Еко-индустриалнен комплекс Калундборг, Дания


Категория на документа: Други
Курсова работа на тема:
Еко-индустриалнен комплекс Калундборг, Дания

Изготвил : Анна Мицикулева
Специалност: Финансов мениджмънт и маркетинг
№М131363
2014г.

Съдържание

Увод ........................................................................................... 3 стр.

Теза ............................................................................................. 3стр.

Обмен на материали ..................................................................... 5 стр.

Опазване на околната среда ........................................................... 5 стр.

Спестяшания и печалби ................................................................ 6 стр.

Резултати в Калундборг ................................................................ 6 стр.

Заключение ................................................................................. 7 стр.

Източници ................................................................................... 9 стр.

I Увод:

Докато някои хора смятат, всички отпадъци, които са опасни за здравето и околната среда, трябва да бъдат унищожни, много други разглеждат отпадъците като икономически ресурс ( Синха 1993) . Идеята на индустриалната екология е, че съвременните индустриални икономики трябва да имат процеси на цикличност и обмен на материали в процесите на добиване на суровини, производство, употребата на продукта, и изхвърлянето на отпадъци. Индустриални еколози виждат индустрии като платна от производители, потребители и чистачи, и те насърчават симбиотични взаимоотношения между фирми и индустрии. Индустриалните еколози виждат индустрията като мрежа от производители, потребители и акцептори, които насърчават симбиотични взаимоотношения между фирми и индустрии.

Между1 икономическия растеж и природната среда има комплекс от преки и обратни връзки и зависимости. Природната среда осигурява необходимите материални условия за осъществяването на общественото производство, в т.ч. енергийните и суровинни източници. От друга страна, тя абсорбира в определена степен вредните емисиии от самия процес на производството и съответно от процеса на потребление на потребителски и капиталови стоки. Високата динамика на индустриалното производство и ускореното разширяване на потреблението предизвикват съществени промени в състоянието на еко-системата.

Един от най-ранните и най-известни еко-индустриални паркове се намира в Калундборг, Дания. Еко-паркът се изгражда постепенно чрез сътрудничеството на няколко съседни промишлени предприятия, а не в резултат на внимателно планиран процес. Основните участващите са предприятие за въглища (Asnæsværket), рафинерия (Statoil), фармацевтични и индустриални заводи (Novo Nordisk и Novozymes), фабрика за гипсокартон (Gyproc), компания за възстановяване на почви, (AS Bioteknisk Jordrens) и Община Калундборг, чрез топлофикационните съоръжения на града.

II Теза:

Технологичното "разшифроване" на този модел е, че отпадъчните продукти от междинното или крайното производство на дадена фирма може да се използва като суровина за производството на друга фирма от същия комплекс. Също така, произведеният краен продукт се проектира така, че да може да се рециклира или обнови с цел многократно ползване. Утопично ли е създаването на такива комплекси или това е изключително персепктивно направление на развитието, съответстващо на целите на Дневен ред 21?

Отговорът на този въпрос е еко-индустриалният комплекс в Калундборг, Дания, който вече двадесет години успешно експериментира пълното използване на биопродукти, включени в обща технологична линия. Комплекса включа фирми-производителки на цимент, гипсфазер, петролни продукти, електричество, фармацевтични продукти, рибни продукти и др. Досега в света са създадени над 25 такива еко-комплекса и броят им прдолъжава да расте. Естествено, този процес може и трябва да бъде ускорен чрез създаването на подходящи условия и съетветни фискални, монетарни и законови стимули.

Началото на еко-парка е положено, когато Gyproc разполага съоръженията си в Калундборг през 1970 г. за да се възползва от газ бутана от рафинерията Statoil. Това позволи на Statoil да спре изгарянето на този газ. От тогава, на мрежата се разрасна и сега участващите компании са силно интегрирани. Така например, излишък на топлинна енергия от централата се използва за отопление на около 4 500 частни домове и на водите на един рибарник в околността, а пепелта се използва за производство на цимент. Утайката от рибарника се използва от близките ферми за наторяване. Novo Nordisk, произвеждаща инсулин за храна за прасета, снабдява околните ферми с отпадни продукти. Рафинерията Statoil доставя чиста течна сяра, която се получава при процеса на десулфуризация, на производителя на сярна киселина (Kemira).

Тези примери са само част от обменния поток в еко-парка на Калундборг, който се оценява на обща стойност около 2,9 милиона тона годишно, включително горивни газове, утайка, пепел, пара, вода, сяра и гипс. Тази промишлена симбиоза е довела до значителни икономии и намаляване на вредните въздействия върху околната среда.

Калундборг2 Eco-Industrial Park е индустриална симбиозна мрежа,в която компаниите в региона си сътрудничат, като използват продуктите на другия и споделят ресурси. Паркът в Калундборг е първата промишлена симбиоза. В центъра на разменната мрежа е Asnæs Power Station, 1500MW въглищна електроцентрала, която има материални и енергийни връзки с общността и няколко други компании. Излишната топлина от тази централа се използва за отопление на 3500 местни жилища,заедно с близката ферма за риби, чиято утайка след това се продава като тор. Парата от централата се продава на Novo Nordisk, производител лекарства и ензими, като допълнение към Statoil електроцентрала. Това повторно използване на топлината намалява количество термично замърсяване. Освен това, един вторичен продукт от пречистен серен диоксид на електроцентралата съдържа гипс, който се продава на производители на вар. Почти всички нужди от гипс на производителя са изпълнени. Летливата пепел и клинкера от електроцентралата се използват за пътно строителство и производство на цимент. Този обмен на отпадъци, вода и материали, увеличават значително икономическата ефективност.

> Обмен на материали

В момента материалите, които се обменят между участниците в Калундборг са над трийсет. The Asnaes Power Station е в центъра на мрежата. Енергийната компания дава своите парни остатъците на Statoil Refinery, изпълнява 40% от неговите изисквания, в замяна на отпадъчни газове от рафинерията. Електроцентралата създава електричество и пара от този газ. Тези продукти се изпращат до рибарника Novo Nordisk, който получава цялата необходима пара от Asnaes, и доставя отопление до 3500 домове. Тези домакинства плащат за подземен тръбопровод, който доставя топлина, но получават топлината сигурно и на по-ниска цена. Летливата пепел от Asnaes се изпраща на циментовата компания, и гипсът след десулфуризация се изпраща до Gyproc за използване в гипскартон. Две трети от гипсовите нужди на Gyproc са изпълнени от Asnaes. Statoil Refinery премахва сярата от природния газ и го продава на производителя на сярна киселина Kemira. Фермата за риба продава утайки от своите езера като тор на близките ферми, а Novo Nordisk подарява своя утайка, от която произвежда 3000 кубически метра на ден.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Еко-индустриалнен комплекс Калундборг, Дания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.