Екотуризъм и инфраструктура


Категория на документа: Други


* Икономическа подкрепа за общностите, посредством обучение и наемане на работа на местни жители ,закупуване на стоки от местно производство и насърчаване инициативите за придобиване на собственост от местното население или участието му в съвместни начинания с външни бизнес партньори или НПО;
* Гарантиране на това, че развитието на туризма не надвишава установените социални лимити с възможни промени, определени от изследователите в сътрудничество с местното население;
* Използване на инфраструктура, създадена в хармония с обкръжаващата среда, намаляване на употребата на вредни горива и съхраняване на местната флора и фауна, сливане с природната и културна среда;
Друга организация, която също работи в областта на екотуризма е Международния съюз за защита на природата. Основан през далечната 1948г. с цел да насърчава и подпомага общностите по света в усилията им за съхраняване целостта и разнообразието на природата, както и да гарантира, че природните ресурси ще бъдат използвани по един справедлив и екологично устойчив начин.
Необходимо е да се обърне внимание върху дефиницията за екотуризъм, която дава Световния природен фонд. Тази организация е основана през 1961г. със статут на независима фондация и с основна цел да работи за опазване на природата и екологичните системи, посредством активна дейност на местно, национално и международно равнище, за провеждане на подходяща политика и международни компании, с които да откриват и разрешават основните проблеми свързани с околната среда.
UNEP - Програма за околната среда на ООН създадена е през 1972 г. и работи с голям брой партньори в т.ч. международни организации, национални правителства, неправителствени организации, частния сектор и обществото като цяло. Като основни ръководни принципи за развитието на екотуризма програмата посочва 3-те основни цели на Конвенцията за биологично разнообразие, подписана през 1992г. и представляваща първото глобално споразумение за опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие.
Първата цел е свързана с опазване на биологичното и културно разнообразие посредством укрепване системите за управление на защитените територии и увеличаване стойността на екосистемите.
Втората цел изразява устойчивото използване на биологичното разнообразие чрез генериране на приходи, разкриване на работни места и на възможност за бизнес в областта на екотуризма.
Третата цел е свързана с равномерно разпределение на постъпления от екотуризъм между местни общности и населението и насърчаване на тяхното участие в процесите на планиране и управление.
Вместо да прави опити за дефиниране на понятието екотуризъм, UNEP приема дефинициите на Международното дружество за екотуризъм и Международния съюз за защита на природата и насочва вниманието си върху основните характеристики на екотуризма. Според UNEP, екотуризма се основава на природата, допринася за опазване на биологичното разнообразие, минимизиране на негативните въздействия върху екологичната и социално-културна среда.
Освен като понятие екотуризма се разглежда и като пазарен сегмент, като част от по-големия по обхват природен туризъм. Компонент на природния туризъм е и приключенския, но екотуризма е по-силно свързан със селския и културния отколкото с приключенския, защото при него основния мотив е свързан главно с наблюдение и оценка на природните дадености и културни прояви.
От функционална гледна точка, екотуризма е индивидуален или с ограничен обхват. При него се набляга главно върху водене и настаняване на малки групи в природни райони и тяхното обучение, насочено към опазване на природата с помощта на различни материали и специализирани местни водачи.
Екотуризма са всички видове туризъм, основаващи се на природата. Той има образователен и тълкувателен характер.

*******************
3.Екотуризма трябва да създава чувство на отговорност към обкръжаващата среда
4.Екотуризма трябва да осигурява директни финансови постъпления, които да се използват за съхраняване на околната среда
5.Той гарантира финансова печалба и за местните жители
6.Екотуризма трябва да се отнася с необходимото уважение към местната култура
7.Екотуризма трябва да уважава човешките права и да подкрепя демократичните движения
М.Хъни не само разкрива характерните особености на този вид туризъм, но и ги разглежда през погледа на самия екотурист, който пътува и поема отговорност да окаже възможно най-малко влияние върху избраната от него дестинация и населяващите я общности.
Обобщено становище на БААТ: "туризъм в слабо засегнати от човека места, който трябва да допринесе за защита на природата и благосъстоянието на местното население. Той се базира на наблюдения и е един нов етап в развитието, който изисква работа в партньорство между туроператори....

