Екология и гражданско общество


Категория на документа: Други


Основи на гражданското общество

ТЕМА:
Екология и гражданско общество
/На българския пример/

Гражданското общество може да се представи като форма на организиран обществен живот, който е доброволен и възниква спонтанно.

Зараждането на гражданското общество има дълга история. Сведения за него има още от древните полиси Атина и Рим.

В Атина гражданството е свързано участие в управлението на държавата. Гражданин в този полис е бил всеки свободно живеещ човек, който има задължение да участва в приемането на важни държавни решения. Така гражданите сформират политическа общност, която може да бъде наречена гражданско общество, но от него са изключени робите и жените.

В Рим нещата с гражданството са по-различни. Те също са свободни хора, но не участват в управлението - то се упражнява от аристокрацията. При това положение гражданите образуват народа на Рим. Аристокрацията управлява, като се съобразява с интересите на народа. Гражданите на Рим сформират т. нар. правово гражданско общество.

Времето от 17 век до началото на 21 век е изпълнено с утвърждаването и развитието на гражданското общество, характерно за промишлената цивилизация. В тези три-четири века са се проявили множество социални явления, отношения, процеси и дейности, които бележат цели епохи в историята на човечеството. В Англия, Германия Франция, Италия, Испания и в почти всички европейски страни се водят битки за нови обществени отношения, за нови форми на собственост и власт, за свобода, за национална независимост, за ново законодателство и държавно управление, за нови материалнни и духовни ценности. Зародилата се промишлена цивилизация се разгръща и стига своят апогей. В рамките й се заражда ново общество-глобално информационно общество.

Съвременното гражданско общество България се заражда през последните десетина години на 20 век и първите години на 21 век.

В първите десетилетия на 20 век, преди втората световна война във България са се появявали наченки на гражданско общество, които не са намерили условия и сили за по-пълно развитие и утвърждаване.

По времето на тоталитарната социална система категорията гражданско общество е отречена, дамгосана като категория на буржоазното общество, вредна и опасна за теорията и практиката.След разпадането на тази система настъпва процес на създаване е цялостна политическа, правна, социална, икономическа и духовна система, регулираща създаването на нови собственически отношения, естествени след разпадането на тоталитарната обществена система. Преходът от тоталитаризма към демократично, гражданско общество е преход от общодържавна и групова собственост към частна в класическия си вид собственост.

Демократизацията като естествен и закономерен процес откри възможности за свободно мислене, съзнание и поведение, чувство за лично достойнство и ценност, за предприемчивост, за творчество, за избор и поемане на лична политика и стратегия от цели и поведение.

Днес гражданското общество се представлява от различни неправителствени организации, граждански сдружения и граждански инициативи. Те активно се включват в обществено-политическия живот на страната и в търсенето на решения по наболели и важни за обществото проблеми.

Съществен проблем, който стои на дневен ред е опазването на околната среда. Днес в България са създадени голям брой неправителствени организации, които работят по този наболял проблем.

Зелени балкани е една от най-големите неправителствени организации. Тя е организация, чиято дейност е фокусирана към опазване на биоразнообразието и дивата природа. Причина за създаването й е извършеното през 1988 г. от бившата тоталитарна власт в България престъпление срещу биологичното разнообразие на Европа. На голяма част от територията на страната са разпръснати стотици хиляди тонове отровни химични препарати (родентициди), които предизвикаха смъртта на повече от един милион зимуващи в страната диви птици. Неформалната група от студенти и научни работници от ПУ и Института по екология събира трупове на умрели птици и организира през декември 1988 година първата в страната екологична демонстрация. Обществото подкрепи тази малка група природолюбители.

Повечето от проблемите, свързани с опазване на биоразнообразието и околната среда са причинени от недалновидно управление и преексплоатация на природни ресурси. Нарастването на броя на населението в световен мащаб и промяната в начина на живот са свързани с все по-нарастваща нужда от природни ресурси. С главоломни темпове се увеличава антропогенния натиск върху природата, което поставя под заплаха съществуването на множество местообитания и видове. В тази връзка, част от работата на организацията цели управление на природните ресурси с устойчиви във времето темпове, възпрепятстване на недалновидна политика, разследване и предотвратяване на закононарушения, свързани с използването на природните ресурси. Дейността на организацията през последните години е насочена към следните екологични проблеми:

Унищожаване на българските гори. Поради недалновидна правителствена политика през периода 1992-2008г. от 12 до 15 % от българската гора беше унищожена вследствие на хищническо експлоатиране и поголовна сеч. България е една от малкото страни от Централна и Източна Европа, в която горските територии намаляват с обезпокоителни темпове. В някои райони, например в поречията на реките, бяха унищожени 80 % от горските площи през последните 15 години. В същото време българската гора, е един от най-значимите ни природни ресурси, незаменим средообразуващ фактор и "съкровищница" на биоразноборазие.

