Екологични рискове


Категория на документа: Други


Състоянието на околната среда в България също е обезпокоително. В края на 80-те години всички основни нейни компоненти - въздух, води, почви са сериозно засегнати от човешката дейност и параметрите на значителна част от тях са силно влошени. Освен замърсяването на въздуха със значителни количества азотни и серни газове и прахови частици, сериозно засегнати от човешката дейност са и водите. Голяма част от речните течения са претоварени със замърсители от енергетиката, промишлеността, селското стопанство и бита. Значителни площи обработваема земя са унищожени или увредени от водна и ветрова ерозия, засоляване или вкисляване. Като все по-сериозен проблем се очертава натрупването на отпадъци. На общия фон се открояват редица "горещи" точки, където последиците от човешката дейност са особено смущаващи. Радикални управленски решения от началото на 90-те години водят до забележими позитивни промени в състоянието на околната среда, но и са последвани от негативни икономически и социални ефекти. Влизането в ЕС, съпроводено с необходимостта от спазване на приетите в него стандарти и възможността за ползване на средства от европейски фондове определено изиграва положителна роля. Но генерирането на екологични рискове продължава, макар и с промяна в конфигурацията им и в продуциращите ги дейности. Наред със замърсения въздух, все по-видими стават унищожаването на гори и застрашаването на биоразнообразието. С времето сред замърсяващите дейности се увеличава значението на транспорта и потреблението, генериращо огромни количества отпадъци, голяма част от които не се обработват и депонират по подходящ начин.
І. Екологични рискове и устойчиво развитие
1. Дефиниране на екологичните рискове

Навлизането в полето на теоретичните интерпретации на рисковете, и в частност на екологичните, е необходима предпоставка за преминаване към анализа на техните конкретни проявления и взаимовръзки в условията на трансформация на българското общество. Изследователската практика, натрупаният опит и постижения в дефиниране и изясняване същността, характеристиките и взаимовръзките на екологичните рискове, в прилаганите изследователски подходи, са базата, върху която се надгражда анализът им във всеки конкретен социален контекст.

Познавателното обособяване на екологичните рискове и проблематизирането им е закономерен продукт на общественото развитие. Нарасналото с хода на времето антропогенно въздействие върху природата прави видими множество значими и мащабни промени в нея, установява се неблагоприятно въздействие върху човека и неговото здраве. Тези обективни реалности закономерно водят до фокусиране на научния интерес към изследване на отношението "общество - околна среда" и в този контекст се разработва въпросът за екологичните рискове (environmental risk) 1 - понятие, което през последното десетилетие на ХХ век навлиза широко в научна употреба.
1.1 Многообразие на разбиранията за риск

В полидисциплинарното изследователско поле на екологичните рискове се оформят две позиции за същността на риска. Първата го разглежда основно в естествено-научни и технически термини като изходна точка са понятията опасност и вреда. Рискът съществува независимо и вън от индивидите и социалните групи, които го възприемат и реагират спрямо него. Рискът е обективен и познаваем факт, потенциална опасност или вече причинена вреда, която може да бъде измерена независимо от социалните процеси и културна среда2. За втората - конструктивистка позиция, рискът като такъв не съществува, той се конструира от хората и това винаги е и ще бъде продукт на исторически, политически и социално обусловен възглед за света. Рискът е конструкт, продукт на процеси, които се осъществяват на ниво индивид или група и повлияват възприемането и осмислянето му или на социални процеси, обуславяни от културни фактори.

В българската социология, още в началото на 90-те години на миналия век, екологичните рискове се определят като "антропогенни промени на околната среда, които в съвременните културни условия се схващат като вредни за индивидите и социалните общности"3. В обхвата на екологичните рискове се включват промените в околната среда, които при съответното равнище на знанието се определят като вредни. Този критерий поражда въпрос за основателността на поставянето в зависимост от познанието на даден етап и следващото от това причисляване или не към рисковете на определена промяна в околната среда. На базата на обзора на досегашната изследователска практика и съществуващите определения, за целите на изследването се формулира дефиниция, в която се обединяват елементи, които присъстват в едни или други вече използвани определения и които считам за съществени и необходими за разкриване същността, характера и взаимовръзките на екологичните рискове. Те са антропогенни промени на околната среда, за които съществува вероятност чрез нейни компоненти или чрез биологичните хранителни вериги да доведат до неблагоприятни ефекти върху живите организми. В така формулираното определение се очертават няколко момента:

първо - присъства вероятностният момент;

второ - включват се само промените на околната среда, предизвикани от човешка дейност;

трето - към рисковете се причисляват промени, които обективно могат да причинят вреда, независимо дали при даденото равнище на научното познание това е установено;

четвърто - обхванати са и промени, които оказват въздействие не само пряко чрез някои от компонентите на околната среда, но и чрез растителни или животински продукти, ползвани като храна;

пето - визират се ефекти, чиито обхват излиза извън социосферата и антропосферата.

В контекста на протичащия преход от антропоцентрична към биоцентрична (екоцентрична) култура, считам, че е основателно да се обхванат не само тези от антропогенните промени в околната среда, които са вредни за човека, а и тези, които са такива за по-широк кръг живи организми. Още повече, че поради факта, че екосистемата е едно единно цяло и обективно съществуват множество връзки и взаимна обвързаност между елементите й, промените, които засягат някои от тях след по-кратък или по-дълъг период от време, чрез по-къси или по-дълги причинно-следствени вериги, ще окажат въздействие и върху човека.

1.2 Екологични рискове - определение, видове, характеристики.

Екологичните рискове са антропогенни промени на околната среда, за които съществува вероятност чрез нейни компоненти или чрез биологичните хранителни вериги да доведат до неблагоприятни ефекти върху живите организми.

Екологичните рискове могат да се класифицират по различни критерии:
* компонент на околната среда, в който е промяната;
* вид замърсяване (механично, физическо, химическо, биологично);
* обект на въздействие (човек или други биологични организми);

* начин на въздействие върху човека (чрез компоненти на околната среда или чрез хранителната верига);
* обхват (глобални, регионални, локални);

* продължителност на генериране на риска (дълго като при образуване на озоновата дупка или глобалното затопляне или кратко като при индустриални аварии);

* скорост на въздействие върху организмите (веднага или след определен период от време);

* случайност или закономерност на генериране (в резултат на аварии поради човешка грешка или техническа причина или в резултат на рутинно въздействие);

* предсказуемост (очаквани - индустриално замърсяване, или не - напълно неочаквани ефекти във времето на дейности и технологии - ефектите върху озоновия слой или от нитратните торове);

* каузална структура на формиране и действие (дължината и преходите на каузалните вериги);

* легитимност на генериращата риск дейност (съответстваща или нарушаваща социални норми).

Като основни характеристики на екологичните рискове се открояват: глобален характер - повсеместно разпространение (и като географско местоположение, и като степен на социално-икономическа развитост на страната) и обхват (дори и възникнали с точно определена ограничена локация, като правило действието им се разпростира и може да засегне огромни територии, дори да бъде застрашена цялата планета); взаимна свързаност; комплексен характер; различен начин на идентифициране; социална обусловеност на оценката, която получават; свързаност със социални ползи и блага и със социални неравенства; генериране на следствия от вътрешно и външно политически характер.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологични рискове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.