Експлоатационна надеждност на захранващи източници за индукционни технологии


Категория на документа: Други


Експлоатационна надеждност на захранващи източници за индукционни технологии

Определянето на надеждността на захранващите източници за индукционни технологии е сложна задача предвид разнообразието от схемни решения, технологични приложения и експлоатационни условия. Достоверни резултати за надеждността на захранващи източници за индукционни технологии се получават при изследването на експлоатационната надеждност. За нейното определяне се създават база данни за електрически и топлинни режими при конкретни експлоатационни условия. За анализа на експлоатационната надеждност се прилагат два метода - по заместваща схема и по "Дърво на отказите". При захранващи източници с мощност до 10kVA експлоатационната надеждност се определя по заместваща схема. За такива с мощност по - голяма от 10kVA, където функционалната връзка по надеждност между елементите е сложна, следва да се прилага метода по "Дърво на отказите". Получените резултати показват вероятността за отказ на елементите и функционални блокове в захранващият източник за определен период на експлоатация. Тези резултати насочват към елементите с най - висока вероятност за отказ и съответно вземане на мерки за подобряване на тяхната надеждност, като профилактика.

Operational reliability of power supplies for induction technologies (Mintcho Simeonov, Prodan Prodanov). Determining the reliability of power sources for induction technology is a complex task given the diversity of schemes solutions, technology applications and operating conditions. Trustworthy results for the dependability of power supplies for induction technologies are obtained by the using of operational reliability. For its determination has needed to create a database for electrical and thermal operating by specific environment conditions. For the analysis of the operational reliability are applied two methods - the"reliability block diagram" and the "Fault tree Method". For the power supplies with nominal power to 10kVA, the operational reliability is determined by the using "reliability block diagram". For such with a nominal power more than 10kVA, where the functional relationships between elements are complicated, should apply the "Fault Tree Method". It determines, in a logical way, which failure modes at one level produce critical failures at a higher level in the system. The results indicate the probability of failure of the elements and functional blocks in the power supply for a certain period of operation. These results refer to the elements with the - highly probability of failure and was take measures to improve their reliability, such as maintenance.

ВЪВЕДЕНИЕ

Експлоатационната надеждност e понятие от теорията за надеждност на електронна апаратура и определя с най-висока достоверност количествените показатели и характеристики на надеждността[1]. Фирми производители извършват анализ и изчисления по експлоатационната надеждност на основата на натрупване на статистическа информация или база данни за видове откази на еднотипни производствени партиди, които много често са в хиляди бройки в еднакви експлоатационни условия.

В производствени участъци с индукционни технологии, захранващите източници (ЗИ) към тях трябва да поддържат непрекъснатост на производствения процес, определена производителност и са главния обект за поддръжка и профилактика. Често тези съоръжения са тясно свързани с реализацията на готовата продукция. За определяне показателите на надеждност в експлоатационния им период е необходимо изследванията и изчисленията да са съобразени със следните обстоятелства:

* ЗИ се предлагат на пазара в единично производство и е невъзможно събирането на представителна база данни за видове откази в експлоатационния им период за еднотипни ЗИ.

* За изчисленията по надеждност не може да се използва събрана информация за работни и топлинни режими на еднотипни ЗИ, тъй като се използват за различни индукционни технологии и не работят с еднакви работни режими в експлоатационния им период.

* Прилагане на разнотипни схеми, принцип на действие, охлаждане и конструкции на ЗИ и изчисленията и изследванията са достоверни само за изследвания ЗИ.

Цел на доклада: Изложение на специфичен подход при определяне на експлоатационната надеждност на захранващи източници за индукционни технологии.

За постигане на целта се решават следните задачи:

1) Определяне и въвеждане в изчисленията по надеждност на количествени корекционни коефициенти, отразяващи характерни условия на работа на ЗИ;

2) Определяне на насоки за избор на метод за анализ и изчисления на ЗИ по надеждност.

ИЗЛОЖЕНИЕ

Интензивността на отказите е основен показател на надеждност на елементите, от които е съставена изследваната електронна апаратура. За определяне на интензивността на отказите , се използват стандарти по надеждност, разработени, както за военни цели, така и за индустриални приложения[2, 3]. Съгласно теорията на надеждност[4, 5], в експлоатационния период интензивността на отказите е постоянна величина във времето и се пресмята:
(1)

където: - интензивност на отказите на елемент от схемата; - базова интензивност на отказите дефинирана при лабораторни условия и отсъствие на електрическо натоварване; - пи-фактори отразяващи действителните работни режими и експлоатационни условия.

Във връзка с направените вече разсъждения относно експлоатацията на ЗИ се установи липсата на пи-фактори, отразяващи характерни условия в експлоатационния период на елементите в ЗИ. Следва, че за решение на поставената първа задача е необходимо въвеждане на корекционни коефициенти конкретно за всеки изследван ЗИ. Израз (1) се преобразува в:

(2) ,FIT

където: - общ корекционен коефициент; - корекционен коефициент според условията на експлоатация за прилаганата индукционна технология.

Дефинираните коефициенти са независими помежду си.

В много голяма степен общия корекционен коефициент се припокрива с пи-факторите отразяващи работния режим на всеки елемент. Тяхното многообразие[2, 3], в случая се свежда до отразяване на характерните въздействия върху надеждността на елементите в ЗИ.

Корекционният коефициент отразява влиянието на основните фактори на околна среда - температура на околната среда, относителна влажност на въздуха, запрашеност, механични сътресения, вибрационни въздействия, влага, циклична промяна на температурата.
(3)

като съответните означения са: ТА - температура на околната среда; RH - относителна (абсолютна) влажност на въздуха; MS - наличие на механични въздействия; V - наличие на вибрационни въздействия; D - наличие на запрашеност; TC - наличие на циклична промяна на температурата.

Корекционният коефициент е произведение на коефициентите , отразяващи количествените въздействия на фактори на експлоатационната среда според конкретната индукционна технология.
(4)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Експлоатационна надеждност на захранващи източници за индукционни технологии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.