Експлоатационна надеждност на захранващи източници за индукционни технологии


Категория на документа: Други


3430
R - ITO
100-120
100
437
4241
4194
1127
3430

120
462
4402
4505
1127
3430
R - ITO 110-130
110
462
4372
3287
1127
3430

130
520
4924
3394
1127
3430


Изследването по надеждност на този обект е свързано с изследване и анализ на общите типове откази първоначално в отделните блокове. Прилага се метода "Дърво на отказите" и се определят функционалните връзки по надеждност между функционални блокове. Състои се от: "Инвертор", "Изправител", "Пусково устройство", "Кръгови кондензатори" и "Автоматика". Като входни данни се задават получените стойности за интензивността на отказите на елементите в отделните функционални блокове.

Първият вариант на пресмятане е за изминали две години на експлоатация - tE=5000 часа и за номинални режими при най- голям и най малък индуктор.

При работа с индуктор R-ITO-110-130 за детайл с D = 130mm, първоначално се изчислява вероятността за отказ на инверторния блок .
(18)
където са интензивност на откази на съставните инвертори .В тази последователност на изчисления се пресмятат и вероятностите за отказ на останалите съставни блокове. Като изходен резултат се изчислява вероятността за отказ на ЗИ. Построява се "Дърво на отказите" - фиг. 7.

Фиг.7. Дърво на откази - детайл с D = 130mm и tE=5000 часа

При работа с индуктор R-ITO-60-80 за детайл с D = 60mm, изчисленията са в същата последователност и се построява "Дърво на отказите" - фиг. 8.

Фиг.8. Дърво на откази - детайл с D = 60mm и tE=5000 часа

За изтеклия интервал на експлоатация на ЗИ, се запазва относително висока надеждност при една условна граница за потребителя - вероятност за отказ - 0.2.

Вторият вариант на пресмятане може да се насочи към експлоатационен интервал два пъти по - голям - tE=10000 часа, при използване на индуктор R-ITO-110-130 и се направи сравнение по отношение на надеждността. Построява се "Дърво на отказите" - фиг. 9, като се констатира очаквана незадоволителна надеждност във функционалните блокове и на ЗИ.

Фиг.9. Дърво на откази - детайл с D = 130mm и tE=10000 часаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Експлоатационна надеждност на захранващи източници за индукционни технологии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.