Еднопреходни транзистори


Категория на документа: Други


В последните десетилетия бурно се развива техниката с изключително широкогранични връзки(UWB), видеоимпулсна локация и геолокация.Работата на тези средства се основава върху възбуждането на специални антени с много къси импулси- често с по- малка от продължитеност 1 ns.Те се използват и при измерването на антени във временната област, които са по- прости от измерванията в честотната област .
Сред първите използвани за това са релаксаторите в лавинните транзистори фиг.3.1.

Фиг3.1 Схема на генератор в лавинен транзистор за възбуждане на антена.

Тук в ключа Т1 с трансформатор и диоден изправител,с който е направен високоволтов преобразувател на захранващото напрежение Еn с повишено захранващо напрежение в релаксатора в лавинен транзистор Т2.Индуктивността L се диференцира и обостря импулса на разрядния ток на релаксатора , което позволява да се получи импулс продължителност по-малка от 1 ns, който се подава на антената.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Eднопреходни транзистори.................................................стр.2
2.Типове структура на Еднопреходни транзистори....................стр.2
3.Принцип на действие и статична емитерна характеристика.....стр.6
Основни характеристики на ЕТ...................................................стр.9
4.1.Междубазова характеристика на ЕТ..................................стр.9
4.2.Емитерна характеристика на ЕТ.......................................стр.10
5.Приложения на еднопреходни транзистори...........................стр.11
5.1.Приложение на ЕТ в релаксационните генератори...............стр.11
Лавинни транзистори..........................................................стр.13
1.Лавинно-инжеционни транзистори .....................................стр.15
2.Лавинни транзистори с ограничена област на обемния заряд...стр.18
Приложения на лавинни транзистори....................................стр.20
Приложение на лавинни тран. в схеми на възбуждане на антени.стр.20

Използвана литература:

1.А.Шишков. Полупроводникова техника I и II, Техника, София 2002
2.А.Шишков. Транзистори и доиди, София , Техника 1991.
3.П.Лошка. Еднопреходни транзистори Техника , София 1980.
4. Кузнецов Ю. А., Каменецкий Ю. А., Смульский А. С. Германиевый лавин-ный транзистор ГТ338 // Электронная промышленность. 1971.
5. Дьяконов В. П., Босый В. И., Кузнецов Ю. А. и др. Лавинный транзистор
и его использование в схемотехнике / В кн. "Полупроводниковые приборы
в технике электросвязи". Под ред. И. Ф. Николаевского. М.: Связь, 1972.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Еднопреходни транзистори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.