Еко иновации


Категория на документа: Други


Зелени технологии /иновации/

"Зелената" иновация представлява едно сериозно "перо" в бюджета на всяка модерна компания. По своето същество това може да е всякакъв вид нововъведение, както материално, така и нематериално като способ, идея или друго подобно нещо. Целта на тези оптимизационни процеси е да бъде щадена околната среда като й се нанасят минимални или никакви вреди. Това е важно в условията на динамичен тип икономика като пазарната, защото светът вече е едно "глобално село" и не можем да го разглеждаме като отделни и несвързани помежду си неща. Например засушаването в Африка, наводненията в Азия и изчерпването на ресурсите в Латинска Америка, тъй като тези примери са взаимосвързани ако не с преки, то поне с косвени връзки помежду си. Съществува пряка зависимост с това как произвеждаме и употребяваме наличните си ресурси, също така и с това посредством тях да се търсят алтернативи на съществуващите такива. Екологичното мислене е една необятна ниша, в която да се влагат ресурси. За съжаление едва последните няколко десетилетия човечеството в качеството си на ползвател на Земята като негов дом осъзна, че внедряването и търсенето на зелени иновации не е прищявка, а необходимост и подобни инвестиции се оправдават в последствие, ако не в краткосрочен план, то поне в дългосрочен. В своята същност екологичните иновациите представляват нови, малко известни или малко ползвани методи за постигане на екологичен баланс.

Бихме могли да кажем, че има глобално увеличение на търсенето на "зелени" иновации, спомагащи опазващи или подпомагащи екологията. В европейски мащаб количеството на инвестираните капиталовложения по официални данни са на стойност около 1, 25 трилиона евро, като до 2020 година трябва да се покачат на над 2 трилиона, като най-смелите прогнози дори надхвърлят тази цифра отивайки до 2.5 трилиона. Най-големи усилия в насока усвояване на тези средства се полага от Европейският Съюз посредством създаването на добри практики с видимо позитивни резултати. Това пък от своя страна завърта колелото между икономика, инвестиции и добри практики и действа стимулиращо. Откриват се нови работни места, създават се устойчиви продукти, а населението получава по-добра среда за местообитание. Като приоритет се посочват на първо място изменението на климата. На второ място се поставя преодоляването на недостига при ресурсите и тяхното оптимално усвояване. Всичко това води до обособяване на сектори, в които да се правят конкретни вложения, като енергийната ефективност например, като обучение на хората и др. Целта на подобни ходове е икономика да се превърне частично като "зелено ориентирана" в началото, а после и в изцяло "зелена" такава. Досегашните модели, които са били ползвани са напълно неприемливи в модерния и мислещ свят и абсолютно морално остарели и неприложими в бъдеще. Предвижда се да бъдат изградени множество инструменти за постигането на тези цели.

ЕС е пример как все по-голяма и разрастваща се част от икономиката представлява екологичната индустрия. Можем дори да посочим това, че тя има многократно по-голям годишен оборот от фармацевтичната и стоманодобивната промишлености взети заедно и осигурява около една десета от работните места в Съюза.

Друг успешен похват, който можем да посочим като добра практика е създаването на конкретни инструменти като фондове, програми и други подобни в рамките на самия съюз които да осигуряват финансиране в посока екоиновации както за асоциирани членове, така и за такива, на които им предстои приемане. Можем също така да посочим и все по-нарастващата роля, която играят и самите европейски институции в развитието на "зелената" икономика, като навсякъде в тях се създават органи занимаващи се с това.

Можем да посочим като конкретен пример за мислене в посока на "зелени екоиновации" и вложение в такива, сектор "Енергийната ефективност", в който са вложени над 10 милиарда евро. Голяма част от тях всъщност са насочени към развитие на алтернативни източници за гориво, а именно биомаса и алтернативни технологии за производство на горива.

Можем също така да посочим, че в секторите за производство на слънчева и водно-електрическа алтернативни енергии са вложени около 3 милиарда евро, а във вятърна енергия малко над 600 милиона. Това е колосално количество финансови средства, които са вложени за прякото подобряване на качеството на живот на населението и щадящи околната среда. Това се случва в рамките на само 6 години, което е сериозен растеж в сравнение предходните години.

В края на 2011 година, в средата на програмния период 2007-2013, ЕС е приема план за екологични иновации и тяхното внедряване на пазара като трябва да се постигнат конкретни цели като:

А) Подобряване на екологичните показатели;

Б) Растеж на икономиката;

В) Осигуряване на нови работни места;

Г) Оптимално оползотворяване на природните ресурси в рамките на общността.

Посредством тези конкретни цели и мерки, се счита, че бизнесът, държавите и обикновения човек стават по-екологично мислещи. А от икономическа гледна точка, че ще бъдат реализирани растеж и повишаване на ефективността и генерирането на "свежи" нови финансови потоци.

