Екзогенни процеси. Структура и състав.


Категория на документа: ДругиF - контактната повърхност на частицата с основата, на която тя лежи.

Фиг. 4

Стойностите на сцеплението С на почвите в МРа са както следва: пясъци 0....0,01; глинести пясъци 0,002....0,02; песъчливи глини 0,005....0,06 и глини 0,01....0,1.

4. Класификация на почвите

Според състава на твърдата фаза почвите се подразделят на органични и строителни. Към органичните почви се отнасят растителната почва, торфът, блатната почва и органичната тиня. Пластът от органични почви, измерван от повърхността на земята, възлиза на около 2 m. Строителните почви са разположени под органичните почви и се подразделят на дисперсни (несвързани, свързани), полускални и скални.

Дисперсните почви имат зърнометричен състав с диаметър на зърната в mm както слдва:

- фракция камъни над 70

- фракция чакъл 2....70

- фракция пясък 0,05....2

- фракция прах 0,005....0,05

- фракция глина под 0,005

Според съдържанието си на глинести частици в % дисперсните почви се подразделят на:

- пясъци до 3%

- глинести пясъци 3....10%

- песъчливи глини 10....30%

- глини над 30%.

Разпределението на строителните почви по видове на територията на РБ е показано на фиг. 5

Фиг. 5

Споед своите якостни характеристики строителните почви се подразделят на 10 категории. Удобен начин за оценяване на якостта на почвите е чрез измерване с динамическия плътномер ДорНИИ (фиг. 6).Уредът се състои от ударник 1, стебло 2, ограничител 3 и ударопоемаща част 4. Ударникът има маса 2,5 kg и се издига на височина 400 mm. Стеблото е с кръгло сечение с лице 1 cm2 .
За измерване на якостта на почвата стеблото се поставя вертикално върху терена и се придържа с ръка. Със свободната ръка ударникът се издига до ограничителя и се пуска да падне свободно. Тази операция се повтаря до момента на потъване на стеблото до ударопоемащата част. Спред броя на ударите почвата се разделя на 10 категории (таблица 2).

Фиг. 6

Таблица 2

Категория на почвата
I
II
III
IV
V
VIСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екзогенни процеси. Структура и състав. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.