото и ролята му в административната организация. Тя представлява стабилен комплекс от задължения и права. Длъжността е анонимна, защото тя съществува и е определена със съответната длъжностна характеристика. Лицето, което заема дадена длъжност може да се смени, но длъжността остава. Длъжността в държавната служба е определена форма на обособяване на функциите и дейностите в държавната администрация. Длъжността в администрацията е посочена в Наредбата за прилагане на Единния класификатор. Според нея длъжността е нормативно определена позиция, която се заема по трудово правоотношение, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задачи и задължения, утвърдени с длъжностната характеристика. Длъжностите се създават в заповеднически и разпоредителен ред. Определя се наименованието и мястото в служебната йерархия. По принцип длъжността в централната и местната администрация трябва да се определя от закон, но за сега у нас не е така. На този етап в България нормативната основа на длъжността се урежда с подзаконови актове - Единен класификатор на длъжностите в администрацията и Наредбата за прилагането му. В съдържанието на длъжността се съдържат функциите, които могат да бъдат професионални и лични и се описват в длъжностната характеристика.

Длъжностната характеристика е краен документ от анализа на предназначението на съответната длъжност. Задължителните реквизити на длъжностната характеристика са:
* наименование на длъжността
* цели и предназначение на работата
* изброяване на основните задачи, цели и очаквани резултати от работата
* ценз на служителя /образователен или професионален ценз/
* необходими знания и умения на служителя
* степен на отговорност
* линия на отговорност и подчинение
* функционални връзки на тази длъжност с останалите длъжности в организацията
* решения, които служителят на тази длъжност трябва да осъществява
Длъжностната характеристика е стабилен служебен документ и като такъв тя трябва да бъде утвърдена и подписана от съответния ръководител. Моделът на една длъжностна характеристика изглежда така:
Утвърждавам: /ръководител/
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
/Наименование на длъжността/ Шифър:
I. Основание за възникване на трудовото правоотношение:
II. Изисквания за заемане на длъжността: .....
1. Образование
2. Квалификация:
а/ професионална
б/ допълнителнаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавна служба 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.