ТЕМА 5
4.Анализ, насоки и перспективи за развитието на екотуризма в България

Още преди 2002, обявена за световна година на екотуризма и планините в България се появяват първите стъпки в това направление.
1991 - разработват се концепция, лансираща за първи път у нас идеята за развитие на екотуризма в Странджа в комбинация с природосъобразна морска ваканция.
1992-1994 - националният туроператор "Балканстар" АД бе първата българска фирма, която финансира в мащабно маркетингово проучване на потенциала за развитие на екотуризма в Родопите, успява да разработи и да наложи на българския пазар с.Момчиловци като нова дестинация с продукта "Нетрадиционна ековаканция на планина".С.Момчиловци се превръща в символ на селския екотуризъм в България.
1996-1997 - в рамките на проект ПРЕСТ (Програма за развитие на екологичен и селски туризъм) бе осъществена първата по рода си в България туристическа инвентаризация на потенциала за развитие на екологичен и устойчив туризъм около Национален парк "Пирин" и е създадена най-добрата туристическа информационна база данни в национален мащаб с богата фототека по общини.
1999-2000 - в рамките на проект "Възможности XXlвек" първите две български общини Велинград и Асеновград тръгнаха по пътя на устойчивото развитие, залагайки екотуризма като основен акцент в общинските си стратегии за устойчиво развитие.
1999-2002 - в рамките на проектите ДЖЕФ и ОБРИР бе завършена туристическата инвентаризация на потенциала за развитие на екотуризъм в българските национални паркове, респективно НП "Рила" и НП "Централен Балкан", под формата на каталози с информационна база данни за туристическото предлагане.Успоредно с тези справки се разработва Национална стратегия за развитие на екотуризма.
С провеждането на Първият национален форум по екотуризъм през месец октомври 2002 в София беше отбелязана Международната година на екотуризмът и планините.
Софийският форум бе резултат от усилията за развитие на базата на защитените територии в България и тяхното опазване.
Цел на форума:
- да отбележи напредъка, постигнат в осигуряването на подходящи условия за развитието на екотуризма в България
-
- Форумът за екотуризма от 2002 беше първата мащабна демонстрация на ангажираността на българското правителство за превръщането на този вид екотуризъм в национален в близките десетина години.
Националната стратегия за развитие на екотуризма в България: Тя е документ изразяващ политическата воля на българското правителство и неговите партньори-общините, неправителствените организации, включващи националните, регионалните и браншовите асоциации.
Цели на стратегията:
- а насоки за развитието на екотуризма в България за период от десет години;
- да се създаде разнообразие на културата, традициите, стила на живот, историческото наследство.
- изграждане на природомногообразие;
- разнообразие от многовековна история и бит;
Първото публично представяне на проекта за Национална стратегия беше направено през месец януари 2003 на национална среща за обсъждането и между експертите от работната група, подготвяща стратегията, специалисти от браншови туристически организации, неправителствени организации представители на общини, хора от бизнеса.

Според Габор Верези ,координатор за Централна и Източна Европа по проучвания на пазара Европа не е просто важен източник на пазара за екотуризъм , но и главен регион за екотуристически дистинаций. Положението на България на световния и Европеиския пазар на еко туризма ще зависи от редица фактори:
* развиване на инфраструктура за достъп до екотуристически обекти и свързани с тях услуги ;
* да се интитуциализира процесът на участие за разработването и реализирането на национална стратегия за екотуризъм ;
* да се интегрира екотуризмът с други сегменти на туризма (като морския и културния туризъм)
Екотуризмът е важен инструмент за регионално и местно развитие.Това създаде необходимостта стратегията да премине и през своята социализация на регионално равнище ,да получи своята конкретизация за всеки от обособените в някои регионални , за да стане възможно създаването на конкретен план за действие за нейното осъществяване.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екотуризъм и инфраструктура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.