Екотуризъм и инфраструктура


Категория на документа: ДругиТЕМА 1

Поява и развитие на теорията за туризма
1. Обективни исторически предпоставки за поява и развитие на теорията за туризма - туризма е относително ново, социално явление. Той е обективно следствие от установяването на съвременните форми и механизми на обществените отношения.
Всяко знание е плод, а същевременно и израз на обективните човешки нужди, което е валидно и за знанието в областта на туризма. То възниква и се утвърждава в следствие от масовизирането на това явление и превръщането му от индивидуална в обществена потребност.

Във втората половина на 19 в. туризма се развива като инцидентно, елитирано и индивидуално по характер явление, което няма особено значение и последици за общественото битие. Неговото масовизиране започва с появата и утвърждаването на капиталистическите обществени отношения в Западна и Средна Европа. Отначало това става в страните от Алпийския регион, което не е случайно. Именно там се създават обективни предпоставки и субективни условия за възникване и развитие на първите съвременни масови видове туризъм- балнеолечебния и реактивния. Сериозен опит за определяне на началото в развитието на съвременната теория за туризма е направен по повод юбилейното честване на Института по туризъм към Стопанския университет във Виена. В него се отбелязва, че на 13.04 и 14.04 1884г. е организиран и проведен конгреса на делегиране, стимулирането на развитието на туризма в австрийските алпийски провинции в Грац.

Според мнението на проф. Бернекер, протокола от неговите задания може да се определи и оцени като основополагащ документ в процеса на изграждане на съвременната система от организиране научни знания за явлението туризъм, за неговите взаимозависимости и въздействието върху различни области в обществения живот. От 01.09 до 04.09 1884 г. отново в Грац се провежда конгрес за ускоряване на туристическото развитие в австрийските провинции.

След 1886 г. различни научни публикации бележат по-нататъшната история за теорията на туризма.Те са в областта на :
- "Значение на туристическата статистика"
- "Туризма на националното стопанство"
- "Пробиви на туризма" и др.
2. Основни етапи и тенденции в развитието на съвременната теория за туризма
I етап - 1919г.- 1941г.
II етап - след ВСВ 1949г. до края на 50-те години на 20 в.
III етап - от втората половина на 60-те години на 20 в. до началото на 70-те години на 20 в.
IV етап - Съвременен 1975г. -2005 г.
I етап.Първоначални създатели и носители на теорията за туризма:
* Висше училище по хотелиерство и транспорт- 1919г. Дюселфдорф
* Изследователски институт по туризъм - 1929 г. към Висше търговско училище в Берлин
* Изследователски институт по туризъм - 27.02.1934 г.
* Институт за изследване по туризъм - 1941 г. към Университета в Берлин и семинар по туризъм също към Университета в Берлин
II етап. Учредената след ВСВ международна асоциация на научните експерти по туризъм AIEST 1949 г. в Берн Швейцария
* Немски стопански институт по туризъм 1951г.- 1952г.
* Научно-изследователски институт по туризъм 50-те год. на 20 в. в Полша
Основоположници на теорията за туризма са: К.Кропф, Хунукир,2 основни школи - австрийска школа- Йозеф Щраднер, Герберт, Шпат; немска школа - Борман, Зумбрат, Глюксман;
III етап. След втората половина на 60-те и началото на 70- те години на 20 в. като водещи звена и учени се утвърждават:
* Студиумът по туризъм към Търговския факултет във Флоренция 1962г.
* Изследователски център по туризъм към Сорбоната Франция 1965г.
* Национална комисия по география на туризма на Франция 1971г. През 1972г. в Мон Реал на поредния Световен географски конгрес се създава работна група по туризъм

Съвременен период
Интернационалния й трансфер на ноу хау при обучението на висши кадри по туризъм
Задълбочен интегрален характер на теорията за туризма
Промяна в съдържателната структура на теорията за туризма
Изменения в географията на науката за туризъм
Натрупване на нови знания за туризма като явление
Използване на постиженията на научно-техничния прогрес
Прилагане на нов научен инструментариум
Усъвършенстване методологическата основа на теорията за явлението "туризъм"
Задълбочаване на научния характер на системата на организирани знания за туризма
Увеличаване броя на институционалните създатели и носители на туризма
Нарастване броя на научните работници, преподаватели и специалисти с висша квалификация и специализация по туризъм
Увеличаване броя на периодичните издания по специализирана учебна и научна литература по туризъм
Нарастване обема на инвестираните финансови средства за развитие на туристическата наука и образование по туризъм
структурни
качествени
количествениСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екотуризъм и инфраструктура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.