Можем да посочим като пример за конкретна посока и внедряването на зелени иновации в ползването по нови начини на фосилните горива и насърчаването на употребата на биодизел в дизелите, употребата на етанол в бензините, избягване употребата на въглища и замяната им с природен газ. При тези конкретни промени се постига конкретен резултат, при който в атмосферата падат в пъти вредните емисии и газове.

Също така като конкретни иновативни методи иновативни методи можем да посочим внедряването на модерни и високоефективни филтърни системи, недопускащи почти никакви вредни газове да попадат в околната среда. Тази посока е приоритетна както за ЕС, така и в световен мащаб, тъй като това се счита за основния проблем в Глобалното затопляне и Озоновата дупка над Антарктика.

Друг конкретен метод за внедряване на екоиновации е подобреното и усъвършенствано рециклиране, при което се постигат стойности над 90% преработка и оползотворяване рециклируемите суровини като пластмаса, хартия и стъкло, както и създаването и внедряване на нови видове суровини с изменен състав за бърз разпад.

Една конкретна сфера е с огромно значение за ЕС, защото проблемът с боклуците, особено в новоприетите страни членки е колосален.

Първият обособим проблем, който е и най-голям са така наречените незаконни сметища или още нерегламентирани. Особено разпространение в България, Румъния, Хърватска, Литва, Латвия, Естония, Чехия, Словакия и Полша. Конкретните иновации които да се приложат тук са инвестирането на време и парични ресурси за ограмотяване на населението и развиването у него на екологично ориентирано мислене.

Вторият сериозен проблем, който се появява е закриването и рекултивацията на тези нерегламентирани сметища, както и обновяването, закриването и рекултивирането на всички стари действащи или недействащи регламентирани сметища. Инвестициите тук са в посока подобряване на технологиите, тоест внедряване на такива, които да ограничат вредното влияние върху Околната среда

Третият сериозен проблем, който се разглежда и в който се внедряват екоиновации това са създаването на нови сметища, вече наречени депа за ТБО(Твърди Битови Отпадъци) и рециклирането на ресурсите, преди депонирането им в тях. Това става посредством иновативни методи за изграждане, нови материали за строителството им както и ползването на нови методи за преработка.

В напредналите и по-стари членове на ЕС нещата с внедряването и ползването на иновативни методики за решаване на проблемите с боклука, неговото съхраняване и рециклиране отиват още по-далеч, а именно, биват разравяни старите сметища, с цел оползотворяване на ценните суровини в тях, след което да бъдат компактнени и предепонирани на специално подготвени за целта нови места, след което да бъдат рекултивирани и върнати на природата отнетите й територии, във вид максимално близък до първоначалния.

Можем да спомен и различните видове програми и финансови инструменти, които ползват иновативни практики и модерни начини на финансиране. Такива програми бяха ФАР, ИСПА и др. При тях същественото е, че имат конкретен период на съществуване, в който да осъществят целите си. Оказва се добра и полезна система, тъй като за кратки срокове(в рамките на една година или няколко) се регистрират множество иновации засягащи директно или индиректно екологията, тъй като съвременното селско стопанство, строителство и логистика, са тясно свързани с Екоиндустрията посредством всякакви неща.

Също така приемането на различен вид програми и стратегии носи конкретни добри практики и спомага за внедряването им. Европейска общност финансира и развива програми като "LIFE +", която е програма за финансиране и съфинансиране на създаването на екологосъобразни и природоориентирани продукти.

Друга една програма с конкретен период на съществуване е "Хоризонт 2020", тя е създадена за развой на научни дейности и внедряване на иновации. Ориентирана е към подпомагането и разработването, прилагането, реализацията им. Всъщност в нея се предлага пълен набор за осигуряване на средства като се започне от развойната дейност, през създаването на иновативни продукти и тяхното разпространение в последствие, нещо като затворен цикъл. Средствата, които са заложени в нея са над 80 милиарда евро и са достъпни за всички в ЕС.

Огромни инвестиции се влагат и в развойната дейност, като един от най-бързите начини за внедряване на екоиновации. Като добра практика се счита създаването на цели комплекси от развойни центрове. Организирането на клъстери е приоритет, които да са насочени в областта на екологията и съхраняването на околната среда. Например в Австрия, която е домакин на един от водещите екологични клъстери в областта на зелените екоиновации -"ЩИРИЯ - АВСТРИЙСКАТА ДОЛИНА НА ЗЕЛЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ" . Началото е поставено от местната агенция за подпомагане на бизнеса, която организира появата на свободна мрежа, насърчаваща зелените технологични проекти. От 2005 г. това прераства в добре организиран клъстер. Над 200 дружества и изследователски центрове към този момент работят активно в този клъстер за влагането на иновации в бъдеще време в областта на околната среда. "Eco World Styria" набляга върху кръга от "научни изследвания-индустрия-правителство", за да повиши нивото на екологичните иновации и тяхното постоянно оптимизиране. Клъстерът предлага на своите компании цялостни решения, като разработването на пазарна стратегия, оценка на иновационния потенциал, идентифициране на партньор в развойната дейност. Също така предлага намирането на финансиране търсейки инвеститори.

Изводи и препоръкиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Еко иновации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.