Екзогенни процеси. Структура и състав.


Категория на документа: Други


Екзогенни процеси

Животът на хората се намира почти винаги в състояние на въздействия от страна на различните видове потенциални опасности. Противодействието на опасните ситуации се извършва чрез тяхното прогнозиране, предотвратяване и преодоляване на тяхното вредно въздействие. Прогнозирането представлява изпреварващо описание на бъдещето чрез провеждане на дейности за определяне на тенденциите в развитието на обекти или събития на основата на тяхното състояние в миналото и настоящето. Обектите за прогнозиране могат да бъдат [Интернет - ключови думи "Мониторинг опасных ситуации"]:
- антропогенните въздействия върху околната среда;
- опасните атмосферни процеси и явления;

- опасните геологически процеси и явления;

- опасните хидрологични процеси и явления;

- природните пожари;

- извънредните техногенни ситуации;

- епидемиите (масовите заболявания на хората);

- епизоотиите (масовите заболявания по домашнити животни);

- епифитотиите (масовите болести по селскостопанските растения);

- преднамераните антропогенни въздействия върху хората и околната среда.

Противодействието на опасностите преминава през следните етапи:
- определяне на хипотетичното множество от опасности;
- прогнозиране на опасностите и риска и подготовка за противодействие;
- предотвратяване на настъпването на опасностите;
- ранно предупреждаване и извършване на аварийно-спасителни работи;

- преодоляване на нанесените вреди от опасностите.

Предмет на настоящата учебна дисциплина са механичните явления в горните слоеве на земната кора и дейностите за предотвратяването на вредните последствия от екзогенните процеси (загуба на устойчивост на земни съръжения, земните основи на сгради и подпорни стени).

Увод

Изучаването на механичните явления в горните слоеве на земната кора и дейностите за предотвратяване на техните вредни влияния върху живота на хората е основано на познаването на различните свойства на почвите. В връзка с това лекцията е посветена на даването на началните (достатъчни за постоянното "опознаване на света" според Муцохито) знания за тези свойства.

1. Произход, структура и състав на почвите

1.1. Произход на почвите

Почвата е тази част от материала на земната кора, която служи за земеделски дейности и строителни цели. Горният слой е растителна почва и има дебелина до 2 m. Под този слой се намират строителните почви. Всяка почва представлява дсперсна система от твърда, течна и газобразна фаза. Твърдият компонент е резултат от изветряването (физично, химично и биогенно) на скалите с магмен, седиментен и метаморфен произход. Течният компонент се получава от филтрация на валежни води в почвата. Въздушният компонент е резултат от запълване на незаетите с вода пори с въздух и газове от биологичните процеси (гниенето) в нея.

Физичното изветряване е процес на раздробяване на скалите от замръзването на попадналите в пукнатините вода и кристализацията на солите в пукнатините, което създава налягането за тяхното разрушаване. Тези процеси се проявяват на дълбочина 10 ....15 m.

Химическото изветряване представлява химично взаимодействие на разтварящите се във водата скалообразуващи химични елементи.

Биогенното изветряване се получава от раздробяване на скалите чрез развитие на кореновите системи на растенията и отделяните от микроорганизмите киселини.

Дисперсните почви по своята същност представляват континентални и морски наслаги.

Континенталните наслаги се подразделят на елувиални, делувиални, алувиални, пролувиални, еолични и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екзогенни процеси. Структура и състав. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.