Неконторлируемо изграждане на ветрогенератори - те са алтернативен и екологично чист източник на добив на енергия от вятъра, а държавата ни има задължение да произвежда определен процент от енергията по "екологичен" начин, както и да изкупува произведената по този начин енергия. В България най-атрактивните места за строеж на вятърни перки са по Черноморието и на други места, разположени по един от най-големите прелетни пътища в Европа (Via Pontica). Строежът на десетки вятърни перки точно на миграционния път на птиците ги превръща в техни убийци - загиват десетки птици от редки и застрашени от изчезване видове. Въпреки, че вятърните централи са примамлив бизнес и държавата има ангажименти да го поощрява, тя трябва да наложи строг контрол за издаването на разрешителни и преценки по въздействието върху околната среда, съобразени с изключителното разнообразие от птици и пътя на миграцията им в България. Работата на Зелени Балкани цели:

- провеждането на проучвания в районите предвидени за изграждане на ветрогенератори, които да гарантират, че те няма да представляват заплаха за прелета на птиците и за прилепите;

- недопускане на изграждането на ветрогенератори на места с висока интензивност на прелета или местообитания, с критично значение за видове като царския орел.

Неконтролируем строеж на мини ВЕЦ-ове. ВЕЦ и мини ВЕЦ са алтернативен източник на "екологична" енергия от водата. В същото време обаче, миниВЕЦ се изграждат неконтролируемо по планински реки и притоци с непостоянно пълноводие. Това често води до тяхното цялостно или периодично пресъхване и нарушаване на екологичното равновесие в целия район. Често т. нар. "рибни проходи" на миниВЕЦ-а са направени така, че рибите не могат да преминават и това води до изчезването им в горното поречие на реката. В същото време бетонните прагове и металните тръби на ВЕЦ-овете загрозяват ландшафта в най-живописните кътчета от нашите планини.
За местните хора всичко това означава дефицит на водни ресурси и намаляване на възможностите за развитие на туризъм. За природата означава изчезването на животински и растителни видове, обитаващи реките, както и трайно разрушаване на речните местообитания. В същото време ВЕЦовете представляват изгодна и бързо възвръщаема инвестиция заради ангажимента на държавата да произвежда и изкупува произведената от възобновяеми източници енергия. Липсват обаче ясни правила, нормативни критерии и стандарти за хидроенергийното строителство, което превръща тази благородна идея в заплаха за природата. Работата ни срещу неконтролируем строеж на миниВЕЦ цели създаването на ясни правила, регламентирането и контрола при изграждането им, само на места, където това няма да им трайни и необратими екологични последици.

Основна цел на Сдружение Зелени Балкани е въздействие върху изпълнителната и законодателната власт за ускоряване на реформата в българската природозащитна политика. В резултат на това въздействие има и постигнати резултати:

* Спиране на заменките с български гори - На 16 Януари 2009 г. българското правителство прекрати порочната законова практика за "заменките на гори и земи". До забраната се стигна под натиска на обществеността, която се възпротиви срещу масовото застрояване на черноморските и планински райони и унищожаването на ценни гори. Загубите за държавата от заменките на гори и земи за последните 4 години бе оценена от експерти на 8 милиарда лева. Огромните размери на тази незаконна държавна помощ предизвика и реакция на Европейската комисия в междинния доклад за напредъка на България от 12.02.2009 г.

* Спиране на незаконните сечи в неодобрения ски курорт "Паничище - Езерата - Кабул". През 2007 г. природозащитните организации установяват многобройни закононарушения при изграждането на неодобрения ски курорт в Национален парк "Рила" и проекто-защитена зона "Рила-буфер". През март 2008 г. Държавната агенция по горите бе единствената българска институция, която разпореди спиране на сечите до изясняване на случая. Друг компетентен орган, а именно Министерство на околната среда и водите, наложи единствено наказателни актове с цел узаконяване на незаконното строителство на лифт и път, което продължава и понастоящем.

* Екологичната мрежа Натура 2000 в България е на път да бъде приета в пълния и обем (34 % от площта на България), предложен от учените и от неправителствените организации. Първоначално държавните институции възнамеряваха да допуснат в Натура 2000 не повече от 5 % от площта на България, т.е. площта на вече съществуващите български защитени територии. Благодарение на ежеседмичните граждански протести, информационните кампании за Натура 2000 из цялата страна и интензивната комуникация с българските институции и Европейската комисия, правителството ни бе заплашено от спиране на европейските структурни фондове и постепенно прие 33,89 % от територията на България в Натура 2000. Очаква се да бъдат приети и допълнителни територии, вкл. Рила-буфер.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екология и гражданско общество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.