Екзогенни процеси. Структура и състав.


Категория на документа: Други


(4)

Влагопоглъщаемостта на почвата зависи от нейната порестост n, при което
(5) 100 ,%
където Vпор е обемът на порите.

Коефициентът на порестост се определя от израза
(6)

Пластичност се нарича пригодността на почвата да изменя своята форма без изменение на обема под действието на външни сили.

Свойствата на почвата да прилепват към твърдите повърхности на други тела се нарича лепливост. Това свойство е характерно за почви с по-малко съдържание на пясък и с по-висока влажност. Относителната сила на прилепване на глинести почви е около 2,5 N/cm2 , контактуващо с почвата.

Водонепроницаемостта е пригодност на почвата да не пропуска вода. Същата зависи от зърнометричния състав на почвата и нейната порестост.

3. Механични свойства на почвите

Кам тях се отнасят: разбухването, якостта на натиск, коефициентът на вътрешно триене, якостта на срязване, ъгълът на естествения откос и др.

Разбухването е свойство на почвата да увеличава своя обем след разработване (раздробяване). При обем на изкопа V1 изнесената в насип почва ще има обем V2, при което коефициентът на разбухването ще бъде
(7)

Коефициентът Кр има стойности от 1,05 до 1,35 в зависимост от вида на почвата и начина на нейноно раздробяване.

С течение на времето насипаната почва се самоуплътнява, но дълго време съхранява известно остатъчно разбухване.

При прилагане на натискова сила върху почвата в нея възникват натискови напрежения , които причиняват определено качествено изменение на деформация (слягане), изразявани чрез графика h() на фиг. 2. Напрежението ,

Фиг. 2

при което се нарушава правата пропорционалност между параметрте и h се нарича критично напрежение . Областта 0<<съответствува на уплътняването на почвата. Разрушаването на почвата започва при достигането на разрушаващите напрежения , кото имат по-високи стойности при динамичните и по-малки - при статичните натоварвания . Якостта на натиск на почвите е прието да се определя по формулата на проф. М. Протодяконов
(8) т , МРа
където fт е коефициентът на двърдост на почвената порода (таблица 1).

Таблица 1

Коефициентът на въттрешно триене е показател, който характеризира силата на триене, породена от собственото тегло на частиците на почвата при преместването и по повърхност от същата почва. За определянето на се използува модела
(9)
където е ъгълът на вътрешно триене на почвата (за пясъци 25....35 deg; за глинести пясъци 18....30 deg; за песъчливи глини 13....25 deg; за глини 7....22 deg).

Якостта на срязване на почвата вътрешното триене и сцеплението C (кохезията) между самите частици
(10)
където натисковото напрежение в равнината на срязването на почвата.

На фиг. 3 е показан графикът на функцията , който показва, че свързаните почви могат да понасят известни опънни напрежения.

Фиг. 3

При насипването на раздрбена почва върху хоризонтална площадка се образува конус, ъгълът при основата на който се нарича ъгъл на естествения откос на насипна почва. Всяка почвена частица, която се намира на повърхността на откоса, ще бъде в равновесие и няма да се плъзга по наклона , ако е изпълнено условието
(11)
където G е собственото тегло на частицата (фиг. 4);Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екзогенни процеси. Структура и състав